h

Gaat het welzijnswerk in Zeeburg een zware tijd tegemoet?

25 februari 2007

Gaat het welzijnswerk in Zeeburg een zware tijd tegemoet?

Het complete welzijnswerk in het stadsdeel Zeeburg gaat er anders uitzien. De aanleiding hiervoor is de krappe beurs van het stadsdeel. Het totale budget is E 8 miljoen, hierop moet E 1,2 miljoen bezuinigd worden (15%). Het stadsdeel maakt gebruik van deze bezuinigingsoperatie om het welzijnswerk grondig te vernieuwen.

Weinig doordacht?
Vernieuwen van het buurthuiswerk, de kinderopvang, het jongerenwerk en voorzieningen voor ouderen kan met de huidige welzijnsorganisaties net zo goed. Maar toch heeft een meerderheid van de stadsdeelraad ingestemd om het anders te organiseren en het gehele welzijnswerk te gaan aanbesteden. Dit houdt in dat allerlei organisaties een bod mogen uitbrengen op het welzijnswerk van Zeeburg. De vernieuwing is daarmee gekoppeld aan het aanbesteden. Hierdoor moet met dezelfde snelheid als het aanbesteden ook de inhoud worden vernieuwd.
De SP vindt deze hele operatie onverantwoord, omdat het onder grote tijdsdruk gebeurt. Hierdoor is de kans op te snelle en ondoordachte beslissingen groot.

Onrust?
Alle welzijnswerkers proberen zo goed mogelijk hun werk te doen. Dit komt nu opnieuw onder druk te staan. De aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding veroorzaken binnen het bestaande welzijnswerk dan ook veel onrust. Zeeburg is het faillissement van de vorige welzijnsstichting nauwelijks te boven of de toekomst is alweer onzeker.

De SP vindt dan ook dat het heel duidelijk moet zijn hoe het stadsdeel met het huidige personeel van de welzijnsinstellingen wil omgaan. Het dagelijks bestuur van Zeeburg wil zich alleen verplichten tot de wettelijke regels. Volgens de SP zou, daar waar mogelijk, het huidige personeel van de welzijnsinstellingen overgenomen moeten worden door de nieuwe aanbieder. De SP stelde voor om dit op te nemen in de selectiecriteria van de eerste aanbestedingsfase. Hierin staat de SP in de deelraad echter alleen.
Gelukkig was de raad het wel met de SP eens dat de Stichting Welzijn aan het IJ in ieder geval niet op voorhand moet worden uitgesloten als toekomstige aanbieder.

Waar gaat het dan over?
In het welzijnswerk werken ook veel mensen als vrijwilliger. De SP vindt het belangrijk om burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg te koesteren en te stimuleren. Dit vraagt wel om waardering en ondersteuning van iedereen die op vrijwillige basis iets wil doen voor anderen. De meerderheid van de stadsdeelraad steunde deze aanvulling van de SP op de visie.
De algemeen geformuleerde visie luidt nu:
Wij streven naar een Zeeburg waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar het prettig wonen en werken is. Het stadsdeel gaat uit van de mogelijkheden van ieder individu. Dat vraagt ruimte en respect voor elkaar en oog voor diegenen die de aansluiting dreigen te missen. Zij verdienen ondersteuning bij het zelf aanpakken van hun problemen en het beter benutten van hun capaciteiten. Het vraagt om waardering, ondersteuning en stimulering van iedereen die op vrijwillige basis iets wil doen voor anderen. We willen bijdragen aan een Zeeburg waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Deze visie is het begin van de inhoudelijke invulling van het welzijnswerk; wat gaat het stadsdeel allemaal doen en voor wie.

De WMO?
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Deze verandering betekent dat een aantal taken bij de gemeenten en in Amsterdam de stadsdelen komen te liggen.
Het gaat om de volgende verantwoordelijkheden:
1. Het garanderen van voorzieningen en ondersteuning voor iedereen die niet in staat is om zelf hulp te organiseren. (vangnetfunctie).
2. Het versterken van de 'civil society': het activeren, stimuleren en ondersteunen van de inwoners van het stadsdeel om hun leven in eigen hand te nemen, om zichzelf en elkaar te helpen en om te leren participeren in het totstandkomen en uitvoeren van de lokale beleidsagenda.
Met 'civil society' wordt het gebied bedoeld waarop bewoners, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, kerken en moskeen actief zijn.

Er is nu een WMO-nota. Dat is een door de wethouder geschreven stuk, waarin staat beschreven hoe het welzijnswerk er vanaf 1 januari 2008 er ongeveer uit zal zien in Zeeburg. Vooral op de sociale activiteiten en ontmoetingen zal worden bezuinigd. Hier wordt jaarlijks 58% minder aan uitgegeven.

De nota is voor iedereen te lezen op internet:
www.zeeburg.amsterdam.nl/politiek_bestuur_en/vergaderkalender/vergaderka...

Aanstaande maandag, 26 februari is er een speciale commissievergadering over de WMO nota en de vernieuwing van het welzijnswerk. Iedereen die genteresseerd is, is welkom in de raadzaal van het stadsdeelkantoor. Het begint om 20:00 uur.

U bent hier