h

Bestuursakkoord van de gemiste kansen

26 april 2006

Bestuursakkoord van de gemiste kansen

Vandaag werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord van PvdA en GroenLinks besproken. Lees hieronder wat Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP erover zei.

MENSEN MAKEN AMSTERDAM

Voorzitter,
Daar is het dan. Het eerste rood-groene akkoord van Amsterdam. Voor Amsterdam is het goed dat er een progressief, sociaal bestuur gaat aantreden. De kiezer heeft dat aangegeven. In de campagne, maar ook al lang daarvoor werd steeds meer duidelijk dat de kille wind die uit Den Haag over onze stad waait tegenwind behoeft. De Amsterdammers hebben op 7 maart gezegd dat ze genoeg hebben van het Haagse beleid dat ervoor zorgt dat de armoede is toegenomen, dat de verschillen tussen arm en rijk steeds wanstaltiger vormen aannemen, dat de hang naar marktwerking op terreinen als zorg en woningbouw alleen maar averechtse effecten heeft en dat de samenleving door de keiharde taal over integratie, veiligheid, jongeren uit elkaar dreigt te gaan vallen. Met dit rood-groene akkoord is het mogelijk om die tegenwind vorm te geven.

Voorzitter,
De SP ziet positieve uitgangspunten in dit akkoord. Wij zien dat er genvesteerd gaat worden in sociaal beleid, in onderwijs, in startende ondernemingen. De SP zal dat van harte steunen. Ook het verzet tegen de privatisering van Schiphol wordt door de SP gewaardeerd.

Toch is dit akkoord in de ogen van de SP een akkoord van gemiste kansen. Wij hebben daar ook vragen over.

Zo vraagt de SP zich af waarom het GroenLinks niet gelukt is om de twijfelende PvdA op het gebied van veiligheid naar zich toe te trekken. Wij hadden verwacht dat de onderwerpen cameratoezicht en preventief fouilleren op de een of andere manier naar een einde zouden worden geschreven. En hoewel de intentie is geformuleerd om aan rentegratie te werken is bij de SP de vrees niet weggenomen dat de ISD (Inrichting Stelselmatige Dader) toch een soort ophokplicht voor veelplegers blijft.

Tijdens de verkiezingscampagne was armoedebestrijding een hoofdpunt. De vlucht die de voedselbanken hebben genomen is het trieste bewijs van het falende armoedebeleid. Het heeft de SP zeer verbaasd dat er in het programakkoord met geen woord gerept wordt over het weer laten verdwijnen van de voedselbanken. Onder andere hadden wij de ambitie willen lezen over het feilloos functioneren van de Dienst Werk en Inkomen, n van de oorzaken van de rij voor de voedselbank. De SP wil de collegepartijen meehelpen om daar preciezer over te zijn. Wij dienen daar een motie voor in.

In de paragraaf over onderwijs en jeugd ziet de SP veel goede intenties, maar wij missen de voorstellen die tot gemengde scholen kunnen leiden. Amsterdammers laten hun kinderen het liefst gemengd naar school gaan, bent u van plan om aan die wens tegemoet te komen? (Bijvoorbeeld door een plan voor een gemengde wijk met gemengde scholen, uit te bouwen naar steeds meer wijken en uiteindelijk de hele stad)

De SP vindt het fantastisch dat in het akkoord staat dat u gaat voor het behoud van een fijnmazig netwerk van bus, tram en metro. Nu gaat het ROA daarover en dat gaat nu juist voor vergroving. Bent u van plan die ROA-dominantie aan te vechten en hoe dan? En waar is het gratis openbaar vervoer voor ouderen, waar u in de campagne zo
voor was?

En dan de Noord-Zuidlijn. Blok aan het been van Amsterdam wat betreft de centen. Gaat u de lumpsumfinanciering, die daar voor een deel de oorzaak van is, proberen ongedaan te maken?

Voorzitter,
De plannen van minister Dekker zijn een ramp voor de stad. De trend wordt koopwoningen en hoge huur, met als gevolg dat de stad veryupt. De collegepartijen gaan werken aan een convenant met de corporaties. Wij zouden in dat convenant graag zien dat over de koppeling van verkoop van sociale huurwoningen aan nieuwbouw van
sociale huurwoningen wordt opgenomen dat er eerst nieuw gebouwd wordt voordat er verkocht mag worden en dat de verhouding verkoop:nieuwbouw zal zijn 1:1,5, zoals in Nijmegen is afgesproken. U spreekt van 30% sociale nieuwbouw, maar waar is de ZuidAs
als locatie daarvan gebleven? Heeft u die vergeten uit uw verkiezingsprogramma over te nemen? En waar is het gemeentelijk woningbedrijf?

Voorzitter,
De SP vindt het prima dat u wil dat Amsterdam weer een topstad wordt. De vraag is echter wat de collegepartijen verwachten van Amsterdam Topstad voor de werkgelegenheid in de stad. Hoeveel mensen verwacht u aan een baan te kunnen helpen en in welke sectoren en op welk opleidingsniveau?

Dat u Schiphol niet wil privatiseren is mooi, u vindt de SP daar aan uw zijde. Maar is dat vasthouden tot elke prijs? Wat doet u als minister Zalm gaat chanteren of zeggenschap wil ruilen tegen aandelen?

Voorzitter,
Ik ga afronden. De SP heeft nog een aantal vragen over financin en bestuur. U schrijft in het akkoord dat de 10% operatie veel geld zal opleveren. Maar waarom heeft u er niet voor gekozen om bij uzelf te beginnen door voor minder wethouders te gaan? Dat scheelt een hoop, alleen al in ondersteunend personeel.

De collegepartijen willen meer snelheid en een grotere bestuurlijke effectiviteit bereiken. Wij ook, maar waarom geen discussie over het functioneren van het stadsdeelstelsel. Sterker nog u kiest ervoor om de voor heel veel Amsterdammers nog onduidelijk, maar o zo belangrijke WMO bij diezelfde stadsdelen te leggen.

Dit akkoord heeft positieve uitgangspunten. Maar ook gemiste kansen. Wanneer komen de concrete afrekenbare doelstellingen? Wij zijn nieuwsgierig. Wij vinden het ook belangrijk dat die er komen en niet op de lange baan worden geschoven. Om de collegepartijen te helpen stellen wij een deadline voor. De suggestie om binnen 100
dagen met plannen te komen lenen we van dhr. Asscher. Precies 100 dagen zullen het niet zijn wij stellen voor dat de concrete plannen op 23 september klaar zijn (= 150 dagen). Dan kunt u die op maandag 25 september presenteren. De meteorologische herfst is dan net begonnen, maar juist dan hebben we behoefte aan een linkse lente.

Dit akkoord heeft veel potentie tot slagen. Graag had de SP meer concrete doelstellingen gezien. Wij zullen onze uiterste best doen om op constructieve wijze die doelstellingen te helpen formuleren. Wij wachten de antwoorden af. Vooralsnog krijgt dit akkoord de steun van de SP.

U bent hier