h

Motie

30 november 2007

Motie

Motie aanpak vuilnisproblematiek

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op 28 en 29 november 2007,

constateert dat

• Het bestuur in haar begrotingstekst schoon, heel en veilig ziet als randvoorwaarde om haar speerpunten goed uit te kunnen voeren
• De voorzitter van het dagelijks bestuur bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft toegezegd dat er na de zomer meer gehandhaafd zal worden (zie verslag raadsvergadering juli punt 216)
• De burgeravond heeft aangetoond dat een schone leefomgeving hoge prioriteit heeft
• de containerlocaties van het ondergronds inzamelsysteem in Noord geregeld in kleine vuilnisbelten veranderen
• rond de containers zowel huisvuil als grofvuil wordt achtergelaten
• rondslingerend grofvuil soms gevaarlijke situaties oplevert, met name voor kinderen
• er Noorderlingen zijn die niet over een huisvuilpas beschikken
• er nog steeds veel onduidelijkheid en frustratie bij Noorderlingen bestaat over het ondergronds inzamelsysteem
• Noord in verhouding met andere stadsdelen veruit de kleinste handhavingscapaciteit heeft

overweegt dat

• het bestaande inzamelsysteem een verbetering is ten opzichte van de hiervoor gebruikte manier van inzamelen
• iedereen verplicht is zijn vuilnis op de voorgeschreven manier aan te bieden op straffe van een boete
• het burgers zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden hun vuilnis op de voorgeschreven manier aan te bieden
• Veel bewoners zich actief inzetten voor het schoonhouden van hun buurt
• Het stadsdeel zeer klantvriendelijk grofvuil na melding thuis komt ophalen
• Handhaving kan bijdragen tot gedragsverandering; zelfs de waarschuwing voor boetes kan al een positief effect opleveren

draagt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord op:

• een brede informatiecampagne te houden over het aanbieden van huisvuil en grofvuil en in ieder geval daarin mee te nemen:
• nut en noodzaak van de huisvuilpas en hoe deze te krijgen is
• hoe grofvuil moet worden aangeboden
• welke sancties staan op het verkeerd aanbieden van vuilnis
• hoe mensen een vuilnislocatie kunnen adopteren en wat adoptie precies inhoudt en oplevert
• in de komende jaren toe te werken naar een stedelijk gemiddeld niveau van capaciteit aan milieuagenten dat recht doet aan de oppervlakte en het inwoneraantal van Noord
• de financiëe consequenties en de dekking op te nemen in de voorjaarsnota

en gaat over tot de orde van de dag.

Daniël Peters, SP
en
Patricia Wouda, CDA

U bent hier