h

Hofganzen (2)

27 juni 2007

Hofganzen (2)

Het gesprek met Paul van Grieken (,,Ik heb belangrijkere dingen te doen dan een paar ganzen") op maandag 18 juni leverde niets anders op dan mr ergernis over het stadsdeel en mr onzekerheid over het toekomstige lot van de ganzen.

Als gevolg daarvan werd het nachtelijke waken over de ganzen door buurtbewoners en SP-ers voortgezet.

Op woensdag maakten de buurtbewoners gebruik van hun inspreekrecht tijdens een vergadering van de commissie 'zorg en Milieu'. GroenLinks wethouder Marijke Vos gaf de buurtbewoners bij deze gelegenheid te kennen dat Duke Faunabeheer al jaren geen ganzen meer zou doden. Het Dagblad Zaanstreek berichtte een dag later echter dat Duke Faunabeheer rondom sportpark Kalverhoek meer dan 100 ganzen had gevangen: "Een deel is letterlijk in de soep verdwenen".

Pas op donderdagmiddag week dit scenario voor de ganzen in Oud-Zuid. Onder druk van alle consternatie - de ganzen haalden onder andere RTL4 - kwam het stadsdeel in overleg met Dierenbescherming tot het volgende besluit:

- Over ongeveer drie weken worden alle ganzen onder toezicht van een inspecteur van Dierenbescherming gevangen door Duke Faunabeheer.
- Duke Faunabeheer zet de vogels in een speciale wagen van Dierenbescherming.
- Dierenbescherming vervoert de ganzen ter observatie naar een nog nader te bepalen locatie.
- Een klein aantal ganzenfamilies worden teruggeplaatst op hun oude hangplek in Oud-Zuid. De andere families worden verspreid over kinderboerderijen, landgoederen en natuurgebieden.
- Stadsdeel Oud-Zuid gaat eindelijk een goed nestbeheer voeren.

Op vrijdag volgde op initiatief van de SP nog een bijeenkomst van alle betrokkenen ten kantore van Dierenbescherming. Martin Hof van Hofganzen was bij toeval in Amsterdam en kon zodoende aanwezig zijn. Martin stemt weliswaar op de Partij voor de Dieren, maar bij de kennismaking met kerngroepleden riep hij uit: "Ah, hrlijk om de SP weer eens tegen te komen, de chte diehrds!"

Op donderdag 28 juni maakt de SP gebruik van haar inspreekrecht.
- om de in ontwikkeling zijnde nota dierenwelzijn zo spoedig mogelijk uit te werken en van kracht te laten worden,
- om bij het gemeentebestuur aan te dringen op richtlijnen voor dierenwelzijn in alle stadsdelen,
- om de relaties met Duke Faunabeheer zo spoedig mogelijk te beindigen,
- en om, in zijn algemeenheid, de betrokkenheid en de expertise van inwoners en instellingen in Oud-Zuid zo spoedig mogelijk serieus te gaan nemen.

De PvdA en Vereniging Oud-Zuid dienden tijdens de raadsvergadering een motie in, waarin zij het DB opdroeg (citaat):

1. ganzen overlast situaties te voorkomen door het opstellen en ten uitvoer brengen van dier vriendelijke beheersplannen;

Mocht hetgeen gesteld in besluit punt 1 niet het beoogde effect hebben:

2. ganzen overlast situaties op een dier vriendelijke manier aan te pakken waarbij de volgende criteria in acht moeten worden genomen: herplaatsen van ganzen op een dier vriendelijke adoptie adressen en respecteren van familie verbanden.

3. Bovenstaande besluit punten te verwerken in de dieren welzijnsnota.

Nadat Paul van Grieken tijdens de interpellatie ernstig in het nauw was gedreven, werd deze motie met unanieme stemmen aangenomen.

U bent hier