h

Neerleggen functie directeur Rekenkamer desastreus voor Zuidoost

5 januari 2008

Neerleggen functie directeur Rekenkamer desastreus voor Zuidoost

Op vrijdag 4 januari 2008 heeft de heer V.L. Eiff, directeur van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, via een persbericht zijn functie als directeur van de Rekenkamer in Zuidoost neergelegd. De SP-fractie van Zuidoost betreurt ten zeerste het besluit van de heer Eiff, maar heeft tevens begrip voor deze stap.

De belangrijkste reden hiervoor was volgens de heer Eiff dat er onvoldoende vertrouwen in het functioneren van haar Rekenkamer was bij een aantal fracties van de stadsdeelraad Zuidoost, namelijk PvdA en VVD. Dit is tot uitdrukking gekomen in de wijze waarop het rekenkameronderzoek naar subsidies in Zuidoost na publicatie is opgepakt - een "contra-expertise" uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in opdracht van de PvdA in Zuidoost en vervolgens het advies van de Commissie van "Goede Diensten" van het landelijk PvdA-partijbestuur. De Commissie van Goede Diensten onder leiding van Dick Dolman heeft besloten geen terugroepingsprocedure tegen de drie raadsleden in te stellen. De drie raadsleden kunnen nu weer actief gaan deelnemen in de PvdA-fractie van Amsterdam Zuidoost, terwijl de Rekenkamer vaststelde dat de drie zich schuldig hadden gemaakt aan belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking.

Verder speelt bij het besluit van directeur Eiff de kennelijk bijzondere "bestuurscultuur" in het stadsdeel Zuidoost een rol. De heer Eiff stelde in zijn verklaring "... De toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek, dat in de kern in belangrijke mate is gericht op het informeren over het naleven van afspraken, wetten en regels, is beperkt als dit in een context wordt geplaatst van een "bestuurscultuur", waarbij kennelijk het naleven van afspraken, wetten en regels van neven- of ondergeschikt belang is".

Hierdoor is het vertrouwen tussen de rekenkamer en de meerderheid van de stadsdeelraad (PvdA en VVD) in Zuidoost zodanig verdwenen dat van een goede dienstverlening geen sprake meer kan zijn. Als gevolg van het besluit van de heer Eiff zal de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam met ingang van heden uit 8 in plaats van 9 stadsdelen bestaan.

De SP-fractie betreurt het feit dat in Zuidoost verder werken van de Rekenkamer en de coalitiepartijen (PvdA en VVD) onmogelijk is gemaakt en dat de directeur van de Rekenkamer zich genoodzaakt voelt zijn functie neer te leggen. We hebben het volste vertrouwen in de heer Eiff, zijn organisatie, en het functioneren van de Rekenkamer en we staan volledig achter de conclusie van het Rekenkamerrapport over de subsidieverstrekking in Zuidoost. In de afgelopen raadsvergadering hebben we te kennen gegeven dat zolang de Rekenkamer haar eigen conclusie niet bijstelt we de conclusie van het bestaande rapport als uitgangspunt blijven nemen. Uit de verklaring van de heer Eiff bleek dat de Rekenkamer geen feiten heeft gezien die hun bevindingen weerspreken. We waren ook van mening dat de contra-expertise door BING niets toevoegde aan het rapport van de Rekenkamer.

De SP-fractie betreurt het dat stadsdeel Zuidoost niet meer beschikt over de Rekenkamer. Er ontstaat nu een vacum op de controle van het functioneren van het stadsdeel, juist nu de noodzaak daarvoor erg groot is. Het is een kwalijke zaak dat een onafhankelijke instantie als de Rekenkamer op deze manier buitenspel gezet wordt.

Noush Saranjam
SP-fractievoorzitter Zuidoost

U bent hier