h

Motie

28 november 2006

Motie

Motie maatregelen wachtlijsten thuisadministratie - Programmabegroting 2007

De Deelraad van stadsdeel Oud-West Amsterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2006,

overwegende dat
- wachtlijsten niet wenselijk zijn
- 4 mensen langdurig op de wachtlijst staan voor thuisadministratie
- dat maatschappelijke kosten van gendiceerde hulp groter, en de oorspronkelijke problemen bovendien complexer worden naar mate hulp langer op zich laat wachten
- het niet om een substantieel bedrag gaat om deze wachtlijst weg te werken

besluit het Dagelijks Bestuur op te dragen
- structurele maatregelen te treffen om deze wachtlijst op te heffen

en gaat over tot de orde van de dag

SP
Nell van der Hamsvoord

U bent hier