h

Speelpark Bal-lorig in Amsterdam Zuidoost

22 december 2006

Speelpark Bal-lorig in Amsterdam Zuidoost

Speelpark Bal-lorig in Amsterdam Zuidoost

Nr. 137
Schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake de plannen voor de aanleg van het speelpark Bal-lorig in Zuidoost.

Amsterdam, 29 november 2006

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Inleiding.

Momenteel speelt een omstreden zaak rondom het te bouwen speelpark Bal-lorig in Zuidoost, dat moet komen te liggen in de hoofdgroenstructuur. De kwestie ligt ook bij de rechter; onder andere moet uitgezocht worden of er een vergunning voor de bouw afgegeven had mogen worden. Ook schijnen er bomen en struiken gekapt te zijn waarvoor vergunning had moeten worden aangevraagd, maar wat niet is gebeurd.
Over het gebied wordt niet alleen beslist door de stadsdeelraad van Zuidoost, maar ook door het Groengebied Amstelland. Hier komt de gemeente in beeld, aangezien wethouder Vos namens de centrale stad zitting heeft in Groengebied Amstelland.

Op grond van het vorenstaande heeft ondergetekende, in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd.

1. Kan het College een feitenrelaas geven van het eerste moment dat deze kwestie aan de orde is gekomen tot aan het moment van de rechtzaak. Wil het College in dit feitenrelaas nadrukkelijk ingaan op de rol van de centrale stad, de rol van wethouder Vos, namens de fractie van GroenLinks, hierin (en, indien aan de orde, die van de voorganger van wethouder Vos) en de rol van het stadsdeel Zuidoost?

2. Op welke manieren en welke momenten is in dit dossier sprake geweest van overleg en/of samenwerking tussen centrale stad en stadsdeel en in welke mate zijn hier eensluidende dan wel uiteenlopende standpunten ingenomen door de centrale stad respectievelijk het stadsdeel?

3. Wat is, in algemene zin, de mening van het College over grootschalig bouwen in de hoofdgroenstructuur?

4. Wat is de mening van het College over de gang van zaken rondom het verlenen van vergunningen; er wordt gebouwd terwijl de zaak nog bij de rechter ligt, er wordt gekapt terwijl daarvoor geen vergunning is aangevraagd?

5. Er wordt gebouwd in de hoofdgroenstructuur; een gebied waarvoor geldt dat er geen transformatie naar intensiever gebruik is toegestaan, maar geldt dat deze versterkt en behouden moet blijven. Wat vindt het College hiervan?

6. Onlangs heeft wethouder Vos plannen gelanceerd voor mr groen. Nu wordt een deel van de hoofdgroenstructuur gebruikt voor grootschalige bouw. Vindt het College dit in lijn met de door het College gelanceerde plannen?

7. Welk effect zullen speelpark Bal-lorig en overige horeca-gelegenheden hebben op het gebied, waarbij bijvoorbeeld gedacht moet worden aan de verkeersaanzuigende werking, de grote aantallen bezoekers, enz.?

Het lid van de gemeenteraad,
Meta Meijer.

U bent hier