h

Onnodige beperking deelraad Noord op spreekrecht burgers

6 juli 2007

Onnodige beperking deelraad Noord op spreekrecht burgers

Burgers die een juridisch geschil hebben met stadsdeel Amsterdam-Noord mogen hier voortaan geen uitleg meer over geven tijdens commissie- en raadsvergaderingen of tijdens de nieuwe Burgeravond. Een motie van de SP om dit te voorkomen, werd donderdag verworpen.

Komend najaar voert de deelraad een aantal wijzigingen door in zijn vergaderstructuur. Een van de wijzigingen houdt in dat burgers in commissie- en raadsvergaderingen alleen nog kunnen inspreken over onderwerpen die daar op de agenda staan. Voor alle andere onderwerpen worden zij doorverwezen naar de maandelijkse Burgeravond, waar een uur wordt uitgetrokken voor vrije inspraak. Burgers die echter een juridisch geschil met het stadsdeel hebben of een kwestie willen aankaarten waarop een bezwaarprocedure bij het stadsdeel van toepassing is, hebben geen spreekrecht.

De SP vindt dit een ernstige en onnodige beperking op het spreekrecht van burgers en kwam daarom met een motie om die beperking tegen te houden. Volgens fractievoorzitter Daniël Peters

heeft iedere burger het recht kwesties aan te kaarten in de deelraad, ook burgers die al in een proces verwikkeld zijn met het stadsdeel. Door hen uit te sluiten beperkt de raad zijn eigen mogelijkheden om problemen te signaleren in het stadsdeel. In de raadsvergadering wees hij er bovendien op dat het ontbreken van de beperkingen in het huidige reglement van orde in de ogen van de SP nooit tot veel discussie in de raad heeft geleid.

Helaas schaarden alleen de Groenen zich achter het standpunt van de SP, waardoor de motie het niet haalde. Wel hebben de andere partijen benadrukt dat coulant moet worden omgegaan met de regels voor de Burgeravond en dat burgers eerder het voordeel van de twijfel moeten krijgen dan dat zij worden uitgesloten worden van inspraak.

U bent hier