h

Verplichte begeleiding Holendrecht West

30 januari 2013

Verplichte begeleiding Holendrecht West

In het Parool van 24 januari lazen wij dat woningcorporaties bepaalde nieuwe bewoners van Holendrecht West willen verplichten om maatschappelijke begeleiding te krijgen. De financiële en sociale situatie van deze mensen zal eerst onderzocht worden. Wij vinden het goed om in te zetten op gedifferentieerde wijken maar hebben wel wat vragen over deze nieuwe aanpak.

In het kader van artikel 45 van het Reglement van Orde wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1. Wat vindt het College van deze aanpak in Holendrecht West? Kunt u aangeven wat de aanpak precies behelst?

2. Kunt u aangeven waarom er voor deze aanpak wordt gekozen in deze wijk? Kunt u aangeven wat de problemen zijn en waardoor deze erger of anders zijn dan in andere wijken in Amsterdam?

3. Is dit een initiatief van het stadsdeel, centrale stad of van de woningcorporaties?

4. Dient deze aanpak in Holendrecht West als pilot met de intentie om het toe te passen in meerdere buurten of wijken in de stad?

5. Is hier sprake van het toepassen van de Rotterdamwet? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Hoe wordt de financiëe en sociale situatie van mensen onderzocht? Hoe wordt er vervolgens omgegaan met deze gegevens?

7. Hoeveel huishoudens verwacht u zullen gedwongen maatschappelijke begeleiding krijgen?

8. Mogen de woningcorporaties potentile bewoners weigeren omdat ze niet meewerken? Zo ja, op basis van welke wettelijke bepaling?

9. Worden potentile huurders alleen geweigerd als ze niet willen meewerken of kunnen ze ook geweigerd worden om andere redenen? Zo ja, wat zijn die redenen?

10. Als huurders geen sociale huurwoning mogen betrekken in Holendrecht West worden ze dan geholpen aan een woning elders in de stad (bijvoorbeeld door de betreffende woningcorporatie)? Kan een weigering in deze wijk gevolgen hebben voor de toewijzing van een andere woning (mogelijk bij zelfde corporatie) elders in de stad?

11. Waarom wordt aan de potentile huurder gevraagd wat zijn/haar kinderen in hun vrije tijd doen? Betekent dit dat een gezin gedwongen begeleiding krijgt als 1 van hun kinderen wel eens 'buiten hangt'?

12. Wat vindt u van de vragenlijst als geheel die de gezinnen zal worden voorgelegd? Kunt u uw antwoord toelichten?

13. Is het programma Samen doen in de buurt een succes te noemen? Worden er goede resultaten mee bereikt?

14. Welke mogelijkheden biedt deze nieuwe aanpak die nu nog niet beschikbaar zijn in de stad om overlast en/of armoede te bestrijden?

15. Wat is er tot op heden gedaan om de problemen in Holendrecht West te bestrijden en waarom heeft dit onvoldoende gewerkt?

16. Is het nog mogelijk om zonder deze ingrijpende maatregelen de situatie in Holendrecht West te verbeteren volgens u? Zo ja, bent u bereid hier op in te zetten?

Remine Alberts
Maureen van der Pligt

U bent hier