h

Zwerfkatten

27 november 2007

Zwerfkatten

Zwerfkatten

Het blad Metro, editie Amsterdam van 22 mei 2007, meldt dat het aantal zwerfkatten nog steeds stijgt. Naast de vraag of het bestaan als zwerfkat voor deze katten zelf wel zo prettig is, zijn er ook maatschappelijke nadelen voor de stad. Deze nadelen betreffen onder andere gezondheid, stank en verkeersonveiligheid.

Deze problematiek is duidelijk verwoord in de door raadslid Flos (VVD) ingediende en breed medeondertekende motie, die in de raadsvergadering van 1 maart 2006 is aangenomen (Gemeenteblad 2006, afd. 1, nr. 167). Sommige zwerfkatten worden (uiteindelijk) opgevangen en verzorgd in asiels. De capaciteit en de financin van de asiels is onvoldoende. Hierdoor kan het probleem van en voor de zwerfkatten niet afdoende opgelost worden.

Het college heeft de opdracht gekregen "met voorrang een oplossing te vinden voor de zwerfkattenproblematiek bijvoorbeeld door het zorgdragen (tijdelijk of structureel) van extra kattenvangers en extra opvang van katten in overleg met de dierenasiels". Al een aantal jaren eerder (18 december 2002) is een amendement van raadslid Meijer (SP) door de gemeenteraad aangenomen om de positie van dierenasiels te verbeteren (Gemeenteblad afd. 1, nr. 883). Ook in de nota Amsterdams dierenwelzijnsbeleid, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 maart 2006 (Gemeenteblad afd. 3A, nr. 59/97), wordt de opvang van zwerfdieren benadrukt.

Gelet op het voorgaande verontrust de berichtgeving in Metro vragenstellers.

Vragen

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad hebben vragenstellers op 24 mei 2007, namens de fracties van respectievelijk de SP en de VVD, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Wat is de mening van het college over de berichtgeving in Metro?
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het amendement van raadslid Meijer?
3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de motie van raadslid Flos c.s.?
4. Hoe verloopt de uitvoering van de nota Amsterdams dierenwelzijnsbeleid, in het bijzonder de onderdelen van deze nota die betrekking hebben op zwerfdieren en asiels?
5. Is het college op grond van de antwoorden op vraag 1 t/m 4 van mening dat er aanleiding is tot nadere actie, bijvoorbeeld intensivering van bestaand beleid of aanvulling met nieuw beleid?
6. Zo ja, hoe en wanneer wil het college dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden

1. Allereerst bieden wij onze excuses aan voor de late beantwoording van deze vragen. Het is van belang duidelijk onderscheid te maken tussen zwerfkatten in de zin van huiskatten die (tijdelijk) hun baasje kwijt zijn en verwilderde zwerfkatten die niet bij een huis horen, maar (meestal) in groepen in de stad leven.
Voor de eerste groep is in het nieuwe asiel aan de Ookmeerweg en het asiel in Noord voldoende opvangcapaciteit. Zij worden daar opgevangen en uiteindelijk (als het baasje zich niet meldt) aan een ander huis geholpen. De capaciteit in het nieuwe asiel betekent een forse uitbreiding van de beschikbare capaciteit.
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) richt zich op het binnen de perken houden van de populaties verwilderde zwerfkatten in Amsterdam. Dat doen zij door de zwerfkatten te vangen, indien nodig te verzorgen en na castratie of sterilisatie weer op de oorspronkelijke plek uit te zetten. Plaatsing in een huis is in een groot deel van de gevallen onmogelijk. Dit werk is noodzakelijk omdat een niet geneutraliseerd zwerfkattenpaar in relatief korte tijd voor veel nakomelingen kan zorgen. De werkzaamheden van de SAZ voorkomen dat de populaties te sterk groeien.

2. Het amendement van raadslid Meijer dateert uit 2002. Inmiddels is de financiering van de dierenopvang in Amsterdam niet meer gebaseerd op de overeenkomst die tot en met 2006 gold. De nieuwe verordening zal op korte termijn ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. In 2007 is de subsidie voor de SAZ verhoogd van 23.700 euro tot 40.000 euro. Voor 2008 staat, mits de raad de begroting goedkeurt, een verdere verhoging gepland.
Deze verhoging hangt ook samen met de afschaffing van de gesubsidieerde ID-banen. Door een besluit van het vorige kabinet zijn deze banen niet meer beschikbaar voor, in dit geval, de dierenorganisaties. Asielen, Dierenambulance en SAZ maakten gebruik van deze loonkostensubsidies. De problemen die daardoor zijn ontstaan kan de Gemeente Amsterdam slechts voor een deel oplossen. In het geval van de SAZ stelt de gemeente de SAZ in staat minimaal op het huidige niveau te blijven functioneren. Er is, indien de begrotingsvoorstellen door de raad worden goedgekeurd, ruimte voor extra inspanningen door de SAZ. Naar verwachting kan het probleem van de verwilderde zwerfkatten daarmee binnen de perken gehouden worden.

3. In de motie Flos wordt gesproken over extra kattenvangerscapaciteit en over extra opvangcapaciteit. Voor het eerste verwijs ik naar het antwoord op vraag 2. Voor het tweede naar het antwoord op vraag 1. Zowel de vangcapaciteit als de opvang zijn de afgelopen periode toegenomen en de vangcapaciteit zal naar verwachting op korte termijn verder toenemen. De opvang is echter niet bedoeld voor de verwilderde zwerfkatten, deze worden voor het grootste deel teruggeplaatst in hun eigen omgeving.

4. Het college stelt tot haar voldoening vast dat de samenwerking met de verschillende organisaties, alsmede de financiƫe mogelijkheden (als de voorstellen voor de begroting 2008 worden gehonoreerd) op orde zijn. De opvang van zwerfdieren, de opvang van vrijlevende dieren, het vervoer van hulpbehoevende dieren n de beperking van populaties verwilderde katten kunnen in de verwachte situatie in 2008 op hun gewenste niveau worden uitgevoerd.

5. Met de voorgestelde verhoging van de subsidies voor dierenwelzijn in 2007 en 2008 heeft reeds een intensivering van bestaand beleid plaatsgevonden. Het college ziet, met het oog op de voorgestelde verhogingen voor 2008 van de subsidies voor het asiel en de SAZ, op dit moment geen aanleiding tot verdere intensivering van het beleid of aanvulling met nieuw beleid.

6. Zie het antwoord op vraag 5.

U bent hier