h

Motie

28 november 2006

Motie

Motie deuren van 90 cm breedte bij nieuwbouwprojecten - Programmabegroting 2007

De Deelraad van stadsdeel Oud-West Amsterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2006,

overwegende
- het feit dat er grote nieuwbouwprojecten gepland staan
- dat de kosten van aanpassingen voor minder validen aanzienlijk lager zullen zijn als de basisvoorwaarden zoveel mogelijk vooraf gepland worden

draagt het Dagelijks Bestuur op om in onderhandelingen met corporaties met klem te vragen dat alle nieuw te bouwen woningen standaard worden voorzien van deuren van een breedte van 90 cm en een drempelvrije entree bij de hoofdingang

en gaat over tot de orde van de dag

SP
Nell van der Hamsvoord

U bent hier