h

SP motie OK-punten aangenomen, toezegging vervangende locatie drugsverslaafden

22 december 2007

SP motie OK-punten aangenomen, toezegging vervangende locatie drugsverslaafden

Tijdens de begrotingsvergaderingen heeft de SP-fractie 6 eigen moties ingediend en 4 moties samen met andere partijen. Van de 6 SP moties is er 1 met algemene stemmen aangenomen. De 4 moties die samen met andere partijen zijn ingediend zijn eveneens aangenomen. Voorts heeft de SP de toezegging gekregen dat er voor de drugsverslaafden opvang op de Dolingadreef, waarvoor komende zomer een vervangende locatie gevonden moet worden, een vervangende locatie gevonden zal worden.

De aangenomen SP motie gaat over de invoering van OK-punten. OK-punten zijn openbare locaties - zoals horecavestigingen, winkels of wijkgebouwen - waar een veilige haven wordt geboden aan mensen die zich bedreigd voelen of slachtoffer of getuige zijn van geweld. Op initiatief van de Stichting Meldt Geweld is de politie in Rotterdam begonnen met het opzetten van deze OK punten, waar er inmiddels 150 zijn gerealiseerd. Men wil dat ook in de andere grote steden gaan doen. De politie is in stadsdeel Oud West begonnen met een proef met de eerste drie locaties. Daarna volgt een proef in de Stadsdelen Centrum en Slotervaart. De bedoeling is om het daarna over de gehele stad uit te rollen. De aanloop van het project is moeizaam verlopen omdat het vergunningenbeleid van stadsdeel Oud Zuid allerlei problemen opriep. Met de SP motie willen we deze problemen voorkomen. In de motie wordt gevraagd de vergunningen te verlenen en geen precariobelasting te heffen.

Daarnaast zijn er 4 moties aangenomen die de SP mede ondertekend heeft.

Te weten:
- Motie Milieu Educatie opnemen als prioriteit
- Motie Verhoging Vrijwilligersvergoeding Uitkeringsgerechtigden
- Motie Decentralisatie WMO
- Motie Versnelde Overheveling gelden Mantelzorg naar Stadsdelen

Een ander opvallend punt is dat onze motie met het voorstel om de leges voor ID-kaarten en Paspoorten te verlagen door het stadsdeel bestuur niet gesteund werd. Wij hebben deze motie ingediend als onderdeel van een plan om dit in de gehele stad te doen, samen met andere stadsdelen en de gemeenteraad. Stadsdeelvoorzitter Mw. Elvira Sweet zei in haar advies dat ons stadsdeel de risee van de gemeente zou worden als we deze motie zouden aannemen. Inhoudelijk argument was dat de gehele gemeente 1 tariefbeleid voert en dat ons stadsdeel geen voorstellen wil doen om voor de gehele gemeente bepaalde tarieven te verlagen. Met andere woorden: mw. Sweet was bang uit de toon te vallen. Haar angst om uit de toon te vallen woog helaas zwaarder dan een bijdrage om steun te geven aan armoedebestrijding. De SP-gemeenteraadsfractie gaat nu een gelijkluidend initiatiefvoorstel indienen in de gemeenteraad van de Centrale Stad.

U bent hier