h

Halsstarrige PvdA wethouder veroorzaakt blijvende onzekerheid voor Muziekschool

22 december 2007

Halsstarrige PvdA wethouder veroorzaakt blijvende onzekerheid voor Muziekschool

De deelraad heeft op 18 december een besluit genomen om het voortbestaan van de Muziekschool Zuidoost in 2008 veilig te stellen. Daarvoor dienden twee besluiten te worden genomen, een besluit om de schulden te saneren en een besluit om naast de jaarlijkse subsidie van ruim E400.000 een extra bedrag van E107.000 te reserveren. Over het eerste besluit konden de raad en de wethouder het snel eens worden maar het extra bedrag van E107.000 kon pas na een stevig debat tussen de wethouder en de raad in de commissie vergadering worden veiliggesteld. Tijdens de commissievergadering van afgelopen week bleek dat de PvdA wethouder niet bereid was voldoende extra geld uit te trekken voor de financiering van volgend jaar. Hij wilde niet meer dan E65.000 extra geven.

De commissie, inclusief zijn eigen PvdA, was het daar niet mee eens en wil wel voldoende geld vrij maken. In de commissievergadering is uiteindelijk afgesproken dat er voorlopig een bedrag van E107.000 zal worden gereserveerd en dat er alleen een definitief besluit zal worden genomen over de schuldsanering. Bij de nieuwe voordracht voor de raadsvergadering bleek dat PvdA wethouder Verzijl zelfs na de afspraak in de commissievergadering, het oude besluit om slechts E65.000 te reserveren handhaafde. De raad heeft na voorafgaand onderling overleg, per amendement het besluit weten aan te passen naar een reservering voor het totale bedrag van E 107.000.

De wethouder heeft voor de tweede keer bakzeil gehaald door zijn halsstarrige houding met betrekking tot de redding van de muziekschool. In september heeft de wethouder de eerste nederlaag geleden toen de raad hem dwong een voordracht van hem die tot faillissement van de muziekschool zou leiden van tafel te halen. Door grote druk van de oppositie, in het bijzonder van de SP, en later ook van coalitiepartners PvdA en VVD kan de muziekschool met een schone lei het nieuwe jaar beginnen. Inmiddels zijn er besprekingen begonnen met de Muziekschool Amsterdam over een samenwerkingsverband.

U bent hier