h

Prijsafspraken bouwbedrijven

22 december 2006

Prijsafspraken bouwbedrijven

Prijsafspraken bouwbedrijven

Nr. 136
Schriftelijke vragen van de raadsleden mevr. Meijer en de heer Ivens inzake het maken van prijsafspraken door bouwbedrijven na de parlementaire enqute.

Aan het college van burgemeester en wethouders.

Amsterdam, 22 november 2006.

Inleiding.

Op 21 november 2006 meldde Het Parool dat er opnieuw een schaduwboekhouding in de bouwsector is opgedoken. De conclusie wordt getrokken dat er met de parlementaire enqute van 2002 geen definitief einde is gekomen aan het maken van prijsafspraken in de bouw.
Amsterdam bouwt de Noord-Zuidlijn. Een ingewikkeld project waarvoor gebruik gemaakt wordt van innovatieve technieken. Voor zowel de bouwers als de gemeente bleek het lastig te zijn een nauwkeurige inschatting te maken van tegenslagen en de daaruit voortvloeiende meerkosten. Echter, de nieuwe berichten over misstanden in de bouw laten alle alarmbellen rinkelen. Zeker gezien het feit dat er, juist door de ingewikkeldheid, slechts enkele bouwers te vinden waren die in het project Noord-Zuidlijn durfden stappen.

Naar aanleiding van het vorenstaande willen ondergetekenden, namens de fractie van de SP, in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, u de volgende vragen voorleggen:

1. De nieuwe documenten zijn afkomstig van bouwbedrijf Boender en Maasdam, een dochter van VolkerWessels. Is dit bedrijf op enigerlei wijze betrokken bij de bouw van de Noord-Zuidlijn of een ander bouwproject van de gemeente Amsterdam?

2. Het feit dat een groot bouwbedrijf ondanks de uitgedeelde straffen en het parlementair onderzoek gewoon is doorgegaan met het maken van prijsafspraken, kan erop wijzen dat ook andere bedrijven zich hieraan schuldig maken. Dit idee werd onlangs versterkt door een uitzending van Zembla waarin duidelijk wordt dat de opgelegde boetes slechts een fractie waren van de winsten die werden gemaakt door het maken van prijsafspraken. Bent u bereid de bouwers van de Noord-Zuidlijn nog eens langs de meetlat te leggen? Zo nee, waarom niet?

3. Het lid van de Tweede kamer, Staf Depla, is van mening dat er zware straffen moeten worden uitgedeeld wanneer bedrijven inderdaad na de parlementaire enqute nog prijsafspraken hebben gemaakt. Als voorbeeld noemt hij het uitsluiten van deze bedrijven bij de bouw van overheidsprojecten. Bent u bereid een dergelijke maatregel op te leggen, mocht inderdaad blijken dat er nog prijsafspraken zijn gemaakt?

4. Al in een eerder stadium heeft de SP-fractie erop aangedrongen te onderzoeken of de gemeente het slachtoffer is geworden van ongeoorloofde prijsafspraken. Ons werd toen bezworen dat dit niet het geval was. Kunt u uitleggen hoe u dit met zoveel stelligheid heeft kunnen beweren? Met andere woorden: op basis waarvan is deze conclusie getrokken?

5. Bent u bereid onderzoek te doen naar bouwfraude bij gemeentelijke projecten in Amsterdam nu de bouwfraude zich door lijkt te zetten? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen, zo nee, waarom niet?

De leden van de gemeenteraad,
Meta Meijer en Laurens Ivens.

U bent hier