h

Gevolgen verhuurdersheffing

3 januari 2013

Gevolgen verhuurdersheffing

Het nieuwe kabinet wil dat de woningcorporaties voor 2 miljard aan verhuurdersheffing gaan opbrengen. De NOS heeft bij de woningcorporaties gevraagd hoe ze deze bezuiniging zullen realiseren. Daaruit bleek dat een substantieel deel gehaald zal worden uit bezuinigingen op renovatie en onderhoud.

De SP is in november met een meldpunt gestart over Ymere. In een maand tijd ontvingen wij 520 klachten. De meeste klachten kwamen binnen over achterstallig onderhoud en het uitvoeren van reparatieverzoeken. Als Ymere, maar waarschijnlijk geldt dit niet alleen voor deze corporatie, hier nog meer op gaat bezuinigen maken wij ons serieuze zorgen over de mogelijke gevolgen hiervan voor de gezondheid en veiligheid van de huurders.

1. Deelt u de zorgen van de SP over de voorgenomen bezuinigingen op en door de woningcorporaties?

2. Heeft u contact opgenomen met de corporaties die in Amsterdam actief zijn naar aanleiding van de verhuurdersheffing? Kunt u aangeven hoe deze corporaties van plan zijn de bezuinigingen op te vangen?

3. Weet u of deze corporaties ook gaan bezuinigen op onderhoud? Zo ja, wat gaat dit concreet betekenen?

4. Kunnen bezuinigingen op onderhoud gevolgen hebben voor de afspraken die door de gemeente gemaakt zijn met de corporaties? Zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat afspraken over labelstappen (energiezuiniger maken van woningen) niet gerealiseerd kunnen worden?

5. Heeft het stadsbestuur een goed beeld van de kwaliteit van de corporatiewoningen in de stad? Zo ja, kunt u aangeven hoe de woningen er voor staan?

6. Deelt u onze zorgen over de mogelijke risico's van bezuinigingen op onderhoud voor de gezondheid en veiligheid van de huurders? Zo nee waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

7. Gaat u meer inzetten op de handhaving van de kwaliteit van de woningen? Zo nee, waarom niet?

R. Alberts

U bent hier