h

Motie

25 november 2009

Motie

Motie uitbreiding Wijksteunpunt Wonen

De Stadsdeelraad Amsterdam Noord, in vergadering bijeen op 25 en 26 november 2009,

constateert dat
- er al ruim twee jaar een Wijksteunpunt Wonen functioneert in Amsterdam Noord
- er 97.000 euro in de begroting 2010 is opgenomen voor het steunpunt
- het WSW heeft laten weten 30.000 euro extra nodig te hebben om optimaal te kunnen functioneren

overweegt dat
- er veel behoefte is aan ondersteuning van huurders in Amsterdam Noord
- er onlangs een evaluatie van het wijksteunpunt heeft plaatsgevonden en dat hieruit blijkt dat er een stijgende lijn in het functioneren van het steunpunt waar te nemen is
- er in de meeste stadsdelen relatief meer middelen beschikbaar zijn voor de steunpunten

besluit
- 30.000 euro extra uit te trekken voor het Wijksteunpunt Wonen
- dit te financieren uit het evenementenbudget

en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier