h

Algemene Beschouwingen

26 november 2008

Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen bij de programmabegroting 2009

Voorzitter,

Eind oktober stuurde het Dagelijks Bestuur een brief naar het College van B&W met het verzoek om een ruimere interpretatie van de Amsterdamse verordening Voorzieningen WMO. Het DB wil geld uit de WMO gebruiken voor de aanleg van liften in woningen op het Hogeland. En zin trof mij in die brief: Het DB waarschuwde dat het niet aanleggen van liften "kan resulteren in ongewilde, onnodige en ongewenste verhuizingen".

Kijk, da's een stevig argument. Jammer alleen dat het DB er nu pas mee komt en niet toen vele bewoners van de Kadoelerbreek ongewild, onnodig en ongewenst moesten verhuizen. En waarom gebruikt u het niet voor de ruim tweeduizend gezinnen in de Banne en Nieuwendam-Noord die ongewild, onnodig en ongewenst moesten of nog moeten verhuizen.

Zaterdag stond ik op het Buikslotermeerplein bij onze mobiele kraam. Ik sprak er een bewoner van de Dijkmanshuizenstraat. Hij was woedend. Hij had nog niet n keer eerste gestaan voor een vervangend huis. Er wonen nog zeker vierhonderd mensen in de Dijkmanshuizenstraat, schatte hij. Veel mensen weten niet waar ze heen moeten. Waarom blokkeren we de straat niet samen zei hij. Laat ze maar komen met die bulldozers, ik laat ze mijn straat niet in!

Een ander verhaal: De familie Schut verhuist op dit moment na ruim 30 jaar van "De Dijk" zoals ze het liefkozend noemen, naar een flat aan het Waterlandplein. Ze gaan van dubbelglas naar enkel glas. Ze doen een poging in ieder geval deels hetzelfde paleisje te creren als in de Dijkmanshuizenstraat, maar de stukken vallen er uit het plafond, vertelt mevrouw Schut me. En de huur is er aanzienlijk hoger.

De situatie op de Dijkmanshuizenstraat en omgeving verslechtert met de week. Er zijn geruchten over krakers, er zijn links en rechts wat kleine brandjes geweest. De oorspronkelijke bewoners voelen zich onveilig, de sociale cohesie is gesloopt ver voordat de panden zelf verdwijnen. Als ik de mensen moet geloven begint het gebied echt een beetje op de banlieues te lijken waar meneer Van Oostveen van IJmere het afgelopen zomer over had. Maar dan wel als gevolg van zijn eigen beleid.

De mensen die geen huis kunnen vinden in Noord, en dat zijn er veel, komen vaak terecht op IJburg. Opmerkelijk genoeg komen ze daar ook vaak niet in gemengde buurten terecht. IJburg heeft zijn eerste zwarte school al en ook daar hebben delen van buurten maar n kleur. Wij vragen ons af wat dan de winst is van deze sloopwoede. Is er berhaupt overleg over sloopplannen tussen stadsdelen? Weet u dat er mensen zijn die voor de tweede of derde keer in zeer korte tijd verhuizen vanwege sloop? Die van de Bijlmer naar Nieuw-West gingen en van Nieuw-West naar Noord? Wanneer houdt Amsterdam op met het creren van sloopnomaden?

Maar goed, u leert ook, zij het stapje voor stapje. U leert dat een pand niet gesloopt hoeft te worden om het levensbestendig te maken, blijkt uit de brief waarmee ik begon. En nadat wij u er meermalen op hebben gewezen dat er niet genoeg huizen zijn om alle mensen uit slooppanden te huisvesten, hebt u de sloop van de Dijkmanshuizenstraat uitgesteld. Ook mooi. Fijn dat u zo goed naar de SP-fractie luistert.

Het is allang geen geheim meer dat wij ons ernstige zorgen maken om de mensen die nu op zoek moeten naar een andere betaalbare huurwoning in Noord, of in Amsterdam. Mede door de kredietcrisis wordt nauwelijks meer gebouwd. In de programmabegroting, die voor een deel nog voor de crisis is opgesteld, is al te lezen dat ook de bouw van nieuwe huizen in Noord vertraging oploopt. De SP-fractie hoort graag van u hoe u met een bouwdip denkt om te gaan. Moet er geen rem op de sloopplannen, zo lang er zo weinig gebouwd wordt?

Wat ons in ieder geval duidelijk is, is dat er in deze voor veel huurders in Noord roerige tijden, een goed onafhankelijk steunpunt moet zijn. Het wijksteunpunt wonen doet zijn werk goed, maar heeft aangegeven een fulltimer extra nodig te hebben om optimaal te kunnen functioneren. Wij zijn dat met hen eens en komen daarom met een motie.

Voorzitter, Ik denk dat wij hier in Noord naef zijn als we denken dat de kredietcrisis ongemerkt aan ons voorbij zal gaan. Er nadert een recessie en de gevolgen daarvan zullen het hardst aankomen bij de mensen die het minst te verteren hebben. Daarvan hebben we er in ons stadsdeel veel, neem bijvoorbeeld de ouderen. Het is al zeer waarschijnlijk dat de pensioenen niet zullen meestijgen met de inflatie.

Gelukkig is er mede door inzet van het stadsdeel, maar vooral door de mensen van het Initiatief Betaalbaar Wonen, een einde gekomen aan de onterechte extra waterschapsheffing in Noord. Voor een aantal mensen in Noord is dat net dat beetje extra dat ze goed kunnen gebruiken. Helaas gaan er een aantal lasten ook behoorlijk omhoog. De stadsdeelvoorzitter stelde in de commissievergadering dat het zuur zou zijn als de mensen in Noord door gemeentelijke lasten het voordeel van het verdwijnen van de waterschapsheffing weer zouden kwijtraken. Daar heeft hij gelijk in. Daarom is de afvalstoffenheffing niet met 15 procent verhoogd, maar met 5,2 procent. Dat is een goede en dure stap, maar is het genoeg? Het is een verhoging van twee maal de inflatie. Daarnaast gaat de precario met 3,25 procent omhoog, wat ook fors is ten opzichte van vorige jaren. Overigens niet voor woonbootbewoners, die moeten mogelijk 10 procent meer gaan betalen en dan heb ik het nog niet over de kosten van de tuinen gehad, waar we binnenkort nog over komen te spreken.

Voorzitter, het DB weet redelijk goed te begroten, er is nog steeds ruimte voor nieuw beleid. In de meeste gevallen kan mijn fractie prima instemmen met dat nieuwe beleid. Maar wat sommige zaken betreft is het gewoon de tijd niet. Het tijdelijk theater bijvoorbeeld. Het is een mooi project, zeker. Maar moeten wij het volgende bestuur opzadelen met structurele kosten van bijna een half miljoen per jaar voor dat theater. Er moeten al zo veel andere dingen, echt structurele zaken, neem bijvoorbeeld de speeltoestellen, waar iedere dag kinderen in en op terecht moeten kunnen. Of neem de mileuagenten, u zorgt al voor wat meer mensen, maar we zijn er nog niet, dat zien we dagelijks bij de containers. Je moet echt eerst de vervelende zaken oplossen voor je aan een experiment, al is het een leuk experiment, begint. Dat geld hebben we nodig voor andere zaken, zeker met een recessie op komst.

Een ander punt waar we onze twijfels bij hebben, is het evenementenbudget. U wilt er twee ton bij. U heeft in de commissie uitgelegd dat we vorig jaar acht ton hadden voor evenementen. Die twee ton brengt ons op de helft van dat bedrag, zei dhr. Post. Goed argument. Maar mijn fractie zit wel met de vraag of dat geld wel aan dit DB besteed is. In de Voorjaarsnotitie wilde het DB een ton voor het Robocentrum, een permanente basis voor Robodock, een van Noords bekendste festivals. Voor zo ver ik weet heeft Robodock dit jaar niet plaatsgevonden en is het ook voorgoed verdwenen uit ons stadsdeel. U heeft dat niet voorkomen. Dus is mijn vraag opnieuw: wat gaat u met dat geld doen?

Een andere uitgave waar wij het nut van betwijfelen is de 100.000 euro voor Antwoord. Vorig jaar was het al drie ton, maar het lijkt maar niet beter te worden. U bevestigde dat ook in de commissievergadering. Vraag is wat we eraan kunnen doen. De SP wil u de hulp van de raad aanbieden als stok achter de deur. Bij motie willen wij voorstellen de 100.000 euro op zak te houden tot Antwoord functioneert en zeker is dat het geen weggegooid geld is. Mijn fractie is van mening dat u en wij de chaos bij Antwoord niet meer moeten pikken. Zeker niet met het oog op toekomstige kostenstijgingen.

Voorzitter, ik wil afsluiten met wat woorden over de uitgaven die niet in deze begroting zitten, maar afgelopen jaar zijn gedaan. Uitgaven waar wij, de SP'ers in deze raad op z'n zachtst gezegd van balen. Voorzitter, wij zijn van mening dat volksvertegenwoordigers, maar ook bestuurders, zich te allen tijde moeten realiseren dat ze het allemaal doen met en van het geld van de mensen in hun stadsdeel, in hun stad, in hun provincie, in hun land. Mensen die van het geld dat zij met hun werk verdienen een deel afdragen in de veronderstelling dat de overheid daar nuttige dingen mee doet.

Voorzitter, als wij dan zien dat na een eenvoudige scholing over financin voor raadsleden het bier en de wijn weer klaarstaan. Als wij dan zien dat er voor het zomerreces voor raadsleden en wethouders een barbecue moet worden georganiseerd voor 4500 euro. Collega-volksvertegenwoordigers, ik mag er een calvinist om genoemd worden, maar dit moeten wij niet willen.

Voorzitter, de reis van de heer Post naar New York. Ik was best wel jaloers: wat is er mooier dan de geschiedenis te beleven uit eerste hand. Maar waarom moet Noord daar 8.000 euro voor betalen? En is dat bedrag niet wat hoog? Ik heb er al vragen over gesteld en we zullen nog een discussie houden in de commissie over het nut van dergelijke reizen.

De verbouwing van de raadzaal, ook zo'n mooie. 250.000 euro voor kussens op de muur. Een camerasysteem om mensen onze vergadering te laten volgen, maar er zit nu al niemand op de tribune. Zouden ze echt het 20.00 uur journaal en Hart van Nederland verruilen voor dit hier? En ik kan u vast rapporteren vanaf de uiterste linkerhoek van de zaal: de SP-fractie heeft het nu kouder dan voorheen! Maar helaas, we mochten alleen instemmen met de verbouwing, niet tegen.

Laatste punt over ongewenste uitgaven, voorzitter. Afgelopen weekend meldde het Parool dat Noord vorig jaar 750.000 euro kwijt was aan wachtgeld. Ik weet dat het stadsdeel hiertoe verplicht is, het is een kostenpost waaraan we niets kunnen doen, behalve als het om wethouders gaat, zo min mogelijk Dagelijkse Besturen naar huis sturen. Wij nemen aan dat het DB ook niet blij is met deze kostenpost, daarom willen we u een handreiking doen. Wachtgeld kan alleen omlaag als mensen het geld weigeren of als er een sollicitatieplicht wordt ingevoerd. In dit land worden mensen aan het werk gezet met behoud van hun bijstandsuitkering, maar politici mogen met hun wachtgeld feitelijk thuis gaan zitten als ze willen. Binnenkort wordt in Den Haag gesproken over de loonsverhoging voor politici, onder wie raadsleden. Waarom sturen we, desnoods via Amsterdam, geen brief aan Den Haag met het verzoek een sollicitatieplicht in te voeren voor politici op wachtgeld. Dat zou alle Noorderlingen uiteindelijk veel geld schelen. Ik dien hiertoe een motie in.

U bent hier