h

Motie

14 november 2007

Motie

Inburgeringstrajecten

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2008;

Overwegende dat:
- in 2007 ruim 6.000 van de 15.000 inburgeringstrajecten op dit moment nog niet zijn uitgevoerd;
- er vele inburgeraars en aanbieders nu al lange tijd in onzekerheid zitten over de trajecten
- gezien de ambitie van het college jaarlijks 15.000 trajecten moeten worden uitgevoerd

Constaterende dat
- in de begroting voor 2008 conform de omschreven ambitie 15.000 nieuwe trajecten zijn gepland;

Besluit:
Het college op te dragen dit aantal van 15.000 trajecten voor 2008 op te hogen met de trajecten die in 2007 niet zijn uitgevoerd.

Maureen van der Pligt (SP)

U bent hier