h

Algemene Beschouwingen

20 november 2006

Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen 2006

Voorzitter;

Mensen in Zuidoost maken zich zorgen over het gevoerde beleid in ons stadsdeel. De sociale minima komen amper meer rond en de armoede groeit gestaag, veel bewoners van Zuidoost hebben het nu veel moeilijker dan een aantal jaren geleden. De aanpak van de Bijlmervernieuwing, zoals bij bestemmingsplan Kortfort en het bouwrijp maken van de Oostelijke kant van het Gooiseweg voor het Bijlmerpark is vele bewoners een doorn in het oog, bewoners voelen zich miskent. Dat veroorzaakt een groeiende kloof tussen bestuurders en burgers. De bewoners maken zich zorgen over hun toekomst en de toekomst van de komende generaties. Dat is ook onze zorg. De SP prefereert een beleid dat mensen aanmoedigt in plaats van frustreert. Er is een groeiend gebrek aan solidariteit in de samenleving, de integratie stagneert grote groepen mensen staan aan de kant door gebrek aan werkgelegenheid en scholing. Illegalen worden opgejaagd als groot wild.

De wachtlijsten voor een huurwoning worden niet korter maar langer, er is nog steeds woningnood. In de zorg en het onderwijs stapelen de problemen zich op.

Voorzitter, "Het is heerlijk als het goed gaat, maar laat het ook eerlijk goed gaat, dus voor iedereen", zoals Jan Marijnissen tijdens de Algemene Beschouwingen voor het "betere Nederland" van het kabinet heeft gezegd.

Voorzitter, Het Bestuurs Akkoord van het Stadsdeel en de begroting daarvan is wel hoopgevend, daar lees je veel mooie woorden en de bedoelingen zijn goed. Een oppervlakkig lezer zou ervan onder de indruk raken. Maar bij sommige punten zie je vaagheid en tekortkomingen. Het gaat er niet alleen om, dat de cijfers kloppen of dat de economische variabelen goed in elkaar zitten. De economie is geen doel op zich. Op de sociale kwaliteit van de samenleving is heel wat af te dingen. Er vallen op dat vlak ontzettend veel gaten die niet opgevuld worden. We moeten zoeken naar een richting waar bewoners blij mee zijn en die de kansen voor alle bewoners, maar met name voor de groeiende groep armere bewoners, vergroot. Toch is het zowel voor de SP als voor de andere oppositie partijen niet zo makkelijk om alle gaten in het beleid te ontmaskeren en de onvrede in stadsdeel over het beleid en de bestuurscultuur te vertalen in een politiek statement zonder dat dit weer als al te negatief wordt ervaren. In alle commissievergaderingen vroeg ik me af hoe de SP het Bestuur op andere gedachten kan brengen? Hebben moties wel zin? Omdat de coalitie met een absolute meerderheid van de PvdA tegen zou stemmen, hebben moties van de andere partijen vaak geen zin. Het begint zo langzamerhand voor de oppositie een gewoonte en tegelijkertijd een frustratie te worden om niets voor elkaar te kunnen krijgen.
Wij willen niet met de rug naar Pvda en het Bestuur staan. Goed beleid voeren, begint met benoeming van de problemen. Wij willen samen een goed beleid tot stand brengen.
Er zijn nog grote verbeteringen mogelijk bij enkele punten die voor ons bijzonder van belang zijn:

Werkgelegenheid:
De werkloosheid in Zuidoost is te hoog. Er moet meer worden genvesteerd in zinvolle banen en minder worden bezuinigd op zinvol werk.
Het stadsdeel zet in op een goed arbeidsmarktbeleid, de projecten die in het stadsdeel lopen zijn bemoedigend, knelpunt blijft echter de bedroevende resultaten bij rentegratie projecten die vanuit DWI worden aangestuurd. Het rendement van de rentegratie trajecten is te laag. De ruim vierhonderd miljoen euro die de gemeente betaalde voor rentegratie trajecten om mensen weer aan het werk te helpen is weggegooid geld.
Slechts vijf procent van de werklozen schiet iets op met het traject. Landelijk is het rendement van dergelijke rentegratie trajecten 36 %. Het stadsdeel moet druk uitoefenen op de Centrale Stad om een veel beter resultaat te bereiken.

Met betrekking tot economie niet alleen grootschalige economie stimuleren zoals aan de Arena Boulevard. In de huidige plannen wil het stadsdeel notabene een Casino, om de andere activiteiten te kunnen financieren. De SP vindt dat we zo onze ziel aan de duivel verkopen. Een ander voorbeeld is Bal-lorig aan de Zuidoever van Gaasperplas. Aan de Noordoever wordt kleinschalige bedrijvigheid ontmoedigd terwijl aan de zuidoever een te groot gebouw wordt neergezet waar bij de bevolking geen draagvlak voor is. Wij betreuren dat. Dus meer inzetten op kleinschalige bedrijvigheid en minder op glitter en glamour.

Wonen:
De SP wil bij nieuwbouw 60 % sociale huurwoningen. Het DB Streeft naar 30 % maar geeft aan flexibel met die norm om te willen gaan. De SP wil van die flexibiliteit gebruik maken door zo veel mogelijk sociale woningbouw te realiseren.
Voorzitter, dankzij het rechtse kabinet stijgen huren voor sociale huurwoningen per dag. Dat bevordert de armoede. Dat is een zeer betreurenswaardige ontwikkeling. Ondertussen worden sociale huurwoningen gesloopt of verkocht en neemt de wachtlijst toe. Wij roepen u op om deze uitverkoop en afbraak te stoppen, en de wachtlijsten weg te werken door voldoende nieuwbouw van sociale huurwoningen in ons stadsdeel.

Verkeer/openbaar vervoer:
Helaas is de kwaliteit van openbaar vervoer er dit jaar op achteruit gegaan. We hebben geconstateerd het DB aan onze zijde te vinden bij onze strijd voor beter en meer openbaar vervoer. Knelpunten zijn ouderenvervoer en vervoer van lichamelijk gehandicapten. Connexion heeft zijn belofte om deze dienstverlening op peil te houden niet kunnen waarmaken. De privatisering heeft hierbij zijn slechtste kant weer eens laten zien. Het DB is voor meer fijnmazig openbaar vervoer. Dat juichen we toe.

De verkeersdruk is in de Bijlmer de laatste jaren toegenomen. Doordat de dreven in het kader van de Bijlmer vernieuwing zijn verlaagd en versmalt staan er nu files. Fietsen wordt hierdoor ontmoedigd, de fietser is een zoekende in de woestijn geworden. Dat is slecht voor het milieu en past niet bij de ambitie van het stadsdeel om de CO2 uitstoot tegen te gaan en de vervuiling te verminderen. Wij roepen u op om de dreven in Gaasperdam niet te verlagen.

Zowel het college van B & W van Groenlinks en PvdA als de regeringspartijen CDA en VVD willen de capaciteit van de A9 vergroten. Het gevolg daarvan is dat de toestroom van auto?s groter wordt zodat het verkeer elders in de stad vastloopt. De extra verkeersdrukte gaat ten koste van de rust en gezondheid van de omwonenden.
De SP pleit al jaren voor betere oplossingen als alternatief voor steeds meer asfalt. Wees innovatief en verleid meer mensen met trein, metro en bus te gaan. Wij zijn voorstander van een treinverbinding over Ijmeer met een extra snelle trein tussen Almere en de Bijlmer.
Andere mogelijkheden zijn een uitgebreid stoptreinnetwerk van de NS of uitbreidig van het metronetwerk.
Indien het kabinet toch voor overkluizing kiest dan willen wij een volledige overkluizing, ook weer met een hoogwaardige vorm van openbaar vervoer. De ruimte op de overkluizing kan gebruikt worden voor woningbouw. De negatieve milieueffecten zullen bij een volledige overkluizing het geringst zijn.

Armoedebestrijding:
We constateren dat de armoede in Zuidoost tegen de landelijke trend in is toegenomen. Er moet keihard gewerkt worden aan terugdringen van de armoede.
We zijn blij met het convenant van het stadsdeel om huisuitzettingen te voorkomen maar in de armoedebestrijding zien we wel knelpunten.
Madi moet binnen te krappe kaders werken waardoor lang niet iedereen kan worden geholpen. We moeten het lef hebben om de fouten die DWI maakt (zie rapport Ombudsman) aan te pakken en recht te zetten voordat de gedupeerden in een uitzichtloze situatie belanden.
We kunnen er niet om heen dat er een onafhankelijke instelling nodig is om die mensen te helpen die door het DWI beleid tussen de wal en het schip vallen. DWI benaderd clinten te veel als potentile fraudeurs, waardoor de menswaardigheid geweld wordt aangedaan.

Voedselbank:
De noodzaak van de voedselbank is een triest dieptepunt in onze geschiedenis. De mensen die afhankelijk zijn van voedselbank moeten begeleid worden naar een betere situatie. Samenwerking tussen de voedselbank en andere instanties is noodzakelijk om de armoedeproblematiek effectief te kunnen aanpakken. De wens van het stadsdeel om zoveel mogelijk mensen te wijzen op allerlei vormen van bijzondere bijstand ondersteunen wij. Er is echter meer nodig om de armoede te bestrijden. Daar blijft de SP zich voor inzetten.

Tenslotte zullen wij naast deze speerpunten onze visie over de overige onderwerpen in het programma gewijze behandeling naar voren brengen.

Dank u voorzitter.

U bent hier