h

Amendement JONG!

27 november 2006

Amendement JONG!

Amendement JONG! - Begroting 2007.

De stadsdeelraad Oost-Watergraafsmeer, in vergadering bijeen op 27 november 2006 en 18 december 2006

Constaterende dat:
- Jongeren zelf aangeven dat er voor hen weinig te doen is;
- Dat ook bewoners in vele buurten vaststellen dat er weinig vertier voor jongeren is;
- Een aantal buurten in Oost-Watergraafsmeer geen jongerencentrum heeft;
- De aanvraag voor een subsidie voor het 'huiskamerproject' niet gehonoreerd is;

Voorts constaterende dat:
- in de begroting 2007 de financiële doelstelling voor het viersporenbeleid met 46.000 euro is verlaagd door het wegvallen van een ingeboekte ombuiging;
- in de begroting geen nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om 46.000 euro om te buigen

Overwegende dat:
- Buurtbewoners aangeven dat er voorzieningen voor kinderen en jongeren nodig zijn in de buurt;
- Er in buurten voor deze jongeren grotere behoefte bestaat aan extra activiteiten;
- Er in buurten behoefte is aan ambulant jongerenwerk;
- Uitbreiding van contact met hanggroepjongeren in samenwerking met de wijkregisseurs, de politie en de jeugdzorg conform de afspraken met de ambtelijke cordinator Jeugd en Veiligheid noodzakelijk is;
- Het 'huiskamerproject' kan bijdragen aan het terugdringen van het schoolverzuim of vroegtijdig schoolverlaten;
- Het 'huiskamerproject' kan bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de buurt;
- In Jong Amsterdam het belang van vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren een van de speerpunten is;

Besluit:
- Activiteiten voor jongeren in buurten zullen plaatsvinden in afstemming met buurtbeheergroepen;
- In buurten met veel jongeren en weinig voorzieningen, bijvoorbeeld de Van der Kunbuurt, te starten;
- De financiering hiervoor te halen uit amendement 21a;
- Dit budget voor het inzetten van extra jongerenwerker(s) en voor activiteiten voor jongeren in de buurt te verhogen met 20.000 uit de post jongerenvoorzieningen/incidentele subsidies (6066)
- Binnen de begroting 2007 46.000 om te buigen;
- Dit bedrag toe te voegen aan de inzet van extra jongerenwerker(s) en voor activiteiten voor jongeren in de buurt;
- De subsidieaanvraag ten behoeve van de pilot van het 'huiskamerproject' te honoreren;
- De toekenning voor de subsidieaanvraag voor nieuw meubilair voor JACO niet te honoreren;
- De pilot van het 'huiskamerproject' te financieren uit deze vrijgevallen gelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Meint Helder (PvdA), Joke van Zelst (PvdA), Ines Orobio de Castro (GroenLinks), Karen Wegner (SP)

U bent hier