h

Rem(t) Koolhaas

9 juli 2007

Rem(t) Koolhaas

Na drie dialoog avonden georganiseerd door de Stadsdeel Oud-Zuid, door vele bewoners als schijnvertoning bestempeld, is het nu tijd voor werkelijke inspraak.

Het architecten bureau OMA, geleid door Rem Koolhaas, heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur een plan gemaakt voor de herinrichting van het Stadionplein. Tijdens de ontwerpfase is op verschillende punten sterk afgeweken van het eerder vastgestelde Plan van Eisen vastgesteld op 21 december 2005. Dit was een moeizaam tot stand gekomen compromis tussen voorstanders van bebouwing en voorstanders van zo min mogelijk bebouwing. Door hiervan af te wijken is vele jaren van overleg en inspraak overboord gezet en is er een ontwerp komen te liggen waar de buurt zich niet in kan van vinden. Volgens een enqute gehouden door de buurtgroep Stadionplein en omgeving is 92% van de bewoners tegen. De SP Oud-Zuid is niet blij met deze gang van zaken en heeft de volgende zienswijze ingediend:

Deze zienswijze van de SP Oud-Zuid heeft betrekking op drie thema?s:

1. De hardware
Het plan van stadsdeel Oud-Zuid doet ons inziens geen recht aan de ruimtelijke context, die gevormd wordt door het monumentale erfgoed van Wils en Berlage. Gezien de bouwvolumes (en de architectuur van O.M.A.) is het voorliggende ontwerp naar onze mening in strijd met artikel 6 van het Handvest van Veneti:

"Het behoud van een monument houdt ook in het behoud van een overeenkomstige schaal van de naaste omgeving. Indien de oorspronkelijke omgeving nog bestaat dient deze te worden gehandhaafd en elke afbraak of verandering, die de bestaande verhoudingen in bouwmassa en kleurstelling zou aantasten, moet worden verboden"

De SP Oud-Zuid stelt voor, om het Stadionplein onbebouwd te laten en het (toekomstige) verkeersplein aan de noordzijde met een gebouw te overdekken. Zodoende kan de bebouwing rondom het plein volmaakt symmetrisch worden, komt de ruimtelijke werking van de Van Tuyll-as optimaal tot haar recht, en krijgen de zichtlijnen van de Amstelveenseweg, de Laan der Hesperiden (Schinkelverbinding) en de Stadionweg een duidelijke markering. Bovendien wordt de verkeershinder zodoende verminderd.

2. De software
Het plan van stadsdeel Oud-Zuid doet ons inziens geen recht aan het immaterile erfgoed, dat gevormd wordt door het sociale denken van Berlage en de 'Olympische gedachte'. Voor de toekomstige bestemming van de nieuwbouw dient het stadsdeel zich, naast 'woningen met zorg', naar onze mening te orinteren op publieke 'zorg en welzijn'-functies in combinatie met marktgerichte wellness-concepten (een variant van sportcentrum 'Nieuwe Stijl').

Detailhandel, horeca en culturele functies moeten ondergeschikt en dienstbaar blijven aan het door ons beoogde 'gezondheidscentrum'. Daarbij denken wij onder andere aan:

- een functionele verbinding met het VU ziekenhuis;
- een aanvulling op alle recreatie- en sportvoorzieningen in de omgeving;
- en een informeel ontmoetingscentrum voor bedrijven aan de Zuidas.

Dit gezondheidscentrum kan, gezien de unieke waarden van de locatie, een bovenlokale uitstraling krijgen. Het onderwerp 'gezondheidszorg' biedt internationale perspectieven voor een nadere uitwerking daartoe (een hammam, Chinese acupunctuur, etcetera).

3. De orgware
Volgens vele omwonenden van het Stadionplein is de dialoog met hen louter een schijnvertoning geweest. De SP Oud-Zuid hoopt op een herstel van het (onderlinge) vertrouwen. Ook pleiten wij voor de betrokkenheid van de Centrale Stad en haar adviesorganen.

U bent hier