h

SP gematigd positief over begrotingsbehandeling in Noord

15 december 2006

SP gematigd positief over begrotingsbehandeling in Noord

Het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een sociale begroting geschreven, maar richt de blik soms te veel op nieuwkomers in plaats van op de huidige Noorderlingen. Dat is de conclusie van de algemene beschouwingen van de SP bij de behandeling van de programmabegroting 2007 woensdag en donderdag.

"Bij nieuwe projecten wordt de huidige Noorderling vaak vergeten", stelde SP-fractievoorzitter Daniël Peters tegenover de stadsdeelraad. "Neem het NDSM-terrein, daar worden, ondersteund door het stadsdeel, fantastische dingen gedaan, leuke festivals gehouden. Maar voor wie? Dat zal ik u zeggen: voor de mensen aan de overkant, die wel geld hebben. Het Robodock-festival kreeg 75.000 euro subsidie als stimulans voor cultuur in Noord. Maar is onderzocht hoe veel Noorderlingen op het festival zijn geweest, of anders gezegd: hoeveel Noorderlingen kunnen 20 euro per persoon per festivaldag betalen? Want dat kostte een kaartje."

Dezelfde kritiek heeft de SP op de stadsvernieuwing in Noord."Ook in nieuwbouwprojecten richt het Dagelijks Bestuur zich liever op de mensen die binnengehaald kunnen worden dan op de mensen die al in een buurt wonen", zei Peters. "Kijk naar de Banne. Een zogenoemde probleemwijk in Noord. Daar gaan honderden sociale huurwoningen tegen de grond, dat wat ooit ons gemeenschappelijk kapitaal was. De huidige bewoners zijn er niet tegen, de vernieuwing was nodig. Gelukkig beloofde de coalitie in haar programma dat zij in hun wijk kunnen blijven wonen. Maar de werkelijkheid is anders. Er komen veel te weinig betaalbare woningen terug. De bewoners krijgen vijfduizend euro en een stadsvernieuwingsurgentverklaring. En daarmee vinden ze wel een huis, maar niet in Noord of zelfs maar in Amsterdam."

De reactie van stadsdeelvoorzitter Rob Post op de beschouwingen van de SP wekte enige bevreemding bij de fractie. Post beschuldigde de SP er namelijk van Noord voor de Noorderlingen te willen houden. Peters ontkende dat ten stelligste. Hij legde in de tweede termijn uit dat de SP altijd in het bijzonder zal opkomen voor de mensen in de samenleving die een steun in de rug kunnen gebruiken. En dat zijn er veel in Noord. Ook zei hij het volstrekt logisch te vinden dat de leden van de stadsdeelraad van Noord, die zijn gekozen door Noorderlingen, ook opkomen voor de belangen van Noorderlingen.

De twee eigen amendementen die de SP-fractie indiende, over cameratoezicht en een promotiecampagne in Noord, haalden het helaas niet. Twee door de SP mede opgestelde en ondertekende amendementen, over het voorkomen van huisuitzettingen en over het Wijksteunpunt Wonen in Noord, werden wel aangenomen.

U bent hier