h

Steun uit onverwachte hoek voor sociale ouderenwoningen

4 juni 2011

Steun uit onverwachte hoek voor sociale ouderenwoningen

"De SP vindt dat het stadsdeel een inspanningsverplichting heeft om voor alle ouderen in het stadsdeel woonruimte te realiseren en niet alleen voor de draagkrachtige." Met deze woorden diende SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam in de deelraadsvergadering woensdag een voorstel in met een oproep aan het dagelijks bestuur verantwoordelijkheid voor een goede ouderenhuisvesting te nemen en de suggesties die de SP doet serieus te onderzoeken. De SP kreeg hierbij steun uit onverwachte hoek: ook de VVD vond dat de afgesproken 30 procent sociale woningen gebouwd moeten worden.

Eerder luidde de SP de noodklok over het verdwijnen van steeds meer betaalbare woonruimte voor ouderen in stadsdeel Centrum. Toen bleek nog dat alleen Amsta/de Keyser in de Czaar Peterstraat de afgesproken 14 sociale ouderenwoningen met zorg niet bouwde. Nu blijkt ook dat Osira niet van plan is sociale woningen met zorg in het nieuwe Bernardus te bouwen. De afgesproken 30 procent sociale woningbouw zal gevonden worden in de in de intensieve zorgeenheden. Dat wil zeggen dat mensen tot een modaal inkomen niet in deze complexen 'wonen met zorg' terecht kunnen. Dan ligt er nog een afspraak dat de huidige bewoners in het nieuwe Bernardus een plek zullen krijgen ongeacht hun inkomen. Of deze afspraken ooit nagekomen zullen worden staat echter niet vast. Wederom gaf portefeuillehouder Rengelink aan dat het stadsdeel de afspraken niet kan afdwingen; met andere woorden: de afspraken zijn niets waard.

VVD-deelraadslid Olga de Meij ontstak hierop in woede en vond dat afspraken over 30 procent sociaal bouwen nagekomen dienden te worden, waarop de hele VVD-fractie voor de SP-voorstellen stemde. Rengelink gaf toe dat er wellicht via een exploitaitevergunning dwingende afspraken gemaakt konden worden. Hij beloofde het uit te zoeken. Duijndam vond dit niet genoeg en kreeg de andere voorstellen ook aangenomen.

U bent hier