h

Ledenvergadering SP Amsterdam: uitnodiging en procedure

31 augustus 2021

Ledenvergadering SP Amsterdam: uitnodiging en procedure

Foto: SP

Amsterdam heeft een sterke SP nodig! Onze leden en kiezers snakken naar een SP die te zien is op straat en de politieke agenda bepaalt. Daar kunnen alle leden aan bijdragen en daarom nodigen we leden graag uit voor de algemene ledenvergadering op 22 september. De inloop is om 19:15 en aanvang om 20:00. Leden kunnen zich voor de ledenvergadering aanmelden door een mail te sturen naar secretariaatamsterdam@sp.nl. Vermeld daarbij uw lidnummer en naam. 

Omdat de coronasituatie de laatste maanden verbeterd is kunnen we weer bij elkaar komen in plaats van vergaderen op afstand. Je hebt dus geen laptop of smartphone nodig! Wel zullen we ons moeten houden aan de voorschriften van RIVM zoals die op 22 september gelden. Houd er dus rekening mee dat we wellicht via de corona APP moeten checken of je gevaccineerd dan wel negatief getest bent. Op 1,5 meter kunnen we maximaal 100 personen ontvangen. Als de coronasituatie het toelaat We hebben in ieder geval gezorgd voor een ruime zaal, zodat de 1,5m afstand geen enkel probleem zal zijn. 

PROCEDURE BESTUURSVERKIEZING SP AFDELING AMSTERDAM

Datum en vorm algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV vindt plaats op 22 september om 20.00u. De voorzitter spant zich in om in ieder geval het (hoofd)agendapunt bestuursverkiezing af te ronden voor 22:30u.

Indien er nog andere punten worden toegevoegd aan de agenda conform artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement (HR) van de SP, dan worden deze behandeld na afloop van het agendapunt bestuursverkiezing.

Uitnodiging en aanmelding

De uitnodiging voor de ALV (inclusief de beschrijving van de procedure voor de bestuursverkiezing) wordt uiterlijk eind augustus per post verzonden aan alle leden.

Leden waarvan emailadres en/of telefoonnummer bekend is in de ledenadministratie zullen we daarnaast ook nog per mail en APP uitnodigen. Tenslotte wordt de aankondiging van de ALV op eind augustus online gezet op amsterdam.sp.nl .

Aanmelding voor de ALV kan tot uiterlijk 22 september 12:00u per mail naar secretariaatamsterdam@sp.nl . Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat de coronavoorschriften kunnen verschillen afhankelijk van het aantal bezoekers. Bent u verhinderd? Meldt u dan op tijd af zodat uw plek vrijkomt voor leden die op de wachtlijst staan.

Sluitingsdatum kandidaatstelling

Kandidaten dienen uiterlijk 9 september voor 20:00u hun gemotiveerde kandidaatstelling ingediend te hebben via amsterdam@sp.nl .

Wie kunnen zich kandidaat stellen

 • Iedereen die op het moment van uitnodiging (31 augustus 2021) SP-lid is, behorend tot de afdeling Amsterdam
 • Kandidaten dienen vooraf expliciet aan te geven dat ze, indien ze verkozen worden, bereid zijn om loyaal samen te werken met alle andere verkozen leden van het afdelingsbestuur

Inhoud gemotiveerde kandidaatstelling

Kandidaten leveren voor de sluitingsdatum een gemotiveerde kandidaatstelling in van maximaal 500 woorden. Deze bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Voor welke bestuursfunctie de kandidatuur geldt: voorzitter, organisatiesecretaris, algemeen bestuurslid; leden kunnen zich voor meerdere bestuursfuncties kandideren, waarbij als stemvolgorde geldt: eerst wordt gestemd over de functie voorzitter, daarna over de functie organisatiesecretaris, daarna over de algemeen bestuursleden;
 • De expliciete bereidheid om loyaal samen te werken met alle andere verkozen bestuursleden;
 • Bij kandidaten voor een algemene bestuursfunctie: eventuele specifieke interesse/ambitie voor een concrete taak in het afdelingsbestuur;
 • Korte omschrijving van jouw ideeën over de prioriteiten voor de afdeling Amsterdam in de komende periode;
 • Als je maatschappelijke ervaring meebrengt die je van belang vindt voor een bestuursfunctie: geef dat aan;
 • Een foto, die gebruikt kan worden bij publicatie van jouw kandidatuur;
 • Het emailadres waarop je bereikbaar bent voor eventuele vragen van leden.

Omvang van het nieuwe bestuur

De omvang van het nieuwe bestuur bedraagt minimaal vijf en maximaal elf leden. Het minimumaantal volgt uit artikel 10 lid 4b van onze statuten. Het maximum is gelijk aan de omvang van het oude bestuur. Het maximum van elf is inclusief de fractievoorzitter in de gemeenteraad, die uit hoofde van zijn functie deel uitmaakt van het bestuur (HR art.5 lid 2).

Publicatie kandidaatstelling, stellen van vragen

Uiterlijk 10 september 12:00u staan alle kandidaten met motivatie en foto online op www.amsterdam.sp.nl . Onder de motivatie staat een button/emailadres waarmee leden vragen kunnen stellen aan de betreffende kandidaat. Het is aan de kandidaten zelf om deze (tijdig) te beantwoorden.

Stemgerechtigde leden

Bij de verkiezing kunnen alle SP-leden, behorend tot de afdeling Amsterdam op het moment van uitnodiging, deelnemen aan de stemming. Of iemand voldoet aan dit criterium wordt voor aanvang van de vergadering vastgesteld door de notulist. Personen die niet aan het criterium voldoen krijgen dit direct te horen. Hun naam + reden niet stemgerechtigd zijn wordt opgenomen in het verslag van de ALV.

Voorzitter ALV

De ALV wordt voorgezeten door een ervaren voorzitter van buiten de afdeling: Paulus Jansen.

Geen vragen/debat tijdens ALV

Omdat de stemmingen ongetwijfeld tijdrovend zullen zijn en veel van onze leden niet zitten te wachten op een vergadering die tot in de kleine uurtjes duurt hebben we ervoor gekozen om tijdens de ALV geen debat of vragenronde te houden. In plaats daarvan kan je in de twee weken voor de ALV kandidaten aan de tand voelen via hun kandidaat-pagina op www.amsterdam.sp.nl.

Stemprocedure

Bij de stemprocedure volgen we zoveel mogelijk de procedure voor stemmingen over personen bij SP-congressen:

 • De stemmingen over personen zijn geheim;
 • Bij iedere stemronde ontvangen de leden een stemformulier met de kandidaat/kandidaten waarop gestemd kan worden;
 • Bij de stemming over de voorzitter en organisatiesecretaris mag één kandidaat worden aangekruist; formulieren waarop meerdere kandidaten zijn aangekruist zijn ongeldig;
 • Bij deze twee stemmingen is een kandidaat gekozen indien deze de meeste stemmen heeft gehaald én tevens een meerderheid van de helft +1 van de uitgebrachte stemmen; indien geen enkele kandidaat hieraan voldoet valt de kandidaat met de minste stemmen af, waarna herstemming volgt;
 • Bij de stemming over de algemeen bestuursleden staan alle kandidaten op één formulier; hierop mogen maximaal 8 namen worden aangekruist; formulieren waarop meer dan 8 namen zijn aangekruist zijn ongeldig;
 • Bij de stemming over de algemeen bestuursleden zijn de 8 kandidaten gekozen die de meeste stemmen gehaald hebben, mits ze ook voldoen aan het criterium de helft +1 van de uitgebrachte stemmen; het is dus mogelijk dat er minder dan 8 algemeen bestuursleden verkozen worden;
 • Mochten twee kandidaten die voldoen aan het helft +1 criterium gelijk eindigen, dan wordt over deze kandidaten opnieuw gestemd.

Aan het begin van de ALV zal de voorzitter de stemprocedure toelichten.

Vervolgens wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen kandidaat zijn voor een bestuursfunctie. Hierover wordt bij handopsteken gestemd.

Voor iedere stemming krijgen de kandidaten voor de betreffende functie 2 minuten de gelegenheid om een statement te maken over hun kandidatuur.

Allereerst wordt gestemd over de voorzittersfunctie.

Vervolgens wordt gestemd over de functie organisatiesecretaris. De procedure is identiek aan die bij de verkiezing van de voorzitter.

Tenslotte wordt gestemd over de functie algemeen bestuurslid.

Tijdens iedere telling van de stemmen wordt de vergadering kort geschorst. De voorzitter van de stemcommissie maakt na iedere stemronde de uitslag bekend en geeft aan welke kandidaat/kandidaten verkozen is/zijn, dan wel dat er een herstemming moet plaatsvinden.

Notulen

Van de ALV wordt een verslag gemaakt, inclusief een presentielijst en de uitslag van alle stemmingen. De notulist wordt ter beschikking gesteld door het landelijk partijbureau en is geen lid van de SP afdeling Amsterdam. Het conceptverslag wordt binnen twee weken verzonden aan alle aanwezigen bij de ALV en formeel vastgesteld op de eerstvolgende ALV na 23 september, conform artikel 4 lid 1 van het huishoudelijk reglement van de SP.

U bent hier