h

Bewoners nemen het heft in handen

16 oktober 2007

Bewoners nemen het heft in handen

Bewoners van de Derde Oosterparkstraat c.q. Vrolikstraat hebben actie gevoerd voor het behoud van hun woningen. Inmiddels hebben zij weten te bereiken dat de wooncorporatie Ymere hen op belangrijke punten is tegemoet gekomen. Ymere had het plan om hun (sociale) woningen te slopen om daarvoor duurdere woningen terug te bouwen. De huidige bewoners zouden de nieuwe huren onmogelijk kunnen betalen. Vertrekken met een verhuisregeling was de enige optie die Ymere wenste open te houden.

Al snel bleek dat Ymere voorafgaand aan de procedure, het Dagelijks Bestuur an ons stadsdeel onjuist had voorgelicht over de bouwkundige staat van het and en het percentage bewoners dat akkoord zou zijn gegaan met de sloop. Het Dagelijks Bestuur had met deze verkeerde informatie besloten om in te stemmen met de plannen. De SP was de enige partij in de deelraad die tegenstemde.

Een aantal bewoners heeft hier echter geen genoegen mee genomen. Zij hebben de SP benaderd om de waarheid boven tafel te krijgen. In gezamenlijk overleg werd besloten om over te gaan tot actie. De bewoners namen het voortouw en de SP gaf steun en advies waar nodig. Het heeft toen heel wat volhardendheid gekost, maar de resultaten waren gunstig, want de deelraad nam na veel overleg een motie aan waarin Ymere werd verplicht om opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan.

Ymere weigerde in eerste instantie om aan die motie gehoor te geven. De wooncorporatie ging gewoon door met het aanvragen van een sloopvergunning en kort daarop kregen de bewoners mondeling te horen dat de huuropzegging "onderweg was".

Met dit vrolijke bericht op zak, hebben de bewoners een oproep gedaan aan de politici om hun eigen motie serieus te nemen en te laten zien dat de geprivatiseerde wooncorporaties zich niet aan iedere democratische controle kunnen onttrekken.

Toen Ymere wederom op zijn schreden moest terugkeren, zijn er nadere afspraken gemaakt over het "echte" overleg. Voorwaarden waren dat er tijdens het overleg een onafhankelijke voorzitter zou worden benoemd (de heer F. Rottenberg is daartoe bereid gevonden), verder een woordvoerder namens de bewoners (Jeroen Bronswijk, deelraadslid van de SP heeft deze taak op zich genomen), en dat natuurlijk ook de bewoners zelf aanwezig konden zijn.

De uitkomsten van dit overleg waren een flinke stap in de goede richting. Ten eerste: Er komt een nieuw onderzoek naar de bouwkundige staat van de panden. Ten tweede: Er is een garantie voor de bewoners dat zij bij nieuwbouw kunnen terugkeren naar hun woning. Ten derde: Er wordt een onderzoek ingesteld naar de financiƫe mogelijkheden van de bewoners en op grond van de uitkomsten zal de nieuwe huur worden vastgesteld.

Wij hebben groot respect voor de wijze waarop de bewoners voor hun belangen zijn opgekomen. De bewoners hebben op hun beurt hun dank uitgesproken aan het adres van de SP, voor de raadgevingen en het uitoefenen van politieke druk in de deelraad. Weer een bewijs dat actie helpt, als je maar doorbijt.

U bent hier