h

Motie

14 november 2007

Motie

Olympische Spelen

De Raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2008;

Overwegende dat:
- Aan het plaatsvinden van Olympische Spelen in een stad/land veel voor- en nadelen (financieel en anderszins) verbonden zijn;
- De raad over de wenselijkheid van het kandidaat stellen van Amsterdam voor toekomstige Olympische Spelen geen (opinirende) inhoudelijke discussie heeft gevoerd;
- De voor- en nadelen niet uitputtend en systematisch in kaart zijn gebracht en dat van een afweging van belangen geen sprake geweest is;
- De raad over dit onderwerp gn besluit heeft genomen;

Constaterende:

- Dat het college desondanks in de afgelopen tijd kandidaatstelling van Amsterdam voor toekomstige Olympische Spelen al heeft gesuggereerd;
- Dat het college dit wederom doet in het jaarplan 2008 (p.149);
- Dat hiervoor ook geld wordt begroot (subresultaatgebied topsport, p.158-159);
- Dat dit prematuur en onwenselijk is;

Besluit:

- De hierboven bedoelde tekst en bijbehorende bedragen, te schrappen uit de begroting / het jaarplan 2008;
- Niet toe te werken naar "olympische plannen en spelen" en mogelijke (mede-) kandidaatstelling van Amsterdam voor toekomstige Olympische Spelen voordat de raad hierover een duidelijk besluit genomen heeft.
- Het college uit te nodigen binnen twaalf maanden de raad hiertoe een aanzet voor een inhoudelijke discussie en afwegingskader aan te reiken.

Het lid van de Gemeenteraad,

Maureen van der Pligt (SP)

U bent hier