h

SP Oud-West draagt bij aan de beschouwingen over het coalitieakkoord

7 mei 2006

SP Oud-West draagt bij aan de beschouwingen over het coalitieakkoord

Geachte voorzitter, raadsleden, dagelijks bestuur en toehoorders,

Bij het aantreden van een nieuw DB en het presenteren van een nieuw programma-akkoord behoren allereerst felicitaties. Onze eerste felicitaties gaan naar de Iepengroep, de bomen blijven (grotendeels) behouden.
Voor andere bewoners groepen blijft de onzekerheid bestaan of hebben ze een niet getrokken.
Uiteraard feliciteren we ook de PvdA, Groenlinks en de VVD dat ze een akkoord hebben bereikt. Er zijn lichtpuntjes, maar ook punten waar we ons zorgen over maken, maar vooral veel onduidelijkheid, er zijn 15 of meer actiepunten die slechts een onderzoek, verkenning, streven of iets dergelijks inhouden.

M.b.t. de openbare orde en veiligheid juichen we de samenwerking met de bewoners toe. Wij missen echter elke verwijzing naar handhaving, een punt dat steeds terugkomt in gesprekken met de bewoners.

M.b.t. de stedelijke ontwikkeling delen we de bezorgdheid over de steeds moeilijker wordende positie van de groeiende groep die in armoede leeft. Uit recente prognoses blijkt dat ook zonder “Dekker” en zonder dynamische meetmethode de kernvoorraad binnen 10 jaar onder de 50% daalt. We roepen dan ook op iets verder dan 4 jaar te kijken en te stoppen met het splitsen en de verkoop van sociale huurwoningen. Woningverbetering zal altijd onze steun krijgen, maar wel in nauw overleg met de bewoners en met heldere vooruitzichten wat dat voor consequenties heeft voor de huurprijs.

Over de Hallen kunnen we kort zijn. Het is ongelofelijk en ongeloofwaardig dat er bij zo’n groot project nog zoveel openeinden zijn en er nog zoveel onderzoek moet worden gedaan. Het lijkt op die vader die zijn zoontje voortdurend toesnauwt: “doorzwemmen”, waarop het joch zegt: maar ik wil helemaal niet naar Amerika!

De eerste constatering bij verkeer en parkeren is wel heel merkwaardig. Oud-West is het dichtstbevolkte stadsdeel en daar doen we niets aan. Dezelfde partijen die dit constateren, hebben de afgelopen 4 jaar elke vrijkomende ruimte vol gepland met woningen. De komende jaren komen er ruwweg 1000 bewoners bij met vele honderden auto’s.
Verder herkennen we ons verkiezingsprogramma in veel van de actiepunten. Wel roepen wij het DB op ons programma nog eens te bekijken en de vele concrete actiepunten te overwegen. Ons inziens zou dat een welkome aanvulling zijn, met name ook het idee te sturen op parkeerdruk in plaats van het aantal parkeerplaatsen.

Economisch lijkt Nederland de wind weer mee te krijgen. Oud-West zal hiervan moeten profiteren. Met name in het MKB liggen er kansen. Ik wil twee suggesties doen: neem eindelijk het punt van de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsruimten ter hand, het stond 4 jaar in het bestuursakkoord, maar er is weinig of niets meegedaan. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat het percentage jongeren dat in de toekomst een zelfstandig bedrijf op wil zetten tussen de 12 en 16 jaar dramatisch afneemt. Een voorlichtingsprogramma in samenwerking met het MKB in Oud-West voor de bovenbouw zou hier een positieve invloed op kunnen hebben.

Als er aan iets in Oud-West gebrek is, is het aan openbare ruimte en groen. Jammer dat er niets concreets wordt genoemd bij groene kades en postzegelgroen. Een beter gentegreerd beleid had bijvoorbeeld bij Houtsma tot een groene kade kunnen leiden.
De stelling dat algemeen belang altijd boven individueel belang gaat, baart ons enige zorgen.

Over milieu en water kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten. Hondendrollen en afval bij de containers zou ik gewoon regelmatig tellen. Over het vervoer over water zouden we wel een uitwerking willen zien, immers de economische assen beschikken niet over water.

M.b.t. educatie en jeugd zijn we benieuwd naar de uitwerkingen. Naast extra aandacht voor allochtone meiden, graag ook meer mogelijkheden bieden aan de oudere jeugd.

Over armoedebestrijding missen we concrete plannen voor werkende armen en het almaar toenemende aantal kinderen dat in armoede opgroeit.

Bij cultuur en monumenten wordt met geen woord gesproken over monumenten. Foutje? Of echt geen interesse. Ook de cultuur overdracht aan de jeugd (passief en actief) , een hoofdpunt voor de SP, is onderbelicht.
Van enige interesse vanuit de Hallen voor de lokale culturele ondernemers is ons weinig gebleken, we zijn benieuwd hoe hier een verbinding te leggen valt. Kleine theaters worden door de overmaat aan aanbod en daarbij de komst van de Hallenernstig bedreigd. Gerichte steun is onontbeerlijk. Aan een tweede uitmarkt, maar dan in Oud-West hebben we weinig behoefte. De bredere doelstelling van de bibliotheek t.o.v. het programma van de PvdA doet ons deugd.

Dat op financieel terrein eerst naar de kosten wordt gekeken, heeft onze warme steun.

Al met al een wisselend beeld. Goede en concrete plannen worden afgewisseld met vage aanzetten die nog alle kanten op kunnen en hier en daar een duidelijk gemiste kans.

Moet hierover een uitspraak worden gedaan door de deelraad? Ons inziens niet. We zullen de verschillende onderdelen kritisch beoordelen als ze verder zijn uitgewerkt en dan tot een besluit komen de voordtellen te steunen , af te wijzen of te amenderen.

U bent hier