h

Vragen parkeerplaatsen Overhoeks

30 november 2011

Vragen parkeerplaatsen Overhoeks

Schriftelijke vragen over de verplichte huur van parkeerplaatsen bij sociale huurwoningen op Overhoeks.

De SP-fractie is ter ore gekomen dat in de enige flat met sociale huurwoningen op Overhoeks het huren van een parkeerplaats in de ondergrondse garage à 110 euro per maand onlosmakelijk gekoppeld is aan de huur van een woning, ook als bewoners geen auto hebben. Aangezien op de huur van de parkeerplaats geen huurtoeslag wordt gegeven, valt de huurprijs van woningen in deze flat opgeteld al boven de sociale huurgrens (nu 570+110= 680 euro). Bewoners die problemen hebben om de huur op te brengen en vragen of zij de parkeerplaats kunnen opgeven, krijgen van Ymere te horen dat de corporatie graag helpt bij het zoeken naar een andere woning, maar dat de parkeerplaats niet wordt ontkoppeld. Voor koopwoningen en huurwoningen uit de vrije sector zou huur van een parkeerplaats niet verplicht zijn op Overhoeks. De SP-fractie heeft de volgende vragen over de sociale huurwoningen en parkeerruimte op Overhoeks:

1. Wat is het percentage sociale huurwoningen dat uiteindelijk moet worden gerealiseerd op Overhoeks? Om hoeveel woningen gaat dit in totaal?

2. Worden bij afspraken over percentages (sociale huur - vrije sector – koop) ook afspraken gemaakt over de duur waarvoor deze woningen in betreffende sectoren aangeboden moeten blijven worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Is het dagelijks bestuur met de SP-fractie van mening dat het niet wenselijk is als sociale huurwoningen binnen twee jaar na oplevering al buiten de sociale huurgrens dreigen te vallen? Zo ja, welke maatregelen kan het dagelijkse bestuur nemen om dit tegen te gaan?

4. Wat is de vastgestelde parkeernorm bij de sociale huurwoningen op Overhoeks? Als dit beneden de 1,0 is, hoe verklaart u dan dat de bewoners allemaal een parkeerplek moeten afnemen?

5. Kan de verhuurder zelfstandig overgaan tot het verhuren van parkeerruimte op deze manier? Of is hiervoor goedkeuring nodig vanuit de overheid (Stadsdeel, Noordwaarts of de gemeente)? Als het laatste het geval is kunt u dan aangeven wanneer hierover een besluit is genomen, door wie en waarom? Als de verhuurder hier zelfstandig toe kan besluiten betekent dit dan dat de plannen voor Overhoeks hiervoor de ruimte geven? Wat kan de overheid doen om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen?

6. Weet u, of kunt u uitzoeken, waar het bedrag van 110 euro per maand voor een parkeerplaats op is gebaseerd? Wat mag een huurder voor dit bedrag verwachten?

7. Vindt u het niet vreemd dat in een stadsdeel met een rood-groen bestuur bewoners met relatief weinig draagkracht verplicht worden om een parkeerplek te huren?

8. Klopt het dat bewoners van koop- en huurwoningen in de vrije sector niet verplicht zijn een parkeerplaats in de garage te huren of kopen? Zo ja, is het dagelijks bestuur met de SP-fractie van mening dat dit onrechtvaardig en contraproductief is?

U bent hier