h

Sponsoring van Stedelijk Museum door ABN Amro doorgeschoten

16 mei 2006

Sponsoring van Stedelijk Museum door ABN Amro doorgeschoten

De extreme eisen die ABN Amro in het sponsorcontract aan het Stedelijk Museum oplegt, kunnen de onafhankelijkheid van het museum niet langer meer garanderen. Zo is het verplicht om alle brochures ter goedkeuring aan de bank voor te leggen. Jaarlijks moet er een 'blockbuster' worden georganiseerd met een minimum aantal bezoekers. Ook moeten vertegenwoordigers van het museum verplicht advies geven over de kunstcollectie van ABN Amro. "Dit is geen normale sponsoring meer, dit is een wurgcontract", aldus SP-raadslid Jasper van Dijk.

Jasper van Dijk)

Van Dijk wil dat het College zich inzet om het contract aan te passen. De vergaande eisen van ABN Amro zijn aantoonbaar in strijd met de regels omtrent sponsoring in de cultuursector. Zo staat er in de Code Cultuursponsoring dat de sponsor geen invloed mag hebben op het inhoudelijk beleid. Het feit dat alle communicatie van het Stedelijk Museum aan de bank moet worden voorgelegd, toont echter aan dat de sponsor actief controle en eventueel ook invloed uitoefent. Volgens Van Dijk is het contract niet in overeenstemming met de normen van fatsoen, de goede smaak en de inhoudelijke onafhankelijkheid.

De SP heeft de kwestie ook aan staatssecretaris Van der Laan voorgelegd. Zowel van der Laan als wethouder Gehrels hebben hun eigen verantwoordelijkheid rond het Stedelijk. Het zou mooi zijn als beide bestuurders uitspreken dat ABN Amro zich niet langer op deze penetrante manier met het Stedelijk bemoeit.

Vragen over het sponsorcontract van ABN Amro met het Stedelijk Museum

1 Wat is uw oordeel over het sponsorcontract dat ABN Amro met het Stedelijk Museum heeft afgesloten?

2 Wat is uw oordeel over de verplichte 'blockbuster', die volgens het contract inhoudt dat het Stedelijk Museum jaarlijks een tentoonstelling moet organiseren met een van te voren bepaald aantal bezoekers, een bepaald bedrag aan PR moet uitgeven en een bepaald aantal keer moet adverteren? Wordt hiermee de autonomie en onafhankelijkheid van de instelling aangetast?

3 Is het juist dat het Stedelijk Museum geen contracten met andere financiƫe instellingen mag afsluiten? Moeten andere sponsorcontracten eerst ter goedkeuring aan ABN Amro worden voorgelegd? Wat is hierover uw oordeel? Is dit een aantasting van de autonomie van de instelling?

4 Wat is uw oordeel over het feit dat alle uitingen van het museum, zoals advertenties, persberichten en brochures ter goedkeuring aan ABN Amro moeten worden voorgelegd? Deelt u de mening dat hiermee artikel 3 van de Code Cultuursponsoring wordt overtreden, omdat daarin staat dat de sponsor: "geen concessies van de gesponsorde verlangt wat betreft het inhoudelijk beleid"? Kunt u uw antwoord toelichten?

5 Is het juist dat de directeur of een andere vertegenwoordiger van het Stedelijk Museum op een vast aantal bijeenkomsten een speech moet geven? Wat is hierover uw oordeel?

6 Mag ABN Amro als tegenprestatie een bepaald aantal uren kosteloos gebruik maken van deskundigen van het museum ten behoeve van de eigen kunstcollectie? Wordt hierbij mogelijk publiek geld ingezet voor private doeleinden? Wat is hierover uw oordeel?

7a Op welke punten die genoemd worden in de vragen 1 t/m 6 wijkt dit sponsorcontract af van de Code Cultuursponsoring en andere regelgeving omtrent sponsoring in de cultuursector?

7b Zijn de tegenprestaties die ABN Amro verlangt, in overeenstemming met artikel 5 van de Code Cultuursponsoring, waarin staat dat een "redelijke verhouding" tussen prestatie en tegenprestatie moet worden gewaarborgd?

8 Deelt u de mening dat uit bovenstaande feiten blijkt dat de zelfregulerende Code Cultuursponsoring onvoldoende waarborgen biedt voor een verantwoorde sponsorpraktijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen?

9 Wat is in het algemeen volgens u een aanvaardbare vorm van sponsoring in de cultuursector en wanneer gaat sponsoring volgens u te ver? Deelt u de mening dat het sponsorcontract van ABN Amro te ver gaat, omdat hiermee mogelijk invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van het programma van het Stedelijk Museum? In hoeverre is de onafhankelijkheid voor u in het geding?

10 Vindt u het verstandig dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum een betaalde functie bekleedt binnen de ABN Amro? Wanneer is volgens u sprake van belangenverstrengeling?

11 Bent u bereid om aan de Stichting Code Cultuursponsoring een oordeel te vragen over dit sponsorcontract?

12 Bent u bereid om in gesprek te gaan met ABN Amro en het Stedelijk Museum, om dit sponsorcontract te wijzigen zodat het meer in overeenstemming wordt gebracht met de normen van fatsoen en goede smaak en met de inhoudelijke onafhankelijkheid?

U bent hier