h

Haal experiment gratis OV voor ouderen naar Amsterdam

15 september 2006

Haal experiment gratis OV voor ouderen naar Amsterdam

SP-raadslid Meta Meijer wil dat Amsterdam zich aanbiedt als experimentgebied om een proef te doen met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Vorige week dinsdag heeft de Tweede Kamer aan verkeersminister Karla Peijs opdracht gegeven werk te maken van experimenten met gratis openbaar vervoer voor doelgroepen. Volgens Meijer is bij uitstek de hoofdstad een goed gebied om dit experiment te houden vanwege het grote aantal ouderen met een smalle beurs, het uitgebreide OV-netwerk in de hoofdstad en de beschikbare restcapaciteit.

Meta Meijer)

Tijdens debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart hebben collegepartijen PvdA en GroenLinks gratis OV voor ouderen omhelsd. De PvdA wijdde er zelfs een verkiezingsflyer aan. Na de verkiezingen werd er echter met geen woord meer over gerept, tot ouderenbond ANBO insprak in de commissie Verkeer en hen hieraan herinnerde.

De twee partijen krabbelden terug, maar op aandringen van de SP beloofde wethouder Herrema na het zomerreces met een notitie hierover te komen. Nu de Tweede Kamer ook de wens heeft uitgesproken om te experimenteren met gratis openbaar vervoer en ook mee zal betalen, vindt de SP dat Herrema snel stappen moet ondernemen. In de commissie Verkeer van woensdag 13 september stelt Meijer voor dat Amsterdam zichzelf aanbiedt als experimentgebied.

Meijer: "Het is een eenvoudige optelsom. De collegepartijen hebben in verkiezingstijd een belofte gedaan en belofte maakt schuld. Dat Den Haag nu ook de minister heeft gemaand hiermee aan de slag te gaan, maakt het voor Amsterdam alleen maar makkelijker om die belofte gestand te doen."

U bent hier