h

Motie

28 november 2006

Motie

Motie incidenteel geld voor welke (structurele) projecten? - Programmabegroting 2007

De Deelraad van stadsdeel Oud-West Amsterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2006,

overwegende:
- dat de voorziening NSO/BSO ad Euro 1.071.246,- in eenmaal wordt opgenomen;
- dat de lasten in Programma 7 niet substantieel stijgen ten opzichte van 2006;
- dat het saldo Euro 1.000.000,- minder negatief is;
- dat er geen incidentele projecten in dit programma zijn te vinden;
- dat de onttrekking uit deze voorziening incidenteel is

draagt het dagelijks bestuur op
- aan te geven welke incidentele kosten in andere programma's hiermee worden betaald
- indien dat niet zo is structurele dekking te zoeken voor dit miljoen en het geld te reserveren voor incidentele uitgaven

en gaat over tot de orde van de dag

SP
Leen Beukelaar

U bent hier