h

Schriftelijke vragen protocol aanhoudingen politie

2 augustus 2006

Schriftelijke vragen protocol aanhoudingen politie

Wij werden gebeld door iemand die afgelopen zaterdag door negen politiemensen was aangehouden op verdenking door rood licht te zijn gereden. Zij is aangehouden, getrapt, uitgescholden, intimiderend toegesproken, zij is hardhandig in de boeien geslagen terwijl zij gewrichtsbeperkingen heeft en sommige bewegingen niet kan/mag maken op straffe van ondraaglijke pijn (agenten luisterden daar niet naar), zij is naar bureau IJtunnel vervoerd, heeft zes uur lang in een cel gezeten met slecht/minimaal werkende airco terwijl het buiten en in de cel snikheet was, toen zij de politie vroeg zich te identificeren werd dat geweigerd, haar is ook een advocaat geweigerd, en zo voort. Wij hebben haar geadviseerd een klacht in te dienen bij de Commissie Politieklachten. Niettemin willen wij B&W in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde een aantal vragen stellen naar aanleiding van dit voorval.

1. Wij nemen aan dat aanhoudingen en dergelijke volgens een vast protocol dan wel vaste protocollen gaan. Klopt dat?
2. Zo ja, kunnen wij een kopie van dat protocol/die protocollen krijgen?
3. Zo nee, het lijkt ons raadzaam dat aanhoudingen volgens vaste voorschriften gaan. Bent u dat met ons eens?
4. Als het antwoord op vraag 3 nee is, kunt u dat uitleggen?
5. In dit geval lijkt veel fout te zijn gegaan (of is gegaan) met betrekking tot het vaste aanhoudingspatroon dat de politie hanteert. Ons inziens heeft een aangehouden burger rechten en zijn deze in dit geval op allerlei manieren geschonden:
? Mag een politieagent weigeren zich bekend te maken met naam en toenaam als een aangehouden burger daar om vraagt?
? Zo ja, kunt u dat uitleggen?
? Heeft een aangehouden burger recht op een advocaat?
? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
? Als een aangehouden burger zegt dat hij/zij een ziekte heeft, mag een agent dat gegeven negeren?
? Zo ja, kunt u dat uitleggen?
? Zo nee, wat hoort een agent in dat geval te doen?
? Is het niet regel een in de cel zittende aangehouden burger die klaagt over ernstig luchttekort in de cel en voorgeeft bijna te stikken, onwel te zijn, te horen en eventueel over te plaatsen?
? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
6. Het is een algemeen gegeven dat leden van een groep elkaar steunen door dik en dun, dit geval is daarop geen uitzondering: alle mensen in het politiebureau waren op de hand van hun eigen mensen, de aangehouden burger had geen mogelijkheid om verhaal te halen, en werd door niemand geloofd. Bent u het met mij eens dat het goed zou zijn als burgers in dit soort gevallen de mogelijkheid geboden wordt meteen gehoord te worden door een onafhankelijk iemand, door iemand die buiten de groep staat?
7. Zo nee, kunt u dat uitleggen?
8. Zo ja, gaat u een en ander bewerkstelligen?
9. Zijn de glazen cellen die tegenwoordig gebruikelijk zijn, ooit gevalueerd?
10. Zo ja, kunnen wij een kopie van de resultaten krijgen?
11. Zo nee, gaat dat nog gebeuren; wij herinneren ons eind juli gelezen te hebben dat een verdachte vanwege de slechte luchtcirculatie in de cel vervroegd is vrijgelaten, kortom: er zijn meer gevallen bekend waaruit naar voren komt dat de cel niet helemaal voldoet?
12. Als het antwoord op vraag 11 nee is, kunt u dat uitleggen?

Remine Alberts, Laurens Ivens,
Gemeenteraadsleden SP

U bent hier