h

Uitbuiting bij Bastion Hotel

12 maart 2013

Uitbuiting bij Bastion Hotel

Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Van der Pligt (SP) inzake onderbetaling in de schoonmaakbranche.

Amsterdam, 11 maart 2013.

Aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding.

In het Bastion Hotel in Amsterdam worden Amsterdamse schoonmakers, blijkens meldingen die bij ons binnenkomen, zwaar onderbetaald. Schoonmakers krijgen soms stukloon: zij worden per schoongemaakte kamer betaald, voor elke kamer krijgen ze slechts vijftien minuten de tijd. In de praktijk komt dit soms neer op een loon van twee euro per uur.

1. Bent u bekend met het feit dat het Bastion Hotel haar schoonmakers te weinig betaalt? Kunt u uw antwoord toelichten?

2. Worden er gasten van de gemeente wel eens ondergebracht in hotels van Bastion? Amsterdam heeft de code verantwoord marktgedrag ondertekend. Dat schept een verplichting: bent u bereid om gasten van de gemeente alleen onder te brengen in hotels die zich niet schuldig maken aan het onderbetalen en uitbuiten van hun personeel? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen?

3. Doet de dienst werk en inkomen (DWI) zaken met hotels in Amsterdam als het gaat om re-integratietrajecten en/of participatiebanen en dergelijke? Zo ja, met welke hotels precies en welke criteria hanteert DWI daar bij?

4. Bent u bereid om overeenkomsten vanuit DWI met hotels die hun schoonmaakpersoneel niet het cao-loon voor de schoonmaak betalen stop te zetten? Zo nee: waarom niet?

5. Bent u bereid de arbeidsinspectie te vragen onderzoek te doen naar de werkomstandigheden van personeel in de hotelschoonmaak in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

M.M. van der Pligt.

U bent hier