h

Geen terugroepingsprocedure politici PvdA Zuidoost

21 december 2007

Geen terugroepingsprocedure politici PvdA Zuidoost

Het landelijk partijbestuur van de PvdA heeft besloten geen terugroepingprocedure tegen de drie raadsleden Andr Bohla, Mala Eckhart-Angna en Egbert Doest in te stellen. De drie raadsleden kunnen nu weer actief gaan deelnemen in de PvdA-fractie van Amsterdam Zuidoost. De SP-fractie Zuidoost verklaarde in de raadsvergadering van 18 december 2007: "Zolang de Rekenkamer haar eigen conclusie niet bijstelt blijven we de conclusie van het bestaande rapport als uitgangspunt nemen". We betreuren ook de houding van de VVD. Ze hebben een onbegrijpelijke draai gemaakt. Tijdens de vergadering van 3 juli 2007 heeft de VVD fractie aangegeven te breken met de coalitie als de drie PvdA raadsleden terug zouden komen. De VVD wil koste wat het kost besturen en bedekt de terugkomst van die drie met de mantel der liefde. Hiermee betwijfelen ze de conclusies van het rapport van de Rekenkamer, terwijl de VVD fractie deze conclusies in juli wel heeft onderstreept.

Na drie maanden onderzoeken concludeerde een speciale PvdA- partijcommissie van Goede Diensten onder leiding van oud-Kamervoorzitter Dick Dolman dat de drie raadsleden die op 3 juli 2007 door hun eigen fractie in Zuidoost uit de fractie werden gezet weer terug mogen komen. De commissie legt de conclusies van het rekenkamerrapport naast zich neer. Dat stelde vast dat de drie zich schuldig hadden gemaakt aan belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking. Lodewijk Asscher, de PvdA-wethouder van de centrale stad, vond het rapport van de Rekenkamer 'heftig' en 'ernstig', en hij deed een beroep op 'het zelfreinigend vermogen van de PvdA in Zuidoost'. Asscher zei: "als de PvdA daartoe niet in staat is, dan moet het partijbestuur maatregelen nemen". De toenmalige voorzitter van het landelijk partijbestuur van de PvdA, Ruud Koole, noemde het optreden van de drie 'volledig onacceptabel'.

Maar de PvdA-fractie Zuidoost bij monde van Lourens Burgers (toenmalige PvdA-fractievoorzitter Zuidoost) liet weten twijfels te hebben over de uitkomst van het rapport. Hij heeft de kritiek van de Rekenkamer naast zich neergelegd en stelde een contra-expertise voor op kosten van het PvdA raadsbudget. Daarna volgde een tweede onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). BING oordeelde dat de Rekenkamer te hard was geweest en dat de misstappen van de drie PvdA-politici hen niet te zwaar aangerekend mogen worden omdat ze passen bij de heersende partijcultuur in de fractie van Zuidoost en de stadsdeelraad als geheel met betrekking tot integriteit. Na het verschijnen van de BING rapportage heeft onze fractievoorzitter in Zuidoost, Noush Saranjam, in de media gezegd dat het rapport van BING milder was maar toch het rapport van de Rekenkamer niet onderuit kon halen.

Dolman moest in opdracht van het landelijk PvdA-bestuur bepalen of de drie bij de Partij mogen blijven. Rekenkamerdirecteur Victor Eiff hekelt de argumentatie van de commissie en is van mening dat het Rekenkamer rapport recht overeind staat. "Ik heb geen feiten gezien die onze bevindingen weerspreken. Ik ben het oneens met Dolman als hij stelt dat de drie geen persoonlijk voordeel kregen. Dat is volgens ons het geval als je als politicus meebeslist over het geven van geld aan een organisatie waarin je een belang hebt. Dat was hier aan de hand".

Op dinsdag 18 december heeft Muril Dalgliesh, de huidige PvdA-fractievoorziter, een verklaring afgelegd. Ze heeft namens de afdeling haar blijdschap geuit dat na het rapport van BING en op basis van het advies van de commissie van Goede Diensten het oordeel is dat de drie raadsleden fouten hebben gemaakt, maar dat hun integriteit als persoon niet is aangetast en dat zij hun politieke rol in de partij weer kunnen oppakken. Het PvdA-afdelingsbestuur beweert dat het statutair niet mogelijk is de drie PvdA-raadsleden te schorsen met een zogenaamde terugroepingprocedure. Daarover werd namens de voorzitter van de afdeling Nick Bolte een verklaring afgelegd "Ik betreur het zeer dat de PvdA-fractie en daarmee de hele stadsdeelraad Zuidoost op het verkeerde been is gezet omdat bij de uitspraken die de toenmalige fractievoorzitter op 3 juli heeft gedaan, niet de juiste informatie aanwezig was over de zogenaamde terugroepingprocedure, het verenigingsrecht van de PvdA. Als voorzitter van de PvdA-afdeling, de vereniging in Zuidoost, zie ik dit als mijn verantwoordelijkheid en daar bied ik alle betrokkenen mijn verontschuldigingen voor aan".

Noush Saranjam
SP-Fractievoorzitter Zuidoost

U bent hier