h

Bouw Singelgrachtgarage: de feiten en de mening van de SP

7 juni 2010

Bouw Singelgrachtgarage: de feiten en de mening van de SP

"Ik vind dat politieke partijen zich tijdens een referendum terughoudend dienen op te stellen", zegt portefeuillehouder Dirk de Jager over de actie van de SP tegen de bouw van de Singelgrachtgarage. Nu wil het toeval dat de afgelopen dagen druk gefolderd wordt door het stadsdeel vr de bouw. Full-colour flyers, uitgedeeld door ingehuurde jongeren. Op de achterzijde van de flyer - u raadt het al - portefeuillehouder Dirk de Jager.

Dit artikel is een reactie op de aanval van portefeuillehouder De Jager op de SP-actie tegen de Singelgrachtgarage

Zijn goed recht natuurlijk, maar wat blijft er dan over van die terughoudendheid? Dit referendum wordt gehouden naar aanleiding van besluiten uit het programma-akkoord van Westerpark, dus bij uitstek een zaak van twee politieke partijen, de PvdA en Groenlinks. Mag alleen het stadsdeel campagne voeren vr de bouw en de SP niet tgen? Een oppositieloze campagne? De heer De Jager is niet van het AT5-scherm af te slaan, dus wat wil hij? De SP is een actiepartij en wij zijn altijd aanwezig op straat om te luisteren en te discussiren. Niemand kan of mag ons hiervan weerhouden.

"De SP verspreidt foutieve en misleidende informatie", zegt De Jager. Dat de SP als bedrag voor de kosten van de Singelgrachtgarage 60 miljoen schrijft, is eigenlijk nog conservatief geschat. Het is in Amsterdam al decennia de praktijk dat bouwprojecten genitieerd door het bestuur niet binnen de begroting blijven. Dat geldt des te meer voor bouwprojecten onder de grond, zoals de Singelgrachtgarage er ook een is. Zeer waarschijnlijk zal tegen de tijd dat de garage er echt staat, blijken dat ook de SP de kosten voor deze garage veel te laag geraamd heeft.

In het Integrale Programma van Eisen, zoals dat in januari door de meerderheid van de stadsdelen is aangenomen, staat dat voor de dekking van de 7,5 miljoen in Centrum een garagefonds bestaat, waaruit dit betaald gaat worden. In West bestaat dit potje niet. In hetzelfde programma staat dat deze 7,5 miljoen in West opgebracht gaat worden door de tarieven in het gehele stadsdeel met ruim 34 procent te verhogen. Onduidelijk is of met het gehele stadsdeel het voormalige stadsdeel Westerpark of het nieuwe stadsdeel West bedoeld wordt. Bij de debatten in Westerpark in januari was deze tariefsverhoging voor alle politieke partijen, behalve voor GroenLinks, een groot probleem. Uiteindelijk hebben alle partijen, behalve SP en D66, ingestemd met het programma van eisen en dus met de tariefsverhoging. De wethouder mag uitleggen waar hij dekking gevonden heeft voor deze 7,5 miljoen, als het niet de bewoners zijn die hiervoor gaan opdraaien.

De feiten, zoals wij die kennen:
In het programma van eisen, blz. 5: 'Om de onrendabele top van de garage te dekken stellen de Dagelijkse Besturen van stadsdeel Centrum en stadsdeel Westerpark voor om de vergunningentarieven in de stadsdelen te verhogen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met negatieve jaarlijkse resultaten in de beginjaren van de exploitatie; zogenaamde aanlooptekorten. Deze aanlooptekorten zullen in stadsdeel Centrum worden gefinancierd uit het garagefonds. Na de periode van aanlooptekorten zullen de positieve jaarlijkse resultaten weer ten goede komen aan het garagefonds. Het stadsdeel Westerpark kent geen dergelijk fonds. Daarom zal het vergunningentarief zodanig worden verhoogd, dat naast het dekken van de onrendabele top ook de aanloopverliezen gefinancierd kunnen worden.'

In het programma van eisen, blz. 59:
'Om de onrendabele top te bekostigen is aanvullende financiering nodig. De kapitaallasten van deze financiering kunnen worden bekostigd door het verhogen van de vergunningtarieven in stadsdelen Centrum en Westerpark. Voor de berekening is ervan uitgegaan dat alle vergunninghouders meebetalen aan de parkeergarage.'

In debatten in stadsdeel Westerpark is duidelijk geworden dat het hier gaat om een tariefsverhoging van 34 procent.

In het programma-akkoord voor het nieuwe stadsdeel West staat dat het bestuur de bewonerstarieven wil harmoniseren (lees: verhogen). De tarieven komen allemaal op het niveau van voormalig stadsdeel Oud West, waar het hoogste parkeertarief voor bewoners gold. Het Parool heeft hier uitgebreid over bericht. Voor de Kolenkitbuurt bijvoorbeeld betekent dit dat de tarieven meer dan verdubbeld gaan worden. Van de opbrengsten wil het bestuur 'leuke' dingen gaan doen, zoals het instellen van 'mobiliteits-arrangementen'. Dit idee moet nog nader uitgewerkt worden, maar gesproken wordt al wel van een parkeergarage onder het Surinameplein. Hoezo worden de bewonerstarieven niet verhoogd voor parkeergarages onder de grond?

Portefeuillehouder Dirk de Jager stelt dat de SP foutieve en misleidende informatie verspreidt. Bovenstaand is aangetoond dat dit onzin is. Hij vindt dat politieke partijen zich terughoudend moeten opstellen bij referenda. Blijkbaar vindt hij dat hij zelf volop het GroenLinks-geluid mag laten horen en dat dit iets heel anders is. Wij als SP vinden, dat we duidelijk mogen maken dat we hier heel anders in staan dan het bestuur. We willen tenslotte niet dat de indruk ontstaat, dat de hele politiek 'één pot nat' is.

De SP wil dat het openbaar vervoer veel fijnmaziger wordt, zodat het een echt alternatief wordt voor de auto in de hele stad. We geloven niet dat dit soort garages de stad autoluwer maken. Zeker niet omdat stadsdeel Centrum voor elke twee te bouwen parkeerplekken onder de grond er maar een op straat weghaalt. Er worden dus faciliteiten voor auto's geschapen. Die auto's moeten er wel kunnen komen en zullen dus door West aan komen rijden. Hoezo autoluwer?

De kritiek van de SP gaat natuurlijk wel verder dan alleen de financiering. Zo is het ook een feit dat ondergrondse bebouwing invloed heeft op het grondwaterpeil. Dit grondwaterpeil is heel belangrijk voor de fundamenten van omliggende huizen en gebouwen, die in overgrote meerderheid zijn gebouwd voor 1930, toen overgegaan werd op betonnen heipalen. Het bestuur wil om dit probleem te 'verhelpen' gaan monitoren door middel van peilbuizen. Zonodig kan dan ingegrepen worden, schrijven ze op blz. 44 van de IPvE. Dit is onvoldoende volgens de SP, omdat bij constatering van grondwaterverandering het kwaad al geschied is en de heipaalrot al begonnen. Ook dit zijn risico's waar de gewone burger (niet alleen de automobilisten) voor op moet draaien, mocht het fout gaan. Wij vinden dit onverantwoorde risico's, die GroenLinks en PvdA hier bereid zijn te nemen met oude bebouwing.

De wethouder stelt dat het zoekverkeer zal verminderen, omdat mensen een gegarandeerde parkeerplek in de garage zullen hebben. Bij een grote garage worden parkeerplekken op straat op grote afstand weggehaald. Als je bijvoorbeeld in de Wittenstraat woont, dan ligt de garage op meer dan 5 minuten afstand lopen. Die mensen gaan echt allemaal eerst in hun straat kijken of er daar misschien toevallig toch een parkeerplek is. Zeker als het regent of als het koud is. Hoezo minder zoekverkeer? Hoezo autoluwer?

De parkeergarage komt aan de Nassaukade, wat onderdeel is van het hoofdnet auto. Dit houdt in dat al het autoverkeer door Amsterdam West daaroverheen geloodst wordt. De garage wordt bijna 500 meter lang met alleen aan weerszijden zebrapaden. Op vragen van de SP werd geantwoord, dat er geen extra zebrapaden konden worden aangelegd, juist omdat het hier om het hoofdnet auto gaat en daar moet de doorstroming dus optimaal zijn. Mensen met boodschappen en/of kinderen worden geacht in deze garage te gaan parkeren en dan over deze zeer drukke weg over te steken. Dit plan creert onveilige toestanden.

Er zijn vele redenen om tegen deze deze garage te zijn. De SP zou het fijn vinden, als de bestuurder Dirk de Jager zich bij de verdediging van zijn plannen aan de feiten zou houden en niet aan misleiding zou doen.

Geert van Schaik, duo-raadslid SP Amsterdam West

U bent hier