h

Notitie Nieuwe Houttuinen

12 december 2011

Notitie Nieuwe Houttuinen

De SP doet een voorstel voor het verbeteren van de Nieuwe Houttuinen.

1. Inleiding

De Haarlemmerbuurt is een levendige buurt, waar de laatste jaren veel ten goede is veranderd. Er is veel aandacht voor verbeteringen, maar wat extra aandacht voor de straatjes rondom de winkelstraat lijkt nodig te zijn. Dit bleek uit gesprekken die zowel de SP als de PvdA hebben gevoerd met de bewoners van de Nieuwe Houttuinen. SP-leden doen dat door middel van 'buurten in de buurt', PvdA-leden noemen het 'canvassen'.

De 'Nieuwe Houttuinen' is de naam voor een binnenstraat verscholen tussen de Haarlemmerdijk en de Haarlemmer Houttuinen. Het binnenstraatje is een echte 'woonbuurt', dicht bij de winkelstraat. De bewoners van de Nieuwe Houttuinen zijn gevarieerd, zo wonen er gezinnen (met zo'n 40 kinderen) en een aantal mensen die de woning op medische grond hebben gekregen. Het is een autovrij straatje met aan de zuidkant de witte huisjes genaamd Casa Blanca en aan noordkant de Casa Rosso. Beide complexen zijn in bezit van Ymere. Er zijn twee bewonerscommissies actief, die veel resultaten hebben bereikt met betrekking tot de woningen. De Casa Blanca zijn onlangs gerenoveerd. De Casa Rosso worden binnenkort gerenoveerd. Sinds kort is de bewonersgroep 'Rosarium' actief. Deze groep is ontstaan doordat het Huis van de Buurt een 'bakkie' kwam doen in het Rosarium. Frank de Groot medewerker van huis van de buurt heeft de bewoners geholpen het zeer verwaarloosde plantsoentje op te knappen. Enkele winkeliers van de Haarlemmerdijk waren er ook bij betrokken.

2. Probleemstelling

Uit de gesprekken met de bewoners bleek dat er veel onvrede bestaat over de verhouding tussen de belangen van de ondernemers en de belangen van bewoners.
Er speelt enorm veel in de Nieuwe Houttuinen waardoor de buurt erg achteruit dreigt te gaan:
- Achterstallig onderhoud achterin de straat bij de woningen van De Key vooral in de openbare ruimte: kuilen en kapotte stoepen.
- Illegaal geplaatste airco's, aan de achterzijde van winkels op de Haarlemmerdijk, waar bewoners op de Nieuwe Houttuinen hinder van ondervinden.
- Tippelen, dealen, vandalisme, criminaliteit (bijv. 5 ontruimingen van wietplantages).
- Er is weinig speelruimte voor de 40 kinderen die op de Nieuwe Houttuinen wonen.
- Vuilnis van winkeliers wordt in de straat opgeslagen, in plaats van aan de kant van de weg op de Haarlemmerdijk gezet.
- Fietsers die geen plek vinden op de Haarlemmerdijk gebruiken de Nieuwe Houttuinen als stalling.
- Er lijken verplaatsingseffecten van 1012 naar de Haarlemmerbuurt. Nu het begin van de Haarlemmerdijk wordt aangepast, wordt verplaatsing in de richting van het Haarlemmerplein gevreesd.

3. Schieten bestaande instrumenten tekort?

Er zijn voldoende instrumenten om in te zetten: schoonmaken van de straat, op tijd ophalen van vuilnis en grofvuil; betere handhaving op illegale situaties; aanpakken overlast van fietsen. De onvrede speelt al geruime tijd, desondanks wordt er niet voldoende aandacht aan deze straat besteed.

4. Hoe is de situatie?

Het conflict over de illegaal geplaatste airco's aan de achterzijde van de Haarlemmerdijk, het dumpen van afval door winkeliers en de slechte staat van de openbare ruimte benvloedt het woongenot van de bewoners van de Nieuwe Houttuinen.
- De vervallen speeltuin met weinig speelmogelijkheden past niet bij een kinderrijke straat.
- Het (grof)vuil van de winkeliers zorgt voor veel ergernis en hinder bij omwonenden.
- Er is weinig contact met de ondernemersvereniging, wel is er contact met een aantal 'losse' ondernemers.

De wil om gezamenlijk met de ondernemers de buurt te verbeteren is er wel. De twee actieve bewonerscommissie laten zien dat de buurt zelf graag wil bijdragen aan verbeteringen van de buurt. Zo hebben bewoners het parkje 'Rosarium' zelf opgeknapt en zijn muren ge- en beschilderd.

5. Oplossingsrichting

Er gaat al veel goed in het gebied rondom de Nieuwe Houttuinen. Bewoners hebben zich verenigd en zetten zich in voor hun buurt. Ymere heeft een deel van de straat opgeknapt (Casablanca) en start in 2012 met de andere kant (Casarossa). Toch zien de SP en PvdA nog verbeterpunten.

De openbare ruimte verdient een opknapbeurt. Kuilen en kapotte stoepen beperken het woongenot en zijn onveilig. Blijft de openbare ruimte zoals deze nu is, dan blijft de impact van datgene wat corporaties en bewoners doen beperkt. Als het Stadsdeel ook de openbare ruimte aanpakt, dan versterken de inspanningen elkaar. 2013 zou daarvoor een goed moment zijn, als de renovatie van Casarossa is afgerond. In de tussentijd kunnen de grootste knelpunten tijdelijk worden opgelost.

Tot dusver heeft De Key helaas nog niet haar verantwoordelijkheid genomen om de kwaliteit van de woonomgeving aan te pakken. Het Stadsdeel zou de corporatie op haar verantwoordelijkheid moeten aanspreken.

Het dagelijks bestuur heeft aangegeven dat de situatie onder de aandacht is gebracht. Er zal n portefeuillehouder komen die zich met het gebied gaat bezighouden. De SP en PvdA vinden het belangrijk dat mensen in de buurt zelf kunnen bijdragen aan verbeteringen. Daarom willen we bewoners en ondernemers in de gelegenheid stellen om zelf projecten te ontwikkelen. In het kader van burgerparticipatie wordt gesproken over een systematiek van buurtbudgetten. Als deze systematiek er komt, zou deze buurt wat SP en PvdA betreft daar in aanmerking voor komen. Een project of idee van bewoners kan vervolgens uit het buurtbudget worden betaald. Komt deze systematiek er niet, dan zouden stadsdeel en corporaties (corporaties hebben leefbaarheidbudgetten voor dit soort activiteiten) na moeten gaan of specifiek voor deze buurt toch een budget beschikbaar kan komen voor initiatieven uit de buurt.

Het zou de buurt verder kunnen verlevendigen als er een buurtontmoetingsruimte wordt gecreerd, bijvoorbeeld in het leegstaande pand aan de Haarlemmer Houttuinen 491A.

Een ander punt van zorg is de gebrekkige communicatie tussen bewoners en winkeliers. Om deze communicatie te verbeteren is het van belang dat er een ondernemersverenging is die de ondernemers ook werkelijk vertegenwoordigd en zonnodig in gesprek kan gaan met de bewonerscommissies.

De handhaving moet worden aangescherpt, zodat overtredingen ook daadwerkelijk worden aangepakt. Bijvoorbeeld bij verkeerd aangeboden (grof)vuil en overlast door de bouw van airco-installaties in de achtertuinen van de Nieuwe Houttuinen.

6. Voorstel

Wij stellen de raad daarom voor te besluiten het dagelijks bestuur te verzoeken :

1. De buurtregisseur van het Stadsdeel zet zich in om de inspanningen van de verschillende partijen (bewoners, ondernemers, corporaties, het stadsdeel zelf) op elkaar af te stemmen.
2. De openbare ruimte moet zo snel mogelijk zichtbaar verbeterd worden en er moet een aanpak worden ontwikkeld voor een nieuwe inrichting na renovatie van Casarossa.
3. Samen met de bewoners (evt. ook met de kinderen) moet er een plan gemaakt worden om voldoende, goede speelruimte te creren.
4. Er komt een budget voor de buurt. Bewoners en ondernemers kunnen dan zelf initiatieven of projecten ontplooien. Met een uitgewerkt idee kan er vervolgens beroep gedaan worden op dit budget.
5. Er wordt onderzocht of er een buurtontmoetingsruimte kan komen, eventueel op de Haarlemmer Houttuinen 491A
6. Het stadsdeel bemiddelt bij de communicatie tussen ondernemersvereniging en bewonerscommissies.
7. De handhaving wordt verscherpt.

N. Duijndam
F. Icke
I. Verhagen

 

U bent hier