h

Verbeter bewonersparticipatie in Oost

26 maart 2019

Verbeter bewonersparticipatie in Oost

Foto: SP Amsterdam

Er gaan te vaak dingen mis bij de participatie in Stadsdeel Oost. Een gekozen bewonersontwerp dat meer dan een jaar blijft liggen, een convenant dat niet is afgestemd met de centrale stad, een klankbordgroep waar niet naar wordt geluisterd. Reden voor SP-stadsdeelcommissielid Karel van der Weide om aan het Dagelijks Bestuur te vragen een ‘Checklist Participatie’ te hanteren.

De SP pleit in de checklist voor een paar belangrijke verbeterpunten. Zo moet de participatie beter afgestemd worden met de centrale stad. Ook moet het stadsdeelbestuur de uitkomsten van bewonersparticipatie respecteren en niet zomaar naast zich neerleggen.

De SP vind het verder belangrijk dat de gemeente aangeeft waarover participatie mogelijk is. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Verder is tijdige opvolging belangrijk, om te voorkomen dat bewoners onnodig lang moeten wachten  Tot slot is het belangrijk om zoveel mogelijk bewoners te horen, niet enkel de usual suspects die de weg naar het stadsdeel makkelijk weten te vinden.

Van der Weide: "We zien te vaak dat participatie in Oost niet goed gaat. Dat zagen we bij de Tilanusstraat, maar ook rondom de herinrichting van de Weesperzijde ging veel mis. Het stadsdeel besloot te asfalteren, terwijl de buurt een sterke voorkeur had voor klinkers. Dat kan niet, uitkomsten van participatie moeten gerespecteerd worden."

Niet alleen in de Tilanusstraat ging het mis. Op Zeeburgereiland dachten bewoners de vestiging van een tijdelijk afvalpunt te kunnen tegenhouden, totdat bleek dat de klankbordgroep die werd opgericht enkel ging over de locatie waar het afvalpunt zou komen. Bewoners stonden voor een voldongen feit. Ook bij het inrichten van de groenstrook aan de Bert Haanstrakade/Cas Oorthuyskade ging het mis. Bewoners gaven aan tegen een hondenuitrenstrook te zijn. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel dacht hier anders over en plaatste er twee in het ontwerp.

Van der Weide: "Veel betrokken en actieve bewoners in Oost zijn door deze gang van zaken teleurgesteld en afgehaakt. De SP hoopt dat door het toepassen van de checklist, de participatie in de toekomst beter zal verlopen."

Het Dagelijks Bestuur van oost geeft aan met de aanbevelingen van de SP aan de slag te gaan.

U bent hier