h

Mensenhandel

22 december 2006

Mensenhandel

Mensenhandel

Nr. 134
Schriftelijke vragen van de raadsleden de heer Ivens en mevr. Alberts (SP) inzake mensenhandel.

Amsterdam, 21 november 2006.

Aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding.

De nationale ombudsman heeft onlangs (augustus 2006) de uitspraak gedaan dat de Amsterdamse politie met toestemming van OM ten onrechte een mevrouw die mogelijk slachtoffer is van mensenhandel niet heeft willen horen. De ombudsman heeft de vrouw in haar klacht volledig in het gelijk gesteld. In Utrecht schijnt een politieagent tegen een vrouw die aangifte wilde doen, gezegd te hebben: Ik ben een aanhanger van Verdonk, en ik vind vreemdelingenbeleid belangrijker dan aangifte mensenhandel. Kortom, het OM, de politie en dit kabinet roepen wel dat bestrijding van mensenhandel prioriteit is maar in de praktijk blijkt daar weinig van. Slachtoffers worden f niet gehoord, f niet serieus gehoord en als het al een zaak wordt, wordt die meer wel dan niet geseponeerd, in de meeste gevallen zonder serieus onderzoek. Politie gaat voor de makkelijke catch, lijkt het. Want inderdaad, de pakkans van mensenhandelaren is klein. Echter, dat kan toch niet betekenen dat de politie dan maar helemaal niets doet en zelfs geen aangifte optekent.

In het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad willen ondergetekenden, namens de fractie van de SP, u de volgende vragen voorleggen:

1. De uitspraak van de ombudsman dateert als gezegd van augustus 2006. Wij nemen aan dat de politie en het OM de uitspraak ter harte hebben genomen en dat men ten aanzien van aangifte van vrouwenhandel gewijzigde regels hanteert. Wat zijn die regels?
Mochten de regels niet verbeterd zijn: bent u het met ons eens dat aangifte van vrouwenhandel ten allen tijde moet kunnen en dat dergelijke zaken onderzocht dienen te worden en dat de regels dus veranderd moeten worden? .
Zo nee, waarom niet?

2. Kent het Amsterdamse corps agenten die tegen burgers uitspraken doen als de hierboven geciteerde van de Utrechtse politieagent. Zijn daar gegevens over? Zo ja, wat wordt er door de politie gedaan om deze agenten in het gareel te houden?
Wat zijn de regels met betrekking tot de omgang met burgers?

3. Het verweer van OM tegen de nationale ombudsman was: we krijgen die mensenhandelaren toch niet te pakken, dus het heeft geen zin aangifte te noteren. Vroeger zei men dat ook bij fietsendiefstal. Sindsdien doet Amsterdam mee aan allerlei fietsendiefstalpreventieprojecten. Zou het geen idee zijn om dit ook bij dit onderwerp te doen. Het dunkt ons dat handel met mensen ronduit onacceptabel is, en daarom meer aandacht verdient dan handel met fietsen. Graag een uitgebreid antwoord.

4. Uit het VN-rapport Human Trafficking uit 2005 blijkt dat Nederland wereldwijd als doelland van mensenhandel wordt gezien. Nederland staat in de top 10. In Nederland schijnt kennelijk een markt te bestaan voor kinderprostitutie. Dit gegeven zal ook de Amsterdamse politie bekend zijn. Waar ligt dat volgens u aan? Wat maakt Nederland voor deze mensen zo aantrekkelijk? Graag uitgebreid antwoord.
Wat heeft Amsterdam sindsdien (sinds publicatie van dit rapport) gedaan om Amsterdam minder aantrekkelijk te maken?
Als er geen maatregelen zijn genomen sinds de verschijning van het rapport, kunt u dan zeggen waarom dat is?

5. Onder ex-AMAs vind je vele slachtoffers van mensenhandel, met name meisjes uit China en west-Afrika horen vrijwel zonder uitzondering in safe-houses. Maar dat gebeurt nauwelijks. Hoe zit dat in Amsterdam? Graag uitgebreid antwoord.

De leden van de gemeenteraad,
Laurens Ivens en Remine Alberts.

U bent hier