h

Schriftelijke vragen

5 januari 2012

Schriftelijke vragen

Schoonmakersvriendelijke gemeente

Inleiding

In hun strijd voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voelen de schoonmakers zich opnieuw genoodzaakt te staken. Bij deze acties spreken ze in het bijzonder ook de opdrachtgevers van hun bazen aan. Doordat zij voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten lopen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers vast. Philips is een van de grote bedrijven die de actievoerders aanspreken. Omdat de gemeente zelf een grote opdrachtgever is en ook zaken doet met o.a. Philips (bijvoorbeeld in de proef met LED-verlichting) heeft de SP de volgende vragen (artikel 45 van het Reglement van Orde):

1. Wat vindt u van de acties van de schoonmakers? Vindt u hun eisen, doorbetaling bij ziekte, voldoende tijd om werk uit te voeren en respect, redelijk? Zo nee, waarom niet?
2. Bent u het met de vakbonden eens dat de opdrachtgevers, waaronder Philips, ook een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor schoonmakers?
3. Kunt u aangeven welke zaken of producten de gemeente zoal doet/ afneemt met/ van Philips?
4. Bent u bereid opdrachtgevers waarmee de gemeente zaken doet, zoals Philips, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
5. Dit jaar staat er een aanbesteding voor het nieuwe raamcontract schoonmaak op de agenda van de gemeente Amsterdam . Is het college bereid om als opdrachtgever het goede voorbeeld te geven en in dit nieuwe contract de gestelde eisen van de vakbond als voorwaarden in het bestek op te nemen ? Zo nee, waarom niet?

Maureen van der Pligt (SP)

U bent hier