h

Geen afbraak welzijnswerk in Zeeburg

15 april 2007

Geen afbraak welzijnswerk in Zeeburg

Het stadsdeel Zeeburg gaat alle activiteiten op het gebied van Zorg en Welzijn onder de loep nemen en tegelijk 1,2 miljoen euro bezuinigen. Het is nog onduidelijk hoe de toekomst precies uit gaat zien, maar dat de veranderingen ingrijpend zullen zijn is wel zeker. De SP maakt zich hierover grote zorgen.

Om die bezuiniging te bereiken, gaat het welzijnswerk op de schop. Hierdoor staan zowel de voorzieningen voor de bewoners als het werk van de welzijnswerkers onder druk. De SP in Zeeburg heeft hiertegen in de deelraad protest aangetekend. Als er bezuinigd moet worden, dan kan dat ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door het absurde plan in te trekken om de goede en betaalbare huurwoningen in het Borneoblok op het Javaplein te slopen en daarvoor in de plaats dure koopwoningen en een overbodige nieuwe bibliotheek te bouwen.

Tegelijkertijd heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft ervoor gekozen om het welzijnswerk te gaan aanbesteden. Hierdoor worden welzijnsorganisaties gedwongen zich als een commercieel bedrijf te gaan gedragen. Zij zullen vervolgens voor een zo laag mogelijke prijs inschrijven om de welzijnsactiviteiten te mogen uitvoeren. De SP vreest dat deze marktwerking ten koste zal gaan van de kwaliteit van de dienstverlening en van de arbeidsvoorwaarden van degenen die het werk doen.

Bezuinigingen
Over hoeveel er precies bezuinigd gaat worden op welke activiteiten doet het Dagelijks
Bestuur van Zeeburg nogal schimmig. Door hierover meer duidelijkheid te geven, kan iedereen beoordelen wat de gevolgen kunnen zijn van het ingezette beleid. Daarom geven wij hier de cijfers, zoals ze zouden moeten zijn.

begroting Zeeburg Welzijn)

Jongerenwerk en kinderwerk
Op het onderdeel "activiteiten en sociale ontmoeting" wordt het meest bezuinigd. Dit betekent dat een groot aantal activiteiten, georganiseerd door de huidige welzijnsorganisaties, zullen verdwijnen. Dit treft vooral het kinderwerk en het jongerenwerk. De toekomst van buurthuizen als de Loods, de Meevaart en de Balk is daarmee onzeker. Dat deze zullen sluiten is een mogelijkheid.
Het huidige kinderwerk en het jongerenwerk is meer dan het eenvoudig bezighouden en van de straat houden van deze groepen. Dat zij zich in de toekomst weer op straat gaan ophouden en uit verveling dingen gaan doen waar niemand op zit te wachten is een toekomstbeeld waar de SP zich zorgen over maakt.

Vrijwilligerswerk
Het stadsdeel gaat de bezuinigingen voor een deel doorvoeren door het professionele zorg- en welzijnswerk te vervangen door onbetaalde mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ze noemen dit ook wel Civil Society. Het Dagelijks Bestuur zegt dat zij de vrijwilligersorganisaties serieus neemt en voor hen een grotere rol ziet in de toekomst.
Allereerst is hen nooit gevraagd wat zij hier zelf van vinden. Als je zegt dat je organisaties serieus neemt zou dat de eerste stap moeten zijn. De SP vindt dat je vrijwilligers altijd serieus moet nemen en niet alleen als je ze nodig hebt, omdat je geen geld meer hebt om professionals te kunnen betalen. De rol die de vrijwilligers volgens het stadsdeel moeten gaan vervullen is die van ondersteuner van de bewoners. Dit doen ze al en voor deel ook door onder andere de schuldhulpverlening, de sociaal raadslieden en het opbouwwerk. Onduidelijk is wat er nu wel en niet van de vrijwilligers wordt verwacht en wat er aan professionele ondersteuning blijft bestaan. De SP vreest dat de vrijwilligersorganisaties, zonder daarvoor betaald te worden, een te grote taak en daarbij ook een grote verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen.

Ouderen en hulpbehoevenden
Er zal een vangnet zijn voor allen die echt hulp nodig hebben. Dat klinkt goed, maar het stadsdeel zegt ook meer zorg over te willen laten aan de mantelzorgers en de vrijwilligers. Op de zorg wordt niet bezuinigd, maar volgens onderzoek zullen er wel meer mensen gebruik van gaan maken. De vraag is of het stadsdeel hier echt meer aandacht aan gaat besteden of zich beperkt tot het minimum.

In hoog tempo en zonder goed overleg wordt dit plan er doorheen gejaagd. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel geeft geen duidelijkheid over wie er door deze plannen precies worden getroffen. Kortom, over de negatieve consequenties die dit plan kan hebben in de toekomst wordt niet gesproken.
Op 29 mei 2007 vergadert de stadsdeelraad over de bezuinigingen op het welzijnswerk. u kunt daar opnieuw uw mening laten horen door u van tevoren bij het stadsdeel te melden als inspreker.

SP zeeburg
www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zeeburg/
tel. 06 247 64 004

U bent hier