h

Algemene beschouwingen

14 december 2011

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen bij begroting 2012

Dit is de tweede maal dat we in deze raad onze algemene beschouwingen houden en daarmee zijn wij gekomen op de helft van deze raadsperiode. Een mooi moment om niet alleen naar voren, maar ook even om te kijken.

Laten we bij ons zelf beginnen en als raad eens een kritische blik in de spiegel werpen. Daarmee steek ik ook de hand in eigen boezem. We zijn nu twee jaar bezig en na een uitgebreide evaluatie hebben we onze vergaderorde flink aangepast. Je zou zeggen dat we wat geleerd hebben, maar helaas wordt er nog erg vaak tot in de kleine uurtjes vergaderd. Natuurlijk kent democratie geen eindtijd, maar vragen en meningen moeten kort en bondig geformuleerd worden. Het zou heel wat schelen als we ons daar aan houden. Uiteindelijk zitten we hier voor de bewoners en die zitten niet te wachten op een raad die alleen met zichzelf bezig is. We hebben nog twee jaar om kort en helder de belangen van de bewoners te behartigen.

Aangenaam verrast waren we over de aanbeveling van de VVD. In hun voorstellen voor een structureel sluitende begroting, stellen zij voor om de fractiebudgetten te halveren. Het past de raad, om in deze tijd, waarin we de bewoners vragen om de broekriem aan te halen, zelf ook ons steentje bij te dragen. De SP zal een amendement indienen om het vaste deel van de fractiebudgetten te halveren. Uiteraard rekenen we daarbij op de steun van de VVD.
Dan de begroting; de blik op de toekomst. Een helder en duidelijk stuk. Helaas geen leuke boodschappen, maar begrotingstechnisch goed doortimmerd. Weliswaar wordt om de begroting sluitend te maken geput uit de algemene reserve, maar daar heeft de SP geen principile bezwaren tegen. Reserves zijn er juist om in moeilijke tijden te gebruiken.

En moeilijke tijden zijn het! Door het wegvallen van incidentele gelden, bezuinigingen van hogere overheden en door de crisis moet er draconisch bezuinigd worden. Het siert het DB dat ze geprobeerd hebben om de zwakste schouders daarbij zoveel mogelijk te ontzien. Wat overigens niet wil zeggen dat de SP het met alle keuzes eens is.

Zo worden de consensus voorzieningen, het geld dat scholen krijgen voor zaken als schoolzwemmen, kunst, muziekluisterlessen en dergelijke, voor onze ogen afgebroken. Ook kortingen op voorzieningen als de bibliotheken, wijkopbouwwerk en welzijn doen pijn.

Met name aan dat laatste lijkt portefeuillehouder mw. Bos zich zwaar te vertillen. Natuurlijk is het nodig de bezem te halen door alle gesubsidieerde projecten en projectjes, maar met de manier waarop dit gebeurd zijn wij niet gelukkig. Te weinig is rekening gehouden met de gevoelens van bewoners en vrijwilligers. Voor veel bewoners is de keus om religieuze organisaties een zo belangrijke rol in buurten te geven onbegrijpelijk. Meer openheid en helderheid in een vroeg stadium had veel opschudding kunnen voorkomen.

Helaas wil het met de participatie maar niet vlotten. Al twee jaar wordt er over gepraat, tot nu toe zonder concreet resultaat. Het lijkt de Sloterplasconferentie wel. Een stadsdeel dat groter is dan menig provinciehoofdstad is te groot om dicht bij de bewoners te staan. Voor de SP is de buurt de schaal van de toekomst. Invloed kunnen uitoefenen op je eigen buurt. Daarom zal de SP in de loop van 2012 met een initiatief komen voor een proef met Raden van de Wijk.

Voor de SP is de Dorpsraad een goed voorbeeld hoe participatie in de praktijk werkt. Voor raad en DB heeft de Dorpsraad een belangrijke functie als adviesorgaan. Het wegvallen van de subsidie komt dan ook hard aan. Gelukkig kan een groot deel van de activiteiten gefinancierd worden uit andere bronnen, maar juist het signalerende en adviserende werk dreigt te verdwijnen. Daarom zal de SP een motie indienen om de Dorpsraad de status van adviesraad te geven. De kosten hiervoor kunnen ruimschoots gedekt worden door het geld dat vrij komt bij het halveren van de fractiebudgetten.

Op het gebied werk is er veel aan de hand. Gelukkig gaan de werkloosheidscijfer de goede kant op. Wel vragen wij ons af of dit niet mede veroorzaakt wordt door de sloop van veel goedkope woningen in het stadsdeel. Het lijkt er op dat veel sociaal zwakkeren door sloop van hun woning gedwongen naar elders verhuisd zijn. Dat vindt de SP dan weer niet zo'n goede ontwikkeling. Een andere zorgelijke ontwikkeling is het verdwijnen van de ID banen. De meeste ID-ers verliezen hierdoor hun werk. Wrang is vooral dat ze als werkloze hetzelfde soort werk weer mogen oppakken, maar nu als vrijwilliger met behoud van uitkering. Zo mogen ze toezicht gaan houden op scholen waar ze voorheen in een ID baan als concirge werkten.

Wrang is ook dat waar er aan alle kanten bezuinigd wordt op zaken die vooral de zwaksten in de samenleving treffen, er subsidiegeld naar instellingen gaat waar de hoogste bazen op stuitende wijze hun zakken vullen met salarissen ver boven de Balkenendenorm. Helaas hebben de moties van de SP hierover tot nu toe weinig uitgehaald. Wij roepen het DB op om bij ieder contact dit punt weer aan de orde te stellen. Ongetwijfeld zal dit ontvangen worden zoals de Chinese leiders het voortdurend aan de orde stellen van mensenrechten ontvangen. Maar met ernstige misstanden kun je de plegers niet vaak genoeg confronteren. Zero tolerance, ook achter de voordeur bij Cordaan en consorten.

Het aan de orde blijven stellen van misstanden geldt ook voor de bazen van de woningcorporaties waar het gaat om onderhoud van woningen. Begin dit jaar heeft de SP deze misstanden in haar zwartboek aan de kaak gesteld. Gelukkig is er in de ergste gevallen iets verbeterd, maar het gaat nog veel te traag en er zijn nog veel te veel woningen in Nieuw-West met ernstig achterstallig onderhoud. Nu de winter aanvangt krijgen we weer meldingen binnen van kinderen die met ernstige luchtwegaandoeningen in ziekenhuizen opgenomen zijn.

Gelukkig gaan er ook dingen goed. Zo zijn we blij te horen dat het vaste camera toezicht beindigd gaat worden en dat het cameratoezicht flexibel en gericht ingezet zal worden op plekken waar dat nodig is en zolang dat nodig is.

Ook met de groei van de jongerenhuisvesting is de SP erg blij.

Portefeuillehouder mw. Verdonk verdient een pluim voor het nu al kostendekkend maken van de afvalinzameling, terwijl de kostenstijging voor de bewoners minimaal is. Overigens betreuren we het wel dat mw. Verdonk nog steeds niet gezellig in ons mooie stadsdeel woont.

Ik eindig met de woorden waar ik ook vorig jaar mee eindigde, omdat ze nog steeds actueel zijn.

Nieuw-West heeft veel bewoners in een achtergestelde positie; laten we ondanks alle bezuinigingen ons toch vooral blijven richten op het verbeteren van de situatie van de mensen in het stadsdeel. Door onderwijs, voorlichting, meedoen en mee mogen doen. Laten we zorgen dat niemand uitgesloten wordt omdat hij of zij een beperking, een andere culturele achtergrond, een andere seksuele geaardheid, een andere religie of gewoon weinig geld heeft.

Chris Schaeffer

U bent hier