h

Motie

7 december 2006

Motie

Motie natuurbeheer en interim subsidie

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 7 december 2006

Kennis genomen hebben van:
Het verzoek aanvraag subsidie voor de Natuurvereniging De Ruige Hof van 22 november 2006.

Overwegende:
- dat het voor Stadsdeel Zuidoost uitermate belangrijk is om natuur dichter bij de stadsbewoners te brengen. Dat stimuleert zorg en aandacht voor planten en dierenleven in de stad, biedt rust, ruimte en nieuwe mogelijkheden voor participatie en ontmoeting van mensen van verschillende culturen.
- dat het bestaan van 20 jarige natuurvereniging in gevaar komt doordat de enige betaalde functie van cordinator niet meer gesubsideerd wordt.
- dat de vereniging al 66% van haar personeel heeft ingeleverd, en nu ook haar coordinator, die voor de vereniging voorwaardeschappend is en 10 jaar ervaring heeft, dreigt te verliezen door het intrekken van de subsidie.
- dat er in het stadsdeel momenteel geen natuurbeheerbeleid is maar dat dat beleid voor het jaar 2007 wel gemaakt zal moeten worden.

Constaterende:
- dat Natuurvereniging De Ruige Hof niet kan en wil afwachten tot het natuurbeheerbeleid er is omdat ze dan haar co-ordinator niet kan behouden.
- dat de Natuurvereniging De Ruige Hof een subsidieverzoek heeft ingediend om haar co-ordinator te behouden van 28.930,- euro.

Besluit het DB op te dragen:
- Het subsidieverzoek van De Ruige Hof als interim-regeling te honoreren met een bedrag van 28.930 euro ten laste van marge raad.
- voor 2007 natuurbeheerbeleid te ontwikkelen.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Leden van de Raad
SP-fractie voorzitter
Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier