h

Drie deelraadsleden Zuideramstel verlaten de SP

2 februari 2007

Drie deelraadsleden Zuideramstel verlaten de SP

Drie van de vier SP-deelraadsleden in Zuideramstel hebben ervoor gekozen om niet langer als SP-er door te gaan. Aan het verzoek aan Gerrit Herders en Anja Veenstra om hun zetel aan de partij terug te geven is geen gehoor gegeven. Winifred Hagen heeft daarop besloten om samen met Herders en Veenstra de fractie Zuideramstel Sociaal te vormen. Alleen Jan van Delden blijft de SP vertegenwoordigen in de deelraad van dit stadsdeel.

Na beschuldigingen van illegale onderhuur met buitensporige huurbedragen en misbruik van hun positie als deelraadslid om er zelf beter op te worden, werden in december 2006 Gerrit Herders en Anja Veenstra op non-actief gezet. Een SP-commissie heeft deze aantijgingen onderzocht en hen schuldig bevonden aan het vermengen van hun privébelangen en hun publieke functie. Deze commissie adviseerde dan ook om Herders en Veenstra te bedanken voor het vele goede werk dat ze in de deelraad hadden verzet, maar hun zetels over te dragen aan andere SP-ers. Dit advies is door het afdelingsbestuur van de Amsterdamse SP overgenomen.

Elke SP-er die zich op een kieslijst zet, tekent er bij de partij voor om gehoor te geven aan een verzoek om de zetel op te geven. Ondanks de ondertekenende verklaringen hebben Herders en Veenstra hier geen gehoor aan gegeven. Na een bedenktijd van 2 weken hebben ze aangegeven niet langer loyaal te zijn aan de SP, maar de fractie Zuideramstel Sociaal te vormen.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft het afdelingsbestuur ook gesproken met Hagen en Van Delden. Zij gaven aan het verzoek tot teruggave van de zetel persoonlijk zwaar te vinden, maar wel de standpunten van de SP te blijven uitdragen. Vorige week gaven zij in de deelraad echter toch aan een fractie te gaan vormen met Herders en Veenstra. Hierop werden ook zij op non-actief gezet. In een nieuw gesprek heeft het afdelingsbestuur hen de keuze voorgelegd om een keuze te maken tussen Zuideramstel Sociaal of de SP. Hagen gaf daarop aan samen met Herders en Veenstra in de fractie Zuideramstel Sociaal zitting te nemen. Van Delden gaf aan dat hij verkozen was omdat hij van de SP is en dan ook graag verder te gaan als SP-deelraadslid. Hij zal dan ook als eenmansfractie de SP in Zuideramstel vertegenwoordigen.

Op 7 maart 2006 hebben in Zuideramstel 3257 mensen (14,5% van de stemgerechtigden) op de SP gestemd. Daarmee debuteerde de SP in deze deelraad gelijk met 4 zetels. Al snel vonden er enkele personele wijzigingen in de fractie plaats en traden Herders (fractievoorzitter), Veenstra, Hagen en Van Delden aan. Voor deze SP-stemmers is het verschrikkelijk dat hun SP-stem nu maar voor een kwart opgevolgd zal worden. De SP zal zich ook hard gaan inzetten om aan alle vragen en ongenoegens van deze stemmers gehoor te geven.

De SP heeft ruim 200 leden in het stadsdeel. Met hen zullen binnenkort de gebeurtenissen en de nieuwe situatie besproken worden. Het is de bedoeling dat met deze leden en het overgebleven deelraadslid de SP in Zuideramstel actief blijft, zowel op straat als in de deelraad.

U bent hier