h

Actie tegen 80% verhoging van parkeertarieven voor bewoners

25 april 2007

Actie tegen 80% verhoging van parkeertarieven voor bewoners

Woensdag 25 april neemt de stadsdeelraad van Amsterdam Oud-Zuid een besluit om de parkeertarieven voor bewoners met 80% te verhogen en de Hoofddorppleinbuurt tot zelfstandig vergunningsgebied te bestemmen. Dat laatste kan betekenen dat u straks alleen nog op een bedrijventerrein kunt parkeren.

Tijdens de deelraadsvergadering van woensdag 25 april maakte Dimitri Knobbe, namens de SP-kerngroep Oud-Zuid, gebruik van zijn inspreekrecht met betrekking tot het parkeerbeleid. De avond ervoor verspreidde de kerngroep 1.000 flyers in de Hoofddorppleinbuurt. En dat werd gewaardeerd, getuige de reacties op straat en de tientallen e-mailtjes en telefoontjes!
De deelraad zou besluiten de Hoofddorppleinbuurt net te verzelfstandigen en, na de verhoging van de vergunningstarieven, de extra opbrengsten daadwrkelijk aan de bouw van parkeergarages te gaan besteden.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel wil door een jaarlijkse verhoging van het bewonerstarief van 11 Euro naar 20 Euro (in 2010) per maand over genoeg inkomsten te beschikken om ondergrondse parkeergarages te kunnen financieren.
De voorstellen voor ondergronds parkeren moeten nog de inspraak in, vooruitlopend hierop wil het dagelijks bestuur alvast de tarieven verhogen.
Voor 2010 zullen geen nieuwe parkeergarages worden gebouwd en zit er een nieuw bestuur dat misschien iets heel anders wil. Het dagelijks bestuur wil de extra inkomsten, als gevolg van de verhoging, niet uitsluitend bestemmen voor die parkeergarages, het kan dus ook aan andere zaken besteed worden.
Voor een aantal bewoners in Oud-Zuid is de verhoging naar 240 Euro per jaar moeilijk op te brengen. Het dagelijks bestuur wil wel een onderzoek doen of het mogelijk is bewoners met lage inkomens te ontzien, maar daarvoor moet het nog �nader onderzoek� doen.

SP Oud-Zuid vindt:
dat er eerst een voorstel moet liggen hoe de lage inkomens kunnen worden ontzien voordat er besloten wordt tot verhoging van het tarief.
dat eerst de uitkomsten van de inspraak op het voorstel voor parkeergarages bekend moeten zijn en de raad een besluit heeft genomen voordat wordt besloten het tarief te verhogen
dat de extra inkomsten gebruikt moeten worden voor de financiering van de ondergrondse parkeergarages en de herinrichting van voormalige parkeerplekken bovengronds.

Het dagelijks bestuur wil dat de Hoofddorppleinbuurt een apart vergunningsgebied wordt. Probleem daarbij is dat er voor dit deel van Oud-Zuid teveel parkeervergunningen zijn afgegeven. Namelijk 3.950 terwijl het maximaal 3.650 kan zijn. Nu kunnen bewoners van deze buurt ook parkeren in de Schinkel- en Vondelpark-Concertgebouwbuurt. Straks niet meer en dat zal de eerstkomende tijd leiden tot veel rondjes rijden, om daarna maar te besluiten de auto op een industriegebied neer te zetten.

SP Oud-Zuid vindt:
dat er een overgangstermijn moet komen van twee jaar voor de bewoners van de Hoofddorppleinbuurt om te kunnen parkeren in het huidige, grotere, vergunningsgebied. Door verhuizingen van bewoners zal in die twee jaar het aantal vergunningen terug gebracht kunnen worden naar 3.650 en dan pas kan de Hoofddorppleinbuurt een nieuw vergunningsgebied worden.

U bent hier