h

Motie

23 november 2011

Motie

Motie Sloterplasconferentie

De stadsdeelraad Nieuw-West in vergadering bijeen d.d. 23 november 2011

Kennis genomen hebbende van:
- Het bij zijn aantreden geuite voornemen van het dagelijks bestuur tot het beleggen van een conferentie over de Sloterplas en haar oeverlanden.

Constaterende:
- Dat de aangekondigde conferentie tot twee maal toe uitgesteld is.
- Dat er bij bewoners en organisaties grote behoefte bestaat aan een Sloterplasconferentie.

Van mening zijnde:
- Dat verder uitstel van de Sloterplasconferentie ongewenst is

Besluit:
het Dagelijks Bestuur op te dragen
- Zo snel mogelijk, doch uiterlijk 31 januari 2012 een plan van aanpak voor de Sloterplasconferentie aan de raad te presenteren.
- Zo spoedig mogelijk na de presentatie van het plan van aanpak een Sloterplasconferentie te beleggen, doch uiterlijk 31 mei 2012.

en gaat over tot de orde van de dag,

De indieners:
SP, D66, VVD, TvA, Fractie Spork

U bent hier