h

Waarom historische meerpalen omzagen?

6 november 2009

Waarom historische meerpalen omzagen?

Waarom historische meerpalen omzagen?

Schriftelijke vragen van Laurens Ivens over het omzagen van historische meerpalen.

Inleiding

Recentelijk is er ophef ontstaan over het omzagen van meerpalen nabij de Sumatrakade. Volgens onze informatie is het gemeentelijk havenbedrijf bezig geweest met het omzagen van dit cultureel erfgoed. De meerpalen zouden onder beschermd stadsgezicht vallen. Inmiddels zou dit werk, na intensieve bemoeienis van een genteresseerde inwoner, (tijdelijk) stilgelegd zijn.

Vragen

1. Kan het college zijn versie van de gang van zaken geven (procedureel en inhoudelijk) en hierbij ook ingaan op de "status" van de meerpalen?

2. Waarom is een aanvang gemaakt met het omzagen van deze historische meerpalen en wie heeft daartoe opdracht gegeven?

3. Wordt nu definitief afgezien van het omzagen van de resterende meerpalen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat gaat het college doen om de historische schade die is aangericht te herstellen?

5. Hoe zijn de inwoners en omwonenden betrokken bij het (besluit tot) omzagen van de meerpalen?

6. Klopt het dat een genteresseerde inwoner bij dit onderwerp verschillende keren is verwezen van en naar de centrale stad, het havenbedrijf, een projectbureau en stadsdeel Zeeburg?

7. Wat gaat u doen om inwoners die een acute situatie aan de gemeente willen melden beter te faciliteren?

Laurens Ivens.

Het antwoord van burgemeester en wethouders:

Inleiding

Recentelijk is er ophef ontstaan over het omzagen van meerpalen nabij de Sumatrakade. Volgens onze informatie is Haven Amsterdam bezig geweest met het omzagen van dit cultureel erfgoed. De meerpalen zouden onder beschermd stadsgezicht vallen. Inmiddels zou dit werk, na intensieve bemoeienis van een genteresseerde inwoner, (tijdelijk) stilgelegd zijn.

Antwoord 1:
Haven Amsterdam en Stadsdeel Zeeburg hebben een gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau om de staat van de afmeerpalen in het Oostelijk Havengebied in kaart te brengen. Dit heeft geleidt tot het rapport "Meerpalen, kades en gordingen".
Uit het rapport blijkt echter dat behoud van de meerpalen op gronden van veiligheid, milieu en kosten wordt afgeraden. Op 9 september 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg ingestemd met het voornemen van Haven Amsterdam om de meerpalen te verwijderen en te vervangen door bolders.

Antwoord 2:
De meerpalen hebben (hadden) niet de status beschermd monument, dit is bevestigd door het Bureau Monumenten en Archeologie. Formeel heeft het stadsdeel vergunning verleend en is er dus niets onrechtmatigs gebeurd.

Haven Amsterdam is verantwoordelijk voor het goed en veilig kunnen afmeren van schepen aan o.a. de Javakade, Surinamekade, Sumatrakade en de Veemkade. Uit verschillende rapporten is gebleken dat de palen verrot zijn. Door de slechte staat van de afmeerpalen kan de veiligheid van o.a. afmerende schepen niet meer worden gegarandeerd, daarom is besloten om deze te vervangen door bolders die op de kade worden bevestigd waar onder andere de huidige en nieuwe generatie binnenvaartschepen veilig aan kunnen afmeren.

In verband met de veiligheid, de steeds grotere binnenvaartschepen en het naderende Sail Amsterdam in 2010 is besloten, in overleg met stadsdeel Zeeburg, de afmeerpalen versneld te vervangen door op de kade bolders te bevestigen. Om er van verzekerd te zijn dat er alleen wordt afgemeerd aan een veilige afmeervoorziening, is besloten om van de houten afmeerpalen de kop af te zagen ter hoogte van de horizontale gording.

Op 26 mei 2009 heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden en op 30 juni 2009 is het werk gegund door Haven Amsterdam aan de Fa. Steenwijk bv.

Antwoord 3:
Neen. Om er van verzekerd te zijn dat er alleen wordt afgemeerd aan een veilige afmeervoorziening, is besloten om van de houten afmeerpalen de kop af te zagen ter hoogte van de horizontale gording. Naar aanleiding van de gestelde raadsvragen heeft Haven Amsterdam het afzagen van de paalkoppen begin november 2009 (tijdelijk) gestaakt.
In totaal betreft het 224 palen waarvan er inmiddels 158 zijn afgezaagd en er dus nog 66 moeten worden afgezaagd.

Antwoord 4:
De meerpalen hebben (hadden) niet de status beschermd monument. Herstel is daarom niet aan de orde.

Antwoord 5:
In de brieven van stadsdeel Zeeburg met kenmerk 2008/588 van 23 september 2008 en kenmerk 2009/1122 van 4 april 2009 wordt verwezen naar de besluiten. In de besluiten staat in een aparte paragraaf de communicatie door stadsdeel Zeeburg vermeld. Deze communicatie heeft plaatsgevonden.

Antwoord 6:
Bij Haven Amsterdam is niet bekend dat een bewoner(s) officieel bezwaar heeft gemaakt tegen het verwijderen van de palen. Wel zijn er verschillende verzoeken geweest voor het verkrijgen van de afgezaagde paalkoppen en de paalmutsen.

Antwoord 7:
Inwoners van de gemeente Amsterdam kunnen gebruik maken van het Contactcenter Antwoord, kunnen wethouders mailen (sitemail) en kunnen rechtstreeks contact opnemen met de betrokken gemeentelijke stadsdelen, diensten of bedrijven. Het college acht het niet noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen.

U bent hier