h

Uitstel van executie voor Service Platform Amsterdam

1 oktober 2007

Uitstel van executie voor Service Platform Amsterdam

In de deelraadsvergadering van 25 september jl. heeft de SP-fractie een interpellatie ingediend om opheldering te vragen over de stopzetting van de subsidie aan het Service Platform Amsterdam (SPA).

Bij de begrotingsbehandeling in november 2006 is een motie van de SP om 15.000 euro subsidie te verstrekken aan SPA, raadsbreed aangenomen. De subsidie is verstrekt onder voorwaarde dat SPA o.a. gegevens zou doorgeven aan het stadsdeel met in acht neming van de privacywetgeving. Het SPA had in zijn twee rapportages de namen en adresgegevens weggehaald want het is niet bevoegd zonder toestemming van de betrokkenen deze gegevens aan derden, inclusief de overheid, te verstrekken. Het gevolg was dat het DB onvoldoende aanknopingspunten meende te hebben om de effectiviteit van de subsidie te kunnen beoordelen. De reden van de stopzetting lijkt een verschil van mening te zijn over de interpretatie van de privacywetgeving. De SP-fractie heeft na de behandeling van de interpellatie, waarop de portefeuillehouder geen bevredigende antwoorden heeft kunnen geven, een motie ingediend met de opdracht aan het DB om weer in contact te treden met het SPA met als doel de subsidieverstrekking te hervaten. De motie werd mede ondertekend door PvdA-raadslid Mw. Arnhem en met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen twee VVD-raadsleden stemden tegen.

De andere belangrijke reden van de interpellatie was dat de portefeuillehouder Kehla-Wirnkar diverse malen de SP heeft beticht van vriendjespolitiek. Hij heeft in de raadsvergadering van 28 augustus zijn zelfbeheersing verloren en woedend gereageerd op de uitlatingen van de directeur van SPA John Walter, Yvonne Wolthuis en SP-raadslid Evert Hartog in de Volkskrant. Het Volkskrantartikel werd geplaatst naar aanleiding van een fraudezaak die deze zomer aan het licht kwam. Medewerkers van Stichting Bijzondere Noden hadden geld dat voor arme mensen bestemd was en dat via MaDi aan de mensen had moeten worden uitgekeerd in eigen zak gestoken. In het volkskrantartikel hebben de drie bovengenoemde mensen onafhankelijk van elkaar gezegd dat de effectiviteit van de schuldhulpverlening van MaDi in het verleden onder de maat was. Enkele dagen later, op 4 september, heeft het stadsdeel een persbericht doen uitgaan met de mededeling dat het stadsdeel het voornemen heeft om de subsidie aan SPA stop te zetten. SP-raadslid Evert Hartog: "Het DB heeft door deze samenloop van omstandigheden de schijn gewekt wraak te willen nemen op mensen die in het Volkskrantartikel zijn geciteerd."

Hieronder volgt de interpellatie van SP-fractievoorzitter Noush Saranjam i.v.m. de stopzetting subsidie Stichting Service Platform Amsterdam (SPA) van 20 september 2007

Geachte voorzitter van de Raad,

Naar aanleiding van de mededeling van de portefeuillehouder in de commissie Werk en Diversiteit en het persbericht op 4 september jl. inzake het voornemen de subsidie aan Stichting Service Platform Amsterdam stop te zetten, dient de fractie van de SP een interpellatie in voor de komende raadsvergadering van 25 september 2007.

Bij de begrotingsbehandeling op 23 november 2006 heeft de SP-fractie een motie ingediend met als doel om voor mensen die door de officile schuldhulp kanalen niet geholpen worden, een voorziening in stand te houden die deze mensen opvangt. In dat verband kwam de Stichting SPA voor de subsidie in aanmerking. De motie bestond uit twee punten nl.:

1- Rochdale verzoeken vervangende bedrijfsruimte voor de Stichting te zoeken tegen dezelfde condities als voor de huidige huisvesting gelden.
2- Een bedrag ter beschikking te stellen van 15.000, euro.

De motie werd raadsbreed aangenomen met de daarbij geldende voorwaarden. Op 3 april 2007 werd vanuit het DB een beschikking afgegeven en op 2 juni is het eerste deel van het subsidiebedrag binnen gekomen bij de Stichting SPA. We constateren dat op diverse punten onduidelijke of verkeerde beeldvorming heeft plaatsgevonden. Met de volgende vragen willen wij daarover de gewenste duidelijkheid verkrijgen.

1- Waarom duurde het zo lang voordat de Stichting SPA het eerste deel van het subsidiebedrag heeft binnen gekregen nl. 2 juni 2007?
2- Waarom is de subsidie aan de Stichting SPA in delen verstrekt en niet in een keer?
3- De Stichting werd verplicht in een vroeg stadium kwartaalrapportage, tussenrapportage enz. te verstrekken. Geldt deze wijze van controle bij alle subsidieontvangende instellingen? Kunt u dat aantonen? Of was dit een uitzonderlijk geval? Zo ja, wat was daarvoor de reden?
4- De bedoeling van de controle is om te kijken naar de bereikte effecten. Bent u het met ons eens dat sommige organisaties door de aard van de werkzaamheden niet in staat kunnen zijn om per kwartaal de bereikte effecten aan te tonen?
5- In het persbericht staat dat de reden van het stopzetten van de subsidie was dat de Stichting de subsidievoorwaarden niet heeft nageleefd. Is dit de enige reden voor het stopzetten van de subsidie of heeft het DB andere informatie waar de raad niets van weet? Zo ja, waarom heeft het DB de fractievoorzitters niet in vertrouwen genformeerd over die gegevens?
6- Het DB heeft in 2006 een waarderingsprijs toegekend aan de Stichting SPA van 1000 euro. Voldeed de Stichting SPA toen wel aan de criteria?
7- Waarom heeft het DB de volledige communicatiewisseling niet doorgestuurd? De brieven van 10, 13, 14 augustus, 6 en 10 september 2007 hebben wij niet van u gekregen maar wel van de Stichting SPA.
8- Naar aanleiding van ons onderzoek bleek dat de Stichting SPA zich houdt aan de wet art. 8 van grondslag privacy wetgeving welke staat vermeld in de afgesloten overeenkomst (punt 3) bij toekenning van de subsidie. Volgens de wet kan de organisatie niet de naam en adres van clinten aan de overheid doorgeven. Bent u het met ons eens dat de Stichting SPA gebonden is aan de privacywetgeving?
9- Waarom heeft het DB de brief van het stadsdeel aan SPA van 10 augustus over het Volkskrant artikel van 9 augustus niet naar de raadsleden doorgestuurd maar het antwoord van de Stichting SPA van 24 augustus wel terwijl die brief niet relevant was voor de subsidieverstrekking?
10- Is het gebruikelijk dat het DB een subsidierelatie gebruikt om de personen bij een gesubsidieerde organisatie ter verantwoording te roepen als er een citaat van de desbetreffende persoon in de krant verschijnt?
11- Portefeuillehouder Kehla heeft de SP-Fractie enkele malen beschuldigd van vriendjespolitiek met de Stichting SPA. Deze beschuldiging is in diverse media naar buiten gebracht. Kunt u ons uitleggen waarop u deze beschuldiging baseert?

SP-fractievoorzitter
Noush Saranjam

U bent hier