h

Algemene beschouwingen

30 november 2007

Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen bij de programmabegroting 2008

Geachte voorzitter en aanwezigen,

Begin oktober kreeg ik een uitnodiging voor een bijzonder etentje. Op initiatief van onze stadsdeelvoorzitter werd aan de Nieuwendammerdijk een lokale topconferentie gehouden over het imago van Noord. Tsja, daar zit je dan met je principes, want de raadsbarbecue is n, maar nu kon ik ook niet meepraten over het imago van dit stadsdeel.

We hebben die uitnodiging nu eens niet meteen de prullenbak in geveegd. Het was immers de SP die het Dagelijks Bestuur een jaar geleden vroeg of een promotiecampagne voor Noord van twee ton wel zo hard nodig was. Bij de Voorjaarsnotitie in juli zijn we daar bovendien nog op teruggekomen. Ik zat dus met een dilemma. Kan de voorzitter van de fractie die openlijk heeft getwijfeld aan het nut van een promotiecampagne wegblijven bij een bijeenkomst, waar het imago en de mogelijkheden tot promotie van ons stadsdeel besproken worden? Dat was de vraag die ik heb gesteld aan mezelf, mijn fractie en uiteindelijk aan onze actieve achterban in het stadsdeel, want de SP is een democratische partij.

Ik kreeg drie heldere antwoorden op mijn vraag:
- Ja, je kunt wegblijven want tweederde van de raadsleden is daar niet aanwezig en wie zegt dat daar geen mensen onder zijn die veel betere ideen hebben over het imago van Noord dan de fractievoorzitters?
- Ja, je moet wegblijven want het is volstrekt onzinnig om tijdens een diner, betaald uit het potje citymarketing, politiek te bedrijven. Het is niet jouw geld dat je daar opeet, Daniël, het kan ook met alleen een kop koffie.
- Ja, je kunt wegblijven omdat er een prima plek is in Noord waar de SP haar visie op Noord te berde kan brengen en al heeft gebracht: deze raadzaal.

De SP heeft een heel duidelijk idee over het imago dat Noord zou moeten hebben en dat zal ik hier nog eens uiteenzetten. In de ogen van de SP moet Noord

- Een sociaal stadsdeel zijn, dat zijn inwoners, jong en oud, gelijke kansen biedt zich te ontwikkelen of gewoon een onbezorgd leven te hebben. Een stadsdeel dat mensen die minder te besteden hebben extra ondersteuning geeft, voor zo ver dat in zijn macht ligt. Een stadsdeel dat bijvoorbeeld alles in het werk stelt om de centrale stad ervan te overtuigen dat paspoorten en ID-kaarten gratis verschaft moeten worden aan de minder draagkrachtigen, waar Noord er helaas nog altijd veel van heeft. Daar hebben wij een motie voor.

In de ogen van de SP moet Noord
- Een solidair stadsdeel zijn, dat de voor Amsterdam unieke gemeenschapszin die nog in de dorpen bestaat, koestert en voedt. Dat die unieke gemeenschapszin ook probeert aan te wakkeren in onze “krachtwijken”. Een stadsdeel dat niet alle problemen probeert op te lossen door goedkope huizen te slopen opdat de “problemen” verhuizen naar een andere wijk of stad, maar ze actief durft aan te pakken. Bijvoorbeeld met initiatieven als IBAN en de stadsmarinier. Die twee initiatieven hebben in onze ogen in deze begroting een onzekere financiering meegekregen. Het is te onduidelijk wat gemeenten met de Vogelaargelden mogen doen en wat zij moeten laten. Corporaties willen geen sociale huur meer bouwen als zij de vennootschapsbelasting moeten betalen, is het laatste bericht. Wat betekent dat voor Noord? Laten we eerlijk zijn: zeker IBAN verdient beter dan de wankele financiering van Vogelaar. Daar hebben wij een motie voor (red. ingetrokken na toezegging wethouder)

Het Noord van de SP is
- Een groen stadsdeel, dat voor elke boom die gekapt wordt er elders een terugplant. Bomen zijn steeds meer van levensbelang in deze wereld. Bomen vangen de kilo’s fijnstof van onze verkeersknooppunten op. Ze houden Noord gezond en vormen een goed tegenwicht voor al het beton en baksteen dat ook hier steeds vaker de hoogte in zal moeten. Het Noord van de SP is dus een stadsdeel dat zijn bossen en parken onderhoudt en beschermt. Zeker het Vliegenbos, ons eigen oerwoud. Als we voor miljoenen een nieuw Noorderpark kunnen aanleggen, kunnen we ook voor enkele tienduizenden euro’s onze eigen long onderhouden. Daar hebben wij een motie voor (red. ingetrokken na aansluiting bij motie GroenLinks.)

Het Noord van de SP, en van het CDA, moet ik er bij zeggen is ook
- Een schoon stadsdeel. Een stadsdeel dat niet ter hoogte van iedere ondergrondse container een kleine vuilnisbelt heeft liggen. Waar kinderen spelen met speelgoed in plaats van met rondslingerend grofvuil. Een stadsdeel dat op een dag ophoudt met het opruimen van rotzooi die een kleine groep Noorderlingen achterlaat, maar begint met handhaven op een doortastende manier. Daar hebben wij een motie voor.

Volgens de SP moet Noord ook
- Een sterk stadsdeel zijn, een stadsdeel met een grote mond. Een stadsdeel dat niet over zich heen laat lopen. Dat tegen Stopera, provincie en waterschap zegt: We betalen geen rooie cent waterschapsbelasting meer als die ongelijkheid in tarieven blijft bestaan. Dat tegen corporaties zegt: het Plan van Gool blijft zoals de architect het heeft gebouwd en die renovatie gaat toch door. En dat tegen projectontwikkelaars zegt: Noord bepaalt waar en wanneer er betaald parkeren wordt ingevoerd, niet u.

Misschien is het Noord van de SP wel het eerste stadsdeel dat zijn bestaansrecht bewijst. Dat namelijk een bestuur heeft dat de Stopera goed duidelijk maakt dat er niet valt te sollen met volk van over ’t IJ.

Want het Noord van de SP is
- Een stadsdeel dat onder meer zijn kracht haalt uit het directe contact tussen politici en inwoners. Waar overlegd wordt met inwoners over ingrijpende maatregelen, zoals nota’s over tuinuitbreidingen. Waar inspraak wordt gehouden en ook iets met de uitkomsten gedaan wordt. En dus niet een stadsdeel waar wethouders publiekelijk verkondigen dat inspraakavonden zelden representatief zijn en alleen maar worden bezocht door mensen die tegen een voorstel zijn.
Het is ook een stadsdeel waar duidelijke taal gesproken en geschreven wordt en waar dus niet (en ik haal nu de programmabegroting aan) “met intensieve aandacht voor juridische kwaliteitsborging het vertrouwen in een rechtmatig handelende overheid wordt vergroot”, althans dat mag wel, maar niet met die woorden. Om raadsstukken helderder te krijgen voor raadsleden en onze fans op de publieke tribune, hebben we een motie gemaakt. (ingetrokken na overleg met de griffie)

Dat is het imago dat Noord moet hebben in de ogen van de SP: sociaal, solidair, groen, schoon, sterk, duidelijk en open naar zijn inwoners. Veel van die elementen heeft het al, een niet onbelangrijk deel nog niet, maar daar kunnen we samen aan werken.

Rest mijn fractie niets dan het beantwoorden van een laatste vraag: heeft Noord een promotiecampagne nodig? Ons antwoord is nee. Noord is niet uit de bladen te slaan. We hebben nota bene onze eigen journalist bij Het Parool en onze eigen journalist bij AT5. Ze smeken ons de geheimen van dit stadsdeel te verklappen. Het is toch veel beter en goedkoper om ons, leden van de raad, Noord te laten promoten. Ja, het is hier fijn wonen, ja er is hier een enorm arbeidspotentieel, ja de pont vaart de hele nacht, ja je kunt heerlijk hardlopen of fietsen op ons eigen platteland. Nee inderdaad het is een minpuntje dat de SP er niet in het bestuur zit.

U bent hier