h

Beantwoording brieven door gemeente

30 december 2009

Beantwoording brieven door gemeente

Beantwoording brieven door gemeente

Schriftelijke vragen van Laurens Ivens over het beantwoorden van brieven door de gemeente.

Inleiding

Het Parool van 23 december 2009 bericht over het beantwoorden van post door gemeenten. Volgens het onderzoeksbureau Efdrie volgt op 19 procent van de brieven, gezonden naar Nederlandse gemeenten, geen antwoord. De gemeente Amsterdam reageert zelfs in meer dan de helft van de gevallen niet op toegestuurde brieven. Dit blijkt uit een steekproef onder zestig Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door dit onderzoeksbureau.

In maart 2007 heeft de SP een notitie ingediend getiteld Bloemetje bij trage reactie gemeente. In deze notitie doen wij een aantal aanbevelingen om de gemeente binnen de termijnen te laten reageren. In de gevallen waarin dit niet lukt, ontvangt de benadeelde als geste een bloemetje en daarbij een datum waarop een antwoord wel te verwachten is. In zijn preadvies van juni 2007 heeft het college positief geadviseerd over de SP-notitie. Een aantal aanbevelingen zou al uitgevoerd worden en aan een aantal andere aanbevelingen werd destijds nog gewerkt. In combinatie met de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen zou dit binnen afzienbare tijd leiden tot een adequate manier van beantwoorden van vragen van inwoners en instellingen. In plaats van een bloemetje kiest het college voor een (kortings)bon bijvoorbeeld voor Artis.

Vragen

1. Sinds wanneer bent u op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek?

2. Wat is uw inhoudelijke reactie op het feit dat de gemeente Amsterdam (centrale stad) in 50% van de gevallen brieven niet beantwoordt en dat de stadsdelen Centrum en Zuideramstel gezamenlijk in 58% van de gevallen brieven niet beantwoorden?

3. Kunt u aan de hand van de vier aanbevelingen die de SP in haar notitie doet (stuur een ontvangstbevestiging; stel realistische termijnen; verbeter de processen; laat de bloemenbon betalen door de dienst/afdeling die in gebreke blijft) uiteenzetten waar het aan schort dat het in 50% van de gevallen misgaat?

4. Hoeveel (kortings)bonnen en/of bloemetjes heeft de gemeente in 2009 uitgereikt wegens het overschrijden van termijnen?

5. Betreft het vergeleken met het jaar 2008 een toe- of een afname en wat is daar de oorzaak van?

6. Wat gaat u precies doen om alle brieven in 2010 wel op tijd te beantwoorden?

7. Geldt ook voor de stadsdelen dat de prestaties op dit gebied in 2010 fors verbeteren? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u dan doen?

Laurens Ivens.

U bent hier