h

Red het Muziekcentrum in Zuidoost

18 september 2007

Red het Muziekcentrum in Zuidoost

Verslag en betoog van onze fractievoorzitter Noush Saranjam

Afgelopen dinsdag 11 september heeft de stadsdeelraad in de commissie Welzijn van 20:00 uur tot half een 's ochtends gesproken over alleen een onderwerp en dat was het Muziekcentrum Zuidoost. Om half acht hebben de docenten van het Muziekcentrum in de gang van het stadsdeelkantoor klassieke muziek gespeeld. Het was zeer indrukwekkend en tegelijkertijd triest dat zoveel talent, energie en input straks weg moet gaan. De SP-leden in Zuidoost waren ook aanwezig en met hun slogan "Red de Muziekschool" waren ze een steun in de rug van het Muziekcentrum.

In de vergadering heeft de oppositie met diverse betogen duidelijk gemaakt hoe belangrijk en onmisbaar het muziekcentrum voor Zuidoost is en waarom het stadsdeel met een oplossing moet komen voor de acute financiëe situatie die vanaf 2003 is onstaan. De portefeuillehouder Verzijl (PvdA) probeerde zich met zeven thema's te verdedigen. Hij heeft MZO en de raadsleden verweten dat ze hun werk niet goed gedaan hebben. Dat het MZO in de afgelopen jaren niet in staat geweest is om zakelijker met de organisatie om te gaan en dat de raad in de afgelopen jaren geen voorstel heeft gedaan om MZO bij de begroting te helpen zodat ze in aanmerking komt voor een hogere subsidie. Maar wat Verzijl is vergeten te vertellen is het feit dat de raad vr mei 2006 nooit genformeerd werd over "de jaren scheef gaan van MZO".

Verzijl kwam in de commissievergadering met een raadsvoordracht van een doorstart met een ander bestuur en organisatie waar alleen de PvdA fractie het mee eens was. Zelfs de woordvoerder van de VVD, coalitiepartner van de PvdA, zei in eerste termijn dat hij niet instemt met de raadsvoordracht. Helaas kwam hij in tweede termijn (na de schorsing) opeens met een voorstel dat de kwartiermaker (kost 100.000 euro) samen met de huidige Raad van Bestuur van MZO en de portefeillehouder bij elkaar komen voor het vinden van een nieuwe vorm voor de muziekschool. Wij zullen in de komende raadsvergadering van 25 september hierop terug komen.


Onderstaand het betoog van onze fractievoorzitter Noush Saranjam in de commissievergadering van 11 september:

Op donderdag 6 sept. jl staat groot in Het Parool "Wereldberoemde Italiaanse tenor Luciano Pavarotti is overleden". Een groot deel van zijn beroemdheid is veroorzaakt door het feit dat hij de klassieke opera dicht bij gewone mensen en van de gesloten operahuizen naar de straat en zelfs naar de voetbalvelden heeft gebracht. Met zijn optreden doorbrak hij vele culturele en commercile barrires. Hij kreeg daardoor internationale waardering.

In Zuidoost hebben wij ook een persoon die deze barrires doorbreekt, Marco De Souza. Hij brengt de klassieke muziek in de vorm van het "leerorkest" naar basisschoolkinderen in Zuidoost. In plaats van hem een waarderingprijs te geven, zet het stadsdeel hem buiten zijn functie en trekt de subsidie in. Dit alles onder het mom dat de PH er geen vertrouwen in heeft dat het onder de huidige directie met MZO in financiel opzicht nog goed zal komen. Dat de subsidie niet bedoeld is om gaten van slecht management te dichten. Hoezo geen vertrouwen, hoezoe mismanagement? Ik heb van geen organisatie die van het stadsdeel subsidie ontvangt ooit zo 'n adequate administratie gezien. Drie grote mappen met alle gecomminiseerde stukken daarbij. Maar men hoeft alleen een brief die vanuit het stadsdeel naar MZO is gegaan te lezen om meteen de conclusie te trekken hoe en op welke wijze de PH en het DB omgaan met MZO. We gaan even kijken naar de brief van 10 juli 2007:

Brief van Stadsdeel Zuidoost
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum: 10 juli 2007
Aan: Raad van Toezicht Muziekcentrum Zuidoost
Onderwerp: Stand van zaken m.b.t. uitvoer voorwaarden Muziekcentrum Zuidoost

Bladzijde 2

Verder willen wij u berichten dat mocht er zich in juli en augustus een rele acute dreiging van faillissement dan wel surseance van betaling voordoen, wij u verzoeken om zich direct met ons in verbinding te stellen.

Overigens maken wij u erop attent dat wij uw brieven d.d. 8 en 21 juni hebben ontvangen met het verzoek tot uitvoering van motie 27 d.d. 27 maart 2007. U vraagt met name aandacht voor de punten 1 en 3 uit de motie die rechtstreeks op het voortbestaan van het Muziekcentrum betrekking hebben.

Met betrekking tot punt 1, waarin gesteld wordt dat in goed overleg met het Muziekcentrum de financiëe problemen van het lopend jaar opgelost dienen te worden , willen wij u mededelen dat op ambtelijk niveau gewerkt wordt aan de uitvoer van deze motie.

Het stadsdeel zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor nader overleg. Daar de Portefeuillehouder van 9 juli tot 6 augustus op vakantie is zal deze afspraak na 6 augustus 2007 geagendeerd worden.

Wij vertrouwen erop dat u zo spoedig mogelijk een formele reactie geeft op deze brief.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur

B.H. Koter, Adjunct-secretaris
E.M. Sweet, Voorzitter

cc. de heer M.A. de Souza, directeur/bestuurder Muziekschool Zuidoost

Wat is hier mee gebeurd? De PH heeft in de brief duidelijk de belofte gedaan dat hij na de vakantietijd een afspraak met het MZO zou maken zodat ze samen naar een oplossing kunnen zoeken. Na de vakantie op 6 augustus is de PH ipv deze belofte na te komen zich een aap geschrokken van de toenemende schulden zodat hij onmiddellijk de stekker deruit heeft getrokken. Op 14 augustus kregen de fractievoorzitters in vertrouwen te horen dat de PH heeft besloten om de subsidie te stoppen.

Hoezo mismanagement? In mijn optiek ligt de schuld van het mismanagement bij het stadsdeel en niet bij het MZO want in eerste instantie heeft MZO in vier jaar tijd 6 Portefeuillehouders meegemaakt. Dat kan nooit goed gaan!! Ten tweede heeft de laatste portefeuillehouder Verzijl geen echte poging gedaan om de acute financiëe situatie van MZO op te lossen, In plaats daar van probeerde hij de schuld af te schuiven op het MZO. Hij gaf eigenlijk de rode kaart aan MZO en waste zijn handen in onschuld. Heeft de PH ooit duidelijk aangeveven wat er dan precies mis is met het management? Weet het DB niet dat een ander management niet zal leiden tot lagere kosten? Het unieke Leerorkest dat het doel heeft jonge kinderen in Zuidoost de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen werd door de directeur van MZO Marco De Souza opgericht. Een briljant initiatief dat alle lof en steun verdient. Het stadsdeel heeft in feite goud in handen en wil dat nu weggooien. Waarom? Dat weten we echt niet.

Mijn vraag is: Wist de PH niet dat het management niet alleen bestaat uit de directeur maar ook uit een Raad Van Toezicht, commissarissen, waarnemers, accountants, medewerkers en vrijwilligers die de financin en boekhouding van MZO uitvoeren? Is het niet waar dat de directeur van MZO vaak aan de bel heeft getrokken dat er sprake was van ondersubsidiring? Is het dan niet waar dat het slechte management van het MZO bestaat uit het feit dat de subsidie te laag was in verhouding tot de te leveren activiteiten en dat de PH hen daarin geen keus liet. De PH wou niet snijden in de activiteiten en wilde ook niet de subsudie verhogen. MZO breidt uit met activiteiten voor bredescholen en toch moet het met de geringe subsidie de activiteiten verrichten? (We praten hier niet eens over de inflatie en dergelijke kosten). Kan de PH ons uitleggen wat hij precies gedaan heeft om de acute financiëe problemen van MZO op te lossen en waarom heeft hij geen enkel gevolg gegeven aan de unaniem aangenoemen raadsmotie van 27 maart 2007? Was de essentie van de motie niet het resultaat, surseance van betaling, te voorkomen? En waarom heeft het DB de subsidie stopgezet ipv de raad te rapporteren over het overleg en de voorgestelde oplossing ter besluit voor te leggen? Waarom wordt een benchmak en lange termijn-visie niet uitgevoerd? Vanuit de kant van de PH waren er slechts twee redenen zonder bewijzen aangegeven, beide redenen waren voor mij uitermate vreemd, onlogisch en zelfs krankzinnig te noemen. Ze zijn op geen enkel punt onderbouwd.

Het heeft mij nogmaals verbijsterd toen ik de voordracht van het DB over de voortzetting van het muziekonderwijs las. Deze raadsvoordracht dient er ten eerste voor de raadsleden in te lichten over de wijze waarop en het kader waarbinnen het muzsiekonderwijs kan worden voortgezet. Ten tweede dient de raadsvoordracht om de raad te melden hoe hoog de frictiekosten zullen zijn bij een nieuwe opzet en organisatie van het muziekonderwijs. We gaan even kijken naar de frictiekosten: (blz.4)

- De inzet van de kwartiermaker: 100.000 euro
- Werving en selectie nieuw bestuur: 20.000 euro
- Kosten overname en aanschaf nieuwe inboedel: 100.000 euro
- Kosten direct voortvloeiend uit faillissement MZO: 130.000 euro
- Onvoorzien (10% van de totale som): 37.000 euro
Totaal: 387.000 euro

Daarbij zijn de maatschappelijke kosten zoals oninbare schulden (door faillissement) en de WW-premies voor ontslagen personen enz. niet meegenomen. Dit bedrag klinkt in mijn oren als een krankzinnig bedrag om een bestaande functionerende school stop te zetten en vervolgens te beginnen met 380.000 euro uit te geve om een nieuwe club met andere directeur op te zetten. En niet te vergeten dat dit een eenmalig en een geschat bedrag is.

Het lijkt mij dat een nieuwe club en een nieuwe directeur de PH minstens tweemaal zoveel geld moet gaan kosten. Mijn vraag is nu: Gaat de PH bij de volgende begroting het aandurven om de raad meer geld te vragen? Of durft hij het aan om zonder draagvlak drastisch in de activiteiten te snijden? Kunnen we dat geld dan niet beter gebruiken om de schulden van MZO op te lossen en MZO weer met een schone lei te laten doorgaan met haar uitstekende werkzaamheden? Ik zeg alleen tegen de PH: Laat de boel niet failliet gaan, Het is een kapitaal- en maatschappelijke vernietiging en zeer slecht voor het imago van het Stadsfdeel Zuidoost. Hier wil ik het bij laten.

Noush Saranjam
SP-Fractievoorzitter Zuidoost

U bent hier